ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی

علمی

ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی
برای انجام قتل از وسایل متنوعی استفاده می شود و باید به این مسئله توجه داشت که علت قتل با وسیله و روش بکار برده شده در قتل رابطه دارد. بر حسب اینکه علت قتل چه باشد شیوه و ابزار به کار برده در ارتکاب قتل متفاوت است. به عنوان مثال زمانی که علت قتل عامل جنسی باشد قتل به نسبت بیشتری با خفگی و به نسبت کمتری با اسلحه گرم اتفاق افتاده است. زمانی که علت قتل مالی و اخلاقی باشد قتل به نسبت بیشتری با اسلحه سرد و به نسبت کمتری با خفگی اتفاق افتاده است.
 
 
قاتلین جوان عمدتاً از اسلحه سرد استفاده می نمایند در حالیکه استفاده کنندگان از اسلحه گرم دارای سن بیشتری می باشند.از طرفی تفاوت وسایل به کار رفته در ایالات و استانهای مختلف هر کشور بسیار زیاد است. و حتی تفاوت عمده در روستا و شهر از نظر کاربرد وسیله قتل در سلاح گرم می باشد و در روستاها به نسبت بیشتری سلاح گرم بکار می رود در حالیکه دیگر روشها به نسبت کمتری کاربرد دارد.
مردان در مقایسه با زنان بیشتر از اسلحه گرم و سرد استفاده می کنند و زنان به نسبت بیشتری از وسایل دیگر سود می جویند. در شبها بیشتر قتل ها به شیوه خفه کردن و کمتر از طریق اسلحه سرد و گرم اتفاق
می افتد در حالیکه در بعدازظهر به نسبت بیشتر قتل ها با استفاده از وسایل دیگر و کمتر از روش خفگی استفاده می شود. در مورد شب ها ممکن است این امر ناشی از بالا بودن قتل های جنسی در این وقت باشد.
در میان وسیله به کار برده شده در قتل با فصل وقوع و یا وجود شریک قتل رابطه معنی داری مشاهده نگردیده است. در قتل های با سابقه بلندمدت افراد به نسبت بیشتری از اسلحه گرم و به نسبت کمتری از اسلحه سرد استفاده می کنند زیرا قاتل فرصت کسب و پیداکردن اسلحه برای اجرای نیت خود را دارد(عبدی، 1367

92