ارزیابی رابطه بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و …

تحقیق و پایان نامه
۳۲۹/۰

پذیرش فرض صفر

* معنی‌داری در سطح ۹۹ درصد
بر مبنای جدول شماره ۴-۱۱ آماره F لیمر برای رابطه برآوردی بین کیفیت سود و نوسان پذیری سود، در سه سطح؛ کل نمونه، در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین و در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا به ترتیب برابر ۳۹/۷،۴۸/۲ و ۱۲/۱ می‌باشد، سطح معنی‌دار متناظر با آن‌ها به ترتیب به صفر، صفر و یک میل کرده و در سطح کل نمونه و در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین از پنج درصد کمتر و در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا از پنج درصد بیشتر است. بر مبنای سطح معنی‌دار می‌توان حکم کرد که نتیجه آزمون در سطح اطمینان ۹۵ درصد در دو سطح کل نمونه و در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین معنی‌دار می‌باشد. به‌این‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت برای تمامی سال‌های مورد آزمون، در دو سطح کل نمونه و در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین فرض صفر مبنی بر برابری عرض از مبدأها در همه روابط برآورد شده، رد می‌شود. بنابراین نابرابری عرض از مبدأها در سطح اطمینان ۹۵ پذیرفته می‌شود. نتایج این آزمون نشان می‌دهد فرض ۰ H مبنی بر جواز استفاده از مدل تلفیقی رد شده، به‌بیان‌دیگر آثار فردی یا گروهی وجود دارد. درنتیجه باید در این تحقیق جهت برآورد رابطه بین متغیرها در دو سطح کل نمونه و در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین بر مبنای برآورد رگرسیون خطی از روش تحلیل داده‌های تابلویی یا Data Panel استفاده شود، درصورتی‌که در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا، فرض ۰ H مبنی بر جواز استفاده از مدل تلفیقی پذیرفته‌شده، به‌بیان‌دیگر آثار فردی یا گروهی وجود ندارد. درنتیجه باید در این تحقیق جهت برآورد رابطه بین متغیرها در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا بر مبنای برآورد رگرسیون خطی از روش تحلیل داده‌های تلفیقی یا Data Pool استفاده شود و به دلیل استفاده از داده‌های تلفیقی نیازی به آوردن آزمون هاسمن نمی‌باشد.
۲) آزمون‌هاسمن: پس از مشخص شدن اینکه عرض از مبدأ برای سال‌های مختلف یکسان نیست، باید روش استفاده در برآورد مدل از بین روش‌های اثرات ثابت یا تصادفی انتخاب گردد که بدین منظور در تحقیقات مشابه یا مرتبط عموماً از آزمون‌هاسمن استفاده شده و در این تحقیق نیز به همین شیوه عمل شده است.
آزمون‌هاسمن فرضیه H0 مبنی بر سازگاری تخمین‌های اثر تصادفی را در مقابل فرضیه H1 مبنی بر ناسازگاری تخمین‌های اثر تصادفی آزمون می‌نماید. در این راستا آزمون‌هاسمن به‌عنوان یکی دیگر از پیش‌فرض‌های برآورد مدل رگرسیونی انجام‌شده و نتایج مربوط به این آزمون در جدول شماره ۴-۱۲ خلاصه شده است:

جدول (۴-۱۲): آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق
شرح رابطه آماره  سطح معنی‌دار نتیجه آزمون
در سطح کل نمونه کیفیت سود و نوسان پذیری سود ۳۵/۴** ۰۳۷/۰ رد فرض صفر
در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین کیفیت سود و نوسان پذیری سود ۳۶۳/۰ ۵۴۶/۰ پذیرش فرض صفر

**معناداری در سطح ۹۵ درصد
بر مبنای نتایج آزمون‌هاسمن که در جدول ۴-۱۲ خلاصه شده است، آماره کااسکوئر ((  برای آزمون‌هاسمن برای رابطه رگرسیون برآوردی رگرسیون در سطح کل نمونه و در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین به ترتیب برابر با ۳۵/۴ و ۳۶۳/۰ و سطح معنی‌دار متناظر با آن به ترتیب کمتر از ۰٫۰۵ و حدود یک محاسبه شده است. با عنایت به اینکه سطح معنی‌دار در سطح کل نمونه کمتر از پنج درصد محاسبه شده، در سطح اطمینان ۹۵ درصد نتیجه آزمون معنی‌دار می‌باشد. بنابراین به‌احتمال ۹۵ درصد فرض H0 رد شده و فرضیه H1 پذیرفته ‌شده است؛ بنابراین در سطح ۹۵ درصد اطمینان برازش روابط‌ رگرسیونی این تحقیق با استفاده از تخمین مدل تحلیل داده‌های تابلویی به “روش اثرات ثابت مناسب “بوده است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.