اهداف مدیریت منابع انسانی در سازمان ها

علمی

اهداف مدیریت منابع انسانی

به گفته­ی کولینز و همکاران(2005)، هدف­ مدیریت منابع انسانی عبارت است از افزایش کارآیی نیروی انسانی در سازمان. معمولاً چهار هدف به شرح زیر را برای مدیریت منابع انسانی قائل می­شوند:

2-3-1- هدف اجتماعی:

عبارت است از احساس مسئولیت در مقابل نیازهای جامعه و ایجاد اعتبار برای سازمان و کارکنان در جامعه.

2-3-2- هدف سازمانی:

عبارت است از احساس مسئولیت در مقابل هدف­های سازمانی و حداکثر استفاده از تخصص و تعهد نیروی انسانی در رسیدن به هدف.

2-3-3-هدف وظیفه ای:

عبارت است از احساس مسئولیت در قبال وظایفی که بر عهده واحدها گذاشته می شود.
 
 
 

2-3-4- هدف اختصاصی:

منظور از آن احساس مسئولیت در قبال هدف­های شخصی کارکنان شاغل در سازمان­ها است، زیرا انسان­ها با امید و آرزوهای رفع نیازمندی­ها و رسیدن به هدف­های شخصی خود وارد سازمان می شوند و فعالیت می­کنند.

92