ارزیابی ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت با ریسک و ارزش شرکت های پذیرفته شده دربورساوراقبهادارتهران

فایل های دانشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
حسابداری 266″ />
عنوان:
ارزیابی ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت با ریسک و ارزش شرکت های پذیرفته شده دربورساوراقبهادارتهران
استاد راهنما
دکتر محسن طرفدار
نگارنده
کورش صاحبی
بهار ۱۳۹۴

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
منشوراخلاقپژوهش
اینجانب کوروش صاحبی دانشجوی رشته حسابداری تعهد می­نمایم که اصول زیر را در انجام پایان نامه مد نظر قرار داده­ام؛
۱-اصلحقیقت­جویی:تلاشدرراستایپی­جوییحقیقتووفاداریبهآنودوریازهرگونهپنهان­سازی حقیقت.
۲-اصلرعایتحقوق: التزامبهرعایتکاملحقوقپژوهشگرانوپژوهیدگان(انسان،حیوانونبات)وسایرصاحبانحق.
۳-اصلمالکیتمادیومعنوی:تعهدبهرعایتکاملحقوقمادیومعنویدانشگاهوکلیههمکارانپژوهش.
۴-اصلمنافعملی:تعهدبهرعایتمصالحملیودرنظرداشتنپیشبردوتوسعهکشوردرکلیهمراحلپژوهش.
۵-اصلرعایتانصافوامانت:تعهدبهاجتنابازهرگونهجانبداریغیرعلمیوحفاظتازاموال،تجهیزاتومنابعدراختیار
۶-اصلرازداری:تعهدبهصیانتازاسرارواطلاعاتمحرمانهافراد،سازمان­هاوکشوروکلیهافرادونهادهایمرتبطباتحقیق.
۷-اصلاحترام:تعهدبهرعایتحریم­هاوحرمت­هادرانجامتحقیقاتورعایتجانبنقدوخودداریازهرگونهحرمتشکنی.
۸-اصلترویج:تعهدبهرواجدانشواشاعهنتایجتحقیقاتوانتقالآنبههمکارانعلمیودانشجویانبهغیرازمواردیکهمنع قانونیدارد.
۹-اصلبرائت:التزامبهبرائتجوییازهرگونهرفتارغیرحرفه­ایواعلامموضعنسبتبهکسانیکهحوزهعلموپژوهشرابه شائبه­هایغیرعلمیمی­آلایند.
دانشگاه آزاد کاشان
تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانبصاحبی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداریبا شماره دانشجویی…………………………..که در تاریخ……………………… از پایان نامه خود تحت عنوانارزیابی ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت با ریسک و ارزش شرکت های پذیرفته شده دربورساوراقبهادارتهران
با کسب نمره………….و درجه ………. دفاع نموده­ام بدینوسیله متعهد می­شوم:
۱-این پایان نامه حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده­ام، مطابق ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده­ام.
۲- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم­سطح، پایین­تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳- چنان­چه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره ­برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴- چنان­چه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می­پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی­ام هیچ­گونه ادعایی نخواهم داشت.
صاحبی
تاریخ وامضاء
سپاسگزاری:
تقدیم به :
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه تحقیق ۲
۱-۲ بیانموضوع ۲
۱-۳ اهمیتوضرورتتحقیق ۳
۱-۴ بیانمسأله تحقیق ۴
۱-۵ اهدافتحقیق ۵
۱-۶ سوالاتتحقیق ۶
۱-۷ فرضیه هایتحقیق ۷
۱-۸ تعاریف عملیاتی واژه ها ۸

۱-۱۰ قلمروتحقیق ۱۰

فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۴
۲-۲ بخش اول: سود ۱۵
۲-۲-۱مفهوم سود حسابداری ۱۵
۲-۲-۲نقاط قوت و ضعف سود حسابداری ۱۷
۲-۲-۲-۱نقاط قوت سود حسابداری ۱۷
۲-۲-۲-۲نقاط ضعف سود حسابداری ۱۸
۲-۲-۳اهمیت سود ۱۹
۲-۲-۴گزارشگری عمومی پیش بینی های مالی شرکت ۲۰
۲-۲-۵هدف پیش بینی ۲۱
۲-۲-۶پیش بینی سود ۲۲
۲-۲-۷انواع پیش بینی سود ۲۳
۲-۲-۸اجزای تشکیل دهنده پیش بینی سود ۲۳
۲-۲-۹دقت پیش بینی سود ۲۵
۲-۲-۱۰دفعات پیش بینی سود ۲۶
۲-۲-۱۱اعتبار پیش بینی سود ۲۷
۲-۳ بخش دوم: ارزش شرکت ۲۹
۲-۴بخش سوم: ریسک ۲۹
۲-۴-۱ ماهیت ریسک ۳۱
۲-۴-۲ مفهوم ریسک ۳۱

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.