سامانه پژوهشی – ارزیابی رابطه بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی …

تحقیق و پایان نامه

نوسان پذیری سود=
کیفیت سود در رویکرد گذشته:
در پژوهش حاضر برای محاسبه کیفیت سود در رویکرد گذشته‌نگر از روابط (۱) و (۲) به شرح زیر استفاده می‌شود:
γLt = (EMPt − EMPt−۱)/(Et − Et−۱) (۱)
که در آن:
EMPt عبارت است از سرمایه‌گذاری در نیروی کار که طبق نظر فنگ لی (۲۰۰۷) می‌توان از تفاوت دستمزد پرداختی سال جاری و سال قبل محاسبه کرد.
Et: عبارت است از سود سال جاری
γCt = (CAPXt − CAPXt−۱)/(Et − Et−۱) (۲)
که در آن:
CAPXt عبارت است از میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای که برابر با میزان خرید دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از دو رابطه فوق و محاسبه،γCt و γLt

  1. EQ) ) کیفیت سود طبق رابطه (۳) به دست خواهدآمد:

EQ1=(γLt+γCt)/2 (3)
فرصت رشد: که به‌وسیله نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری سرمایه اندازه‌گیری می‌شود:
= Pij / BVij
: فرصت رشد
:ارزش بازار سرمایه شرکت
: ارزش دفتری سرمایه شرکت
دسته‌بندی متغیرها
= متغیر وابسته
= متغیر مستقل
= متغیر کنترلی که در تحلیل چند سطحی استفاده‌شده است.
رابطه بین متغیرها:
در این تحقیق جهت به دست آوردن رابطه بین متغیرها از رابطه خطی زیر استفاده‌شده است:
Y=α +
اندازه‌گیری رابطه
به‌طوری که گفته شد در این تحقیق به‌منظور برآورد رابطه بین متغیرها از روش‌های اقتصادسنجی، رگرسیون خطی استفاده‌شده است. بر مبنای داده‌های عملکردی ۵ ساله در بازه زمانی بین ۹۲-۱۳۸۸ و به عبارتی ۵ نمونه تصادفی وابسته مقادیر متغیر مستقل و متغیر وابسته Y تعیین‌شده با استفاده از روش تحلیل داده‌های تابلویی یا Data Panel پارامترهای α و بهره گرفته‌شده است.
نرم‌افزارها
با عنایت به استفاده از سری های زمانی داده‌ها و به عبارتی ۵ نمونه وابسته در گردآوری داده‌ها و لزوم به‌کارگیری تحلیل های تابلویی جهت انجام محاسبات و تحلیل های آماری از نرم‌افزار Eviews استفاده‌شده است. پیش از آن از نرم‌افزار Excel جهت پردازش اولیه داده‌ها و آماده سازی آن‌ها به‌عنوان متغیرهای تحقیق بهره گرفته‌شده است. بعلاوه از نرم‌افزار ره آورد نوین نیز برای استفاده از اطلاعات و داده‌های بورس مورداستفاده قرارگرفته است.
فصل چهارم:
یافته‌های تحقیق
(تجزیه و تحلیل داده های تحقیق)
 
مقدمه‏
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها و نهایتاً روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها موردبحث قرار گرفت. در این فصل داده‌های موردنیازی که جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق جمع‌آوری‌شده، به‌عنوان منبعی برای تجزیه‌وتحلیل استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از روشهای توصیفی و استقرایی آزمون فرضیه استفاده شده است. ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها، تحلیل روابط بین متغیرها و نهایتاً تعمیم‌یافته‌ها از نمونه تصادفی به جامعه آماری تنظیم شده است. پیش‌فرض‌های مورد ارزیابی به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی به‌منظور تعیین رابطه بین متغیرها موردبررسی قرارگرفته‌اند.
در این تحقیق به‌منظور داده‌پردازی اولیه از نرم‌افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته‌ها از نرم‌افزار آماری EVIEWS بهره گرفته شده است. در این فصل ابتدا جدول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه گردیده و پس‌ازآن آزمون فرضیات تحقیق ارائه گردیده است.
توصیف جامعه آماری
جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.