اشکال آموزش عالی در ایران

علمی

اشکال آموزش عالی در ایران
طبق گزارش آموزش عالی در ایران، آموزش عالی در ایران در اشکال زیر انجام می شود:

 • آموزش عالی دولتی
 • آموزش عالی غیر دولتی
 • آمورش عالی آزاد

2-3-1 آموزش عالی دولتی ایران
آموزش عالی دولتی، به بخشی از آموزش عالی اطلاق می شود که هزینه های آن را از محل بودجه عمومی تامین می گردد. بخش دولتی آموزش عالی ایران، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر سازمان ها و وزارتخانه های دولتی یا عمومی را در بر می گیرد. آموزش عالی دولتی به دو بخش آموزش عالی غیر پزشکی و پزشکی تقسیم می شود. آموزش عالی غیرپزشکی که بدنه اصلی آموزش عالی را تشکیل می دهد، در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی دیگر از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی یا عمومی ارایه می شود. آموزش عالی پزشکی نیز به آن بخش از آموزش عالی اطلاق می شود که با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مرداد ماه 1364 به این وزارتخانه واگذار شده است.
2-3-2 آموزش عالی غیر دولتی
آموزش عالی غیردولتی، بخشی از آموزش عالی است که هزینه های آن از محل منابعی غیر از بودجه دولتی تامین می شود.این بخش از آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی رادر بر می گیرد. موسسات آموزش عالی غیردولتی در سال 1364 با سع هدف عمده زیر و با تصویب کلیات آن در چهل و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده اند:

 • ارتقای سطح دانش وفرهنگ جامعه
 • تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

تحقیقات و فناوری اعطا می کنند(صافی،1383).
2-3-3 دانشگاه آزاد اسلامی
یکی از موسسات رسمی، غیرانتفاعی و غیر دولتی آموزش عالی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی که در تاریخ 27/11/1361 ثبت گردید و فعالیت رسمی خود را در سال 1362 آغاز کرده است.
2-3-4 آموزش عالی آزاد
آموزش عالی آزاد، آموزش غیر رسمی و بالاتر از سطح متوسطه است که در قالب دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت اجرا می شود و به دانش آموختگان این دوره ها گواهی گذراندن دوره بدون استفتدهاز عناوین رسمی دانشگاهی ( کاردانی، کارشناسی و… و یا معادل آنها) اعطا می شود.
اهداف تشکیل دوره های آموزش عالی آزادعبارتند از:

 • تداوم بخشیدن و همگانی کردن آموزش عالی
 • کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه
 • ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی
 • تعمیم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی
 • کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی
 • ارائه آموزشهای مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

نظارت بر اجرای این دوره های آموزشی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد(همان منبع).

92