سایت مقالات فارسی – ارزیابی رابطه بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار با نوسان …

تحقیق و پایان نامه

STDS=080/0+03/3-EQ +ε
ج) نوع ارتباط بین متغیرها
بر مبنای نتایج مربوط به برآورد پارامترهای رگرسیونی به شرحی که در جدول شماره ۴-۱۶ خلاصه شده است، می‌توان نوع ارتباط بین متغیر مستقل را با متغیر وابسته یعنی نوسان سود را تفسیر کرد. به‌عنوان یک قاعده کلی در مواردی که ضریب برآوردی یا شیب متغیر مستقل مثبت بوده بین متغیر مستقل مربوطه و متغیر وابسته رابطه مستقیم و در حالتی که شیب برآوردی منفی و کوچک‌تر از صفر برآورد شده است حاکی از وجود رابطه معکوس بین متغیرهای مستقل و تابعی بوده است. در این بخش با عنایت به این قاعده کلی و علامت‌های ضرایب یا شیب‌های برآوردی، نوع ارتباط بین متغیرها تحلیل شده است:
۱) رابطه بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۶ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X1 نشان داده‌شده برابر ۰۸۰/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین و میزان نوسان سود رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر به‌عنوان متغیر مستقل، میزان نوسان بازده نسبت به قبل افزایش‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۲/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و حتی ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین پذیرفته شده است.
د) اعتبار سنجی رابطه برآوردی:
از محدودیت‌های روش‌های رگرسیونی یا اقتصادسنجی، وابستگی رابطه برآوردی به پیش‌فرض محقق نسبت به شکل رابطه ریاضی بین متغیرهای مستقل و تابعی است. در این تحقیق به‌طوری‌که در مدل مفهومی انتهای فصل دوم و مدل تحقیق در انتهای فصل سوم تحقیق ذکر شد، به اتکای پیشینه تحقیق رابطه زیر مبتنی بر پیش‌فرض خطی بودن رابطه ریاضی برآوردی بین متغیرها جهت تعیین ارتباط بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین مدنظر قرارگرفته است.
STDS=α+β۱EQ +ε
که پس از برآورد پارامترها و جای گزینی آن در رابطه فوق‌الذکر رابطه غیر پارامتری بین متغیرها به‌طوری‌که در بند “ب “ مذکور افتاد، به‌صورت زیر برآورد گردیده است:
STDS=080/0+03/3-EQ +ε
در این بخش به اعتبار سنجی رابطه برآوردی یادشده و به تعبیری ارزیابی اعتبار پیش فرش خطی بودن رابطه بین متغیرها مبادرت شده است. در این راستا از معیار ضریب تعیین، تمیز یا تشخیص استفاده شده که نشان می‌دهد، رابطه برآوردی چه نسبت یا درصدی از تغییرات واقعی متغیرها را بیان کرده و تا چه حد از توضیح دهندگی رابطه واقعی بین متغیرها برخوردار بوده است. طی جدول ۴-۱۷ خلاصه محاسبات مربوط به اعتبار سنجی پیش‌فرض خطی بودن ارتباط بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین، آورده شده است:

جدول (۴-۱۷): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها
پارامتر برآوردی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل‌شده
مقدار ۴۲/۰ ۳۸/۰

به‌طوری‌که محاسبات خلاصه شده در جدول شماره ۴-۱۷ نشان می‌دهد، ضریب تعیین برابر ۴۲/۰ بوده و مقدار تعدیل‌شده آن در حالت استاندارد یا حذف عرض از مبدأ برابر ۳۸/۰ می‌باشد که نشان می‌دهد بیش از ۳۸ تا ۴۲ درصد از تغییرات متقابل بین متغیر مستقل و تابعی توسط رابطه برآوردی به کمک رگرسیون خطی به روش داده‌های تلفیقی بیان‌شده است. به جهت میل کردن ضریب تعیین برآوردی به عدد نیم، می‌توان نتیجه گرفت که ” رابطه خطی در حد متوسط ” بین متغیر وابسته نوسان سود با کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین، وجود داشته است.
ه) تعمیم رابطه خطی برآوردی:
با عنایت به استفاده از نمونه تصادفی از بین شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران، برای تعمیم نتایج به‌دست‌آمده در مورد ارتباط بین متغیرها، در این بخش از گزارش به تعمیم رابطه برآوردی بر مبنای دو آزمون تی استیودنت و فیشر پرداخته شده است.
همان‌طور که در ستون آخر جدول شماره ۴-۱۶ ملاحظه شد، سطوح معنی‌دار بر مبنای نتایج آزمون تی استیونت برابر با ۰۰۰/۰ و ۰۰۲/۰ به ازای پارامترهای عرض از مبدأ و شیب سنجه‌های یک‌گانه متغیر مستقل در جامعه آماری شرکت‌های با فرصت رشد پایین در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده است. با مقایسه هر یک از این سطوح معنی‌دار با سطح معنی‌دار آزمون که در سطح ۱ درصد فرض می‌کنند، همان‌طور که در جدول ۴-۱۶ نشان داده‌شده، در کلیه موارد، ضرایب محاسبه شده کمتر از یک درصد بوده و همان‌طور که در بند “ب “ یا تبیین ارتباط بین متغیرها عنوان شد، رابطه خطی بین متغیرها در کلیه موارد پذیرفته شده است. بنابراین با عنایت به ضریب تعیین به‌عنوان معیار اعتبار سنجی یا قدرت توضیح دهندگی رابطه خطی برآوردی که بین ۳۸ تا بیش از ۴۲ درصد در حالت استاندارد و معمول بوده و به نیم نزدیک می‌باشد، رابطه خطی در حد متوسط بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود داشته که این رابطه متوسط در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان به جامعه آماری یا شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قابلیت تعمیم را دارد. در حد متوسط بودن و وجود رابطه متوسط خطی بین متغیرها حاکی از ارتباط معنادار بین متغیرهای مستقل و تابعی می‌باشد.
علاوه بر آزمون معنی‌داری تک‌تک پارامترهای برآوردی با استفاده از معیار تی استیودنت به شرحی که در بند “ب ” مطرح شد، در این قسمت با استفاده از تحلیل واریانس رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد آزمون قرارگرفته است. استفاده از این آزمون به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه و با معیار فیشر بوده است. در این آزمون فرض صفر خطی نبودن رابطه برآوردی در مقابل فرض مخالف رابطه خطی بین نوسان بازده به‌عنوان متغیر وابسته و کیفیت سود به‌عنوان متغیر مستقل اصلی تعریف شده است. نتایج آزمون تعمیم رابطه خطی بین متغیرهای وابسته و مستقل، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس را می‌توان به‌صورت جدول ۴-۱۸ خلاصه نمود:

جدول (۴-۱۸): تحلیل واریانس
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.