ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی شهرستان جیرفت)- قسمت …

تحقیق و پایان نامه

نمودار ۲-۱۲- مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس و رابینسون
۲-۷-۱۲- مدل برنامه ریزی گوداشتاین[۴۲]
الگویی که گود اشتاین و همکارانش برای برنامه ریزی استراتژیک ارائه نمودند. بر اساس الگوهای رایج نامه ریزی استراتژیک می باشد. تنها تفاوت این مدل در محتوی آن و تاکیدش بر فرآیندها می باشد. این الگو به ویژه برای سازمان های کوچک و متوسط بیشتر است. همچنین برای واحدهای دولتی و سازمان های غیرانتفاعی و حتی برای موسسات تجاری و صنعتی نیز کاربرد دارد(گود اشتاین،۱۹۹۳،ص ۹۰).
نمودار ۲-۱۳- مدل برنامه ریزی استراتژیک گود اشتاین
۲-۷-۱۳- مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن[۴۳]
یکی دیگر از مدل های ساده که برای برنامه ریزی استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرد، مدل وایتمن است. بر اساس مدل وایتمن، برنامه ریزی استراتژیک دارای دو مرحله تدوین و اجرا می باشد. در مرحله تدوین، عوامل داخلی و خارجی سازمان برای تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب، مورد بررسی قرار می گیرند. سپس گزینه های تعیین کننده وضعیت مطلوب مشخص و بهترین گزینه انتخاب می شود و نهایتاٌ برنامه عملیاتی تدوین می گردد. در مرحله اجرا نیز نحوه اجرا، پیگیری برنامه و اقدامات اصلاحی تعیین می شود(وایتمن،۱۹۹۸،۱۳-۱۰).
نمودار ۲-۱۴- مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن
۲-۷-۱۴- مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت[۴۴]
مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت نیز همانند اکثر مدل های دیگر با تدوین چشم انداز، ماموریت و اهداف آغاز می شود. سپس محیط داخلی و خارجی سازمان مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و با توجه به نتایج بدست آمده، بیانیه چشم انداز، ماموریت و اهداف تعیین می شود. در نهایت استراتژی ها تدوین و برنامه های عملیاتی مشخص می گردد( محقر، ۱۳۸۴، ص ۵۶).
نمودار۲-۱۵- مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت
۲-۶-۱۵- مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک
مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک شامل چهار مرحله اصلی است: تجزیه و تحلیل و تشخیص، انتخاب، اجرا و ارزیابی. مرحله اول شامل تعیین اهداف، تحلیل محیطی و شناخت دلائل برتری استراتژیک؛ مرحله دوم شامل بررسی استراتژی های مختلف و انتخاب مطلوب ترین استراتژی ؛ مرحله سوم شامل طرح نظام استراتژی و طرح نظام اجرایی؛ و مرحله آخر شامل ارزیابی استراتژی رقابت است. از این رو می توان این مدل را نسبت به برخی دیگر از مدل های برنامه ریزی استراتژیک، مدلی کامل تر دانست زیرا شامل تمامی مراحل برنامه ریزی استراتژیک ، یعنی تدوین، اجرا و کنترل می باشد( علی احمدی،۱۳۸۳، ص ۳۴۷).
نمودار ۲-۱۶- مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک
۲-۸-ابعاد برنامه ریزی
چون سازمان ها می توانند دارای هزاران برنامه با درجه اهمیت های مختلف باشند، باید روشی برای طبقه بندی برنامه بوجود آید. می توان برنامه ها را در سه بعد طبقه بندی نمود.
۲-۸-۱-بعد زمان در برنامه ریزی
از همه اجزای فرآیند برنامه ریزی، زمان مهمترین عامل و در عین حال عاملی است که بیشتر مورد غفلت و سوء استفاده قرار گرفته است، وقتی که از ابراهام لینکن، نامزد سیاسی ۶ فوت و ۴اینچی، در مورد اینکه پاهای یک مرد باید چا اندازه باشد سوال کردند، جواب داد: ” به اندازه کافی بلند باشد که به زمین برسد” برنامه ریزی نیز به همین طریق باید در نظر گرفته شود. به اندازه ای زمان آینده را در بر می گیرد که مسائل مورد نظر را پوشش دهد. از بعد زمان برنامه ها را می توان به ۳ دسته تقسیم نمود:
برنامه ریزی بلند مدت: این نوع برنامه ریزی زمان ۵ سال یا بیشتر را می پوشاند.
برنامه ریزی میان مدت: زمان ۱ تا ۵ سال را می پوشاند.
برنمه ریزی کوتاه مدت: زمان ۱ سال یا کمتر را پوشش می دهد.
جدول۲-۱- انواع برنامه ریزی بر اساس زمان، کاربرد و وسعت

بعد برنامه ریزی نوع برنامه ریزی
زمان برنامه ریزی بلند مدت
برنامه ریزی میان مدت
برنامه ریزی کوتاه مدت
کاربرد برنامه ریزی تک کاربردی(برنامه، پروژه و بودجه)
دیدگاه (وسعت) برنامه ریزی استراتژیک

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.