ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی شهرستان …

تحقیق و پایان نامه

جدول ۴-۱۴) جدول استراتژی های راهبردی……………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
جدول ۴-۱۵) اولویت بندی راهبردها……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵
فهرست اشکال
شکل ۱-۱) مراحل انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
شکل ۲-۱) مراحل برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………۵۷
شکل ۲-۲) مراتب دستیابی به برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………۶۹
شکل ۴-۱) نمودار دایره ای توزیع جنسیت پاسخگویان………………………………………………………………………………………..۱۱۲
شکل۴-۲) نمودار میله ای توزیع سن پاسخگویان………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
شکل۴-۳) نمودار دایره ای توزیع تحصیلات پاسخ گویان……………………………………………………………………………………..۱۱۴
شکل ۴-۴) نمودار دایره ای توزیع فراوانی و وضعیت اشتغال پاسخگویان…………………………………………………………….۱۱۵
شکل ۴-۵) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان…………………………………………………………………………..۱۱۶
شکل ۴-۶)نمودار راداری میانگین اهمیت قوت ها…………………………………………………………………………………………………۱۱۹
شکل ۴-۷) نمودار راداری میانگین اهمیت ضعف ها……………………………………………………………………………………………..۱۲۰
شکل ۴-۸) نمودار راداری میانگین اهمیت فرصت ها…………………………………………………………………………………………….۱۲۴
شکل ۴-۹) نمودار راداری میانگین اهمیت تهدیدها………………………………………………………………………………………………۱۲۵
شکل ۴-۱۰) شناسایی استراتژی های مناسب……………………………………………………………………………………………………….۱۴۱
فهرست نمودار
نمودار ۲-۱) سیر تاریخی تکامل برنامه ریزی جهانگردی…………………………………………………………………………………………۲۴
نمودار۲-۲) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
نمودار۲-۳) مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه…………………………………………………………………………………………………………..۳۴
نمودار ۲-۴) مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف……………………………………………………………………………………….۳۵
نمودار ۲-۵) مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی……………………………………………………………………………………………………۳۶
نمودار ۲-۶) مدل برنامه ریزی استراتژیک سناریویی…………………………………………………………………………………………………۳۷
نمودار ۲-۷) مدل برنامه ریزی استراتژیک ارگانیک………………………………………………………………………………………………….۳۸
نمودار ۲-۸) مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن……………………………………………………………………………………..۴۱
نمودار ۲-۹) مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون………………………………………………………………………………………………….۴۵
نمودار ۲-۱۰) مدل برنامه ریزی استراتژیک دانکن………………………………………………………………………………………………….۴۶
نمودار ۲-۱۱) مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید…………………………………………………………………………………………………..۴۷
نمودار ۲-۱۲) مدل برنامه ریزی استراتژیک هاکس ………………………………………………………………………………………………..۴۹
نمودار ۲-۱۳) مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس و رابینسون……………………………………………………………………………….۵۰
نمودار ۲-۱۴) مدل برنامه ریزی استراتژیک گوداشتاین…………………………………………………………………………………………..۵۱
نمودار ۲-۱۵) مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن…………………………………………………………………………………………………۵۲
نمودار ۲-۱۶) مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت…………………………………………………………………………………………………….۵۳
نمودار ۲-۱۷) مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک………………………………………………………………………………………………..۸۱
فصل اول
کلیات تحقیق
 
مقدمه
جهانگردی فعالیت نسبتاً پیچیده ای است که چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاً جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. برخی از دولت ها و اغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تر تجربه ای ندارند یا دارای تجربه ی کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد برنامه ریزی، می تواند رهنمون لازم را برای توسعه ی آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند، برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش و حفظ کارایی آینده آن است. ابتدا جهانگردی باید در سطوح منطقه ای و ملی برنامه ریزی شود. در این سطوح، برنامه ریزی به سیاست های توسعه جهانگردی، طرح های ساختاری، استانداردهای تسهیلات، عوامل سازمانی و تمام عناصر دیگرِ لازم برای توسعه و مدیریت جهانگردی مربوط می شود. سپس در چارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای می توان طرح های تفصیلی بیشتری برای جاذبه های جهانگردی، تفریحگاه ها، توسعه ی جهانگردی شهری، روستایی و سایر اشکال توسعه ی جهانگردی تهیه کرد(برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی،۱۳-۱۲).
سابقه ی برنامه ریزی مدرن به شیوه ی غربی حداقل به ۲۰۰ سال پیش و برنامه ریزی شهری در انگلستان بر می گردد(گان ۱۹۹۸، ویلیامز ۱۹۹۸). با این وجود، تاریخ اولین طرح های عینی برنامه ریزی مناطق شهری به زمان یونان باستان می رسد(گان ۱۹۹۸).

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است