مقاله علمی با منبع : ارزیابی رابطه بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و …

تحقیق و پایان نامه

با عنایت به اینکه در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین؛ سطح معنی‌دار بیشتر از پنج درصد محاسبه شده، در سطح اطمینان ۹۵ درصد نتیجه آزمون معنی‌دار نمی‌باشد. بنابراین به‌احتمال ۹۵ درصد فرض H0 پذیرفته شده و فرضیه H1 رد ‌شده است؛ بنابراین در سطح ۹۵ درصد اطمینان برازش روابط‌ رگرسیونی این تحقیق در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین با استفاده از تخمین مدل تحلیل داده‌های تابلویی به “روش اثرات تصادفی مناسب “بوده است.
تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح کل نمونه
به‌طوری‌که در بخش قبلی ملاحظه شد، پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی در برآورد رابطه بین متغیرها برقرار است. این پیش‌فرض‌ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل و تابعی، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌ها یا خطای در برآورد رگرسیونی، همسانی یا ثبات واریانس‌ها، اعتبار رابطه خطی برآوردی و برقراری پیش‌فرض‌های مربوط به استفاده از روش تحلیل داده‌های تابلویی است که در بخش قبلی آزمون گردیده است.
در این بخش به جهت برقرار بودن پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی، به‌تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط از این روش به‌منظور تعیین ارتباط بین متغیر وابسته “نوسان سود “ و متغیر کیفیت سود به‌عنوان متغیر یک‌گانه مستقل استفاده شده است. در این تحقیق بر مبنای مدل تحقیق به شرحی که در فصل سه ذکرشده است، رابطه ریاضی بین متغیرها به‌صورت رابطه خطی زیر تعریف‌شده است:
Y=α+β۱X1 +ε
که با جای گذاری نمادهای اصلی معرف متغیر مستقل و وابسته بر مبنای پیشینه تحقیق، رابطه بین متغیرها به‌صورت زیر تعریف‌شده است:
STDS=α+β۱EQ +ε
که در آن نوسان سود به‌عنوان متغیر وابسته و کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی تعریف‌شده‌اند. در این بخش بر مبنای این معادله پارامتری، در ابتدا متغیرهای مورداستفاده مشتمل بر کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود برآورد گردیده، سپس با استفاده از رگرسیون خطی پارامترهای معادله فوق‌الذکر برآورد گردیده و بر مبنای آن نوع روابط بین متغیرها تحلیل شده است. درنهایت اعتبار سنجی رابطه برآوردی بر مبنای ضریب تعیین و امکان تعمیم پارامترهای رابطه برآوردی با استفاده از آماره تی استیودنت و قابلیت تعمیم رابطه برآوردی به جامعه آماری با استفاده از آنالیز واریانس موردبحث قرارگرفته است.
الف) برآورد پارامترها:
با منظور نمودن اثرات کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود، به‌طوری‌که در مدل تحقیق طی فصل سوم ملاحظه شد، رابطه اصلی بین متغیرها به‌صورت پارامتریک زیر تعریف‌شده بود:
STDS=α+β۱EQ +ε
در راستای برآورد پارامترهای معادله پارامتریک بیان‌شده در مدل تحقیق که رابطه بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود را اندازه‌گیری می‌نماید، به‌تبع تحقیقات پیشین از رگرسیون خطی با تحلیل داده‌های تابلویی استفاده شده است. پیش‌ازاین پیش‌فرض‌های استفاده از این روش مشتمل بر نرمال بودن توزیع تک‌تک متغیرهای مستقل و تابعی، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌ها یا خطاهای در برآورد رابطه برآوردی، استقلال خطی یا فقدان هم خطی بین باقی‌مانده‌ها یا خطاهای در رابطه برآوردی، ثبات یا همگنی واریانس‌ها به‌عنوان پیش‌فرض‌های مدل کلاسیک و آزمون چاو در تعیین نوع مدل تحلیل داده‌های تابلویی به جهت استفاده از نمونه‌های تصادفی وابسته، موردبررسی قرار گرفت. برقراری پیش‌فرض‌ها به شرحی که گذشت، امکان استفاده از رگرسیون خطی بر مبنای تحلیل داده‌های تابلویی یا تلفیق داده‌های مربوط به یک بازه زمانی ۵ ساله را فراهم ساخت و نوع روش برآوردی رگرسیونی به‌منظور تعیین ارتباط بین متغیرها مشخص نمود.
در این بخش با استفاده از نرم‌افزار EVIEWS، پارامترهای رابطه رگرسیونی خطی بین متغیرها مبتنی بر تحلیل داده‌های تلفیقی، برآورد گردیده و به شرح جدول شماره ۱۳-۴ خلاصه شده است.

جدول (۴-۱۳): برآورد پارامترهای رابطه کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح کل نمونه
شرح نماد ضریب خطای استاندارد آماره T سطح معنی‌دار
عرض از مبدأ ۹۵/۲- ۰۱۴/۰ ۳۹/۲۰۲- ۰۰۰/۰
کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر X1 ۴۱/۰ ۰۰۷/۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است