منابع مقالات علمی : ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی …

تحقیق و پایان نامه

۲-۷- مدل های نظری برنامه ریزی استراتژیک
مک نامارا[۳۰] در مقاله ای تحت عنوان« مرور کلی مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک»، چند مدل برنامه ریزی استراتژیک را مورد بررسی قرار می دهد. از نظر این نویسنده هیچ نسخه کاملی برای برنامه ریزی استراتژیک برای تمام سازمان ها وجود ندارد و هر سازمان بر اساس طبیعت کار خود مدلی را انتخاب نموده و با ایجاد اصلاحاتی در آن مدل، آنرا به عنوان فرآیند برنامه ریزی استراتژیک خود به کار می برد. در ذیل مدل هایی از برنامه ریزی استراتژیک ارائه می شود.
۲-۷-۱-مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه[۳۱]
این مدل فرآیندی اساسی است که به طور کلی توسط سازمان های خیلی کوچک و گرفتار که قبلاٌ فاقد برنامه ریزی استراتژیک بوده اند به کار گرفته می شود. این مدل در سازمان های غیر انتفاعی در سال اول برای ایجاد آگاهی از اینکه برنامه ریزی استراتژیک چگونه اجرا می شود و در سال های بعد برای اطمینان از صحیح بودن جهت حرکت برنامه، به کار گرفته می شود. مراحل برنامه ریزی استراتژیک در این مدل عبارتند از: شناسایی آرمان ها، انتخاب اهدافی که در صورت اجرای ماموریت، سازمان بدان دست خواهد یافت، شناسایی روش های خاص ( استراتژی ها)، شناسایی برنامه های عملیاتی خاص برای اجرای استراتژی، پایش برنامه و روز آمدن ساختن آن(مک نارما، ۲۰۰۶).
نمودار ۲-۲- مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه
۲-۷-۲- مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف[۳۲]
سازمان هایی که در ابتدا برنامه ریزی را به روش بالا که توضیح داده شد، آغز می نمایند، اغلب آن را گسترش داده و از برنامه ریزی جامع تر و مؤثرتری استفاده می نمایند که مدل برنامه ریزی هدفگرا نامیده می شود. به طور خلاصه این روش شامل مراحل ذیل است. شایان ذکر است که ضرورتی ندارد که هر سازمان تمام فعالیت های ذیل را در هر سال انجام دهد (مک نارما، ۲۰۰۶).
نمودار۲-۳- مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف
تحلیل محیط خارجی
تحلیل محیط داخلی
۲-۷-۳- نمودار مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی[۳۳]
هدف کلی این مدل، اطمینان از تعادل مناسب بین ماموریت سازمانی و منابع مورد نیاز می باشد. بدین منظور که سازمان به نحوه موثرتری عمل کند. این مدل برای سازمان هایی که در جستجوی کشف علت عدم انجام کارها هستند، مفید است. ممکن است، سازمان هایی که آشنایی خوبی با کارهای داخلی سازمانی دارند، این مدل را انتخاب نمایند. مراحل کلی این مدل به شرح ذیل است(مک نارما، ۲۰۰۶).
نمودار۲-۴- مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی
۲-۷-۴- مدل برنامه ریزی سناریویی[۳۴]
این مدل برنامه ریزی، به همراه سایر مدل های برنامه ریزی برای اطمینان یافتن از اینکه برنامه ریزان حقیقتاً به صورت استراتژیک فکر می نمایند و یاخیر، به کار می رود. این مدل ابزاری مفید است، بخصوص در زمینه شناسایی اهداف و موضوعات استراتژیک. مراحل این برنامه ریزی عبارت است از(مک نارما، ۲۰۰۶).
نمودار۲-۵– مدل برنامه ریزی استراتژیک سناریویی
تهیه سه سناریو مختلف:
بهترین حالت
حالت منطقی
بدترین حالت
بررسی تغییرات محیطی:
عوامل قانونی
عوامل سیاسی
عوامل اقتصادی
شناسایی مهمترین تغییرات خارجی و تعیین استراتژی های منطقی جهت مقابله با آنها
پیش بینی استراتژی های بالقوه برای هر یک از سناریوهای تعریف شده
۲-۷-۵-مدل برنامه ریزی ارگانیک[۳۵]
گاهی از برنامه ریزی استراتژیک سنتی به عنوان برنامه ریزی مکانیکی یا خطی نام می برند؛ زیرا این برنامه ریزی به جای توجه به عام، به خاص توجه نموده و به جای مسبب یا علت به معلول توجه می نماید.
نمودار۲-۶- مدل برنامه ریزی استراتژیک ارگانیک
به عنوان مثال در برنامه ریزی سنتی، اغلب فرآیندها شامل ارزیابی عوامل محیط داخلی و خارج سازمانی و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها، اولویت بندی اهداف و موضوعات و انتخاب استراتژی های مناسب برای غلبه بر این مشکلات است. برنامه ریزی ارگانیکی مستلزم رجوع مکرر به ارزش ها و اصول مشترک و بحث پیرامون این ارزش ها است. قدم های کلی شامل موارد زیر است(مک نارما، ۲۰۰۶).
۲-۷-۶- مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن[۳۶]
نمودار۲-۷– مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن
اندازه گیری و کنترل
اجرای استراتژیک
تصمیم گیری استراتژیک
تحلیل تغییرات استراتژیک
شناسایی فرصت ها و تهدیدهای استراتژیک
شناسایی استرتژی کنونی
توافق مقدماتی(تصمیم برای برنامه ریزی)
تحلیل محیط خارجی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است