بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، …

مقالات و پایان نامه های سری نهم

 
شکل ۴-۴ پاسخ دوام سطح برگ رقم ۰۳۳ به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر ۴۰
شکل۴-۵ پاسخ سرعت رشد محصول رقم ۰۳۳ به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر ۴۱
شکل ۴-۶ پاسخ سرعت رشد محصول رقم ۰۳۳ به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر ۴۱
شکل۴-۷ پاسخ سرعت رشد محصول رقم ۰۳۳ به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر ۴۲
شکل۴-۸ پاسخ سرعت رشد محصول رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر ۴۳

شکل۴-۱۰ پاسخ سرعت رشد محصول رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر ۴۴
شکل۴-۱۱ پاسخ عملکرد دانه به اثر ساده محلول پاشی ۴۷
شکل ۴-۱۳ پاسخ عملکرد بیولوژیک رقم الیت به اثر متقابل تلقیح و عدم تلقیح در محلول پاشی عناصر ۴۸
شکل۴-۱۴ پاسخ شاخص برداشت در رقم ۰۳۳ به اثرات متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر ۴۹
شکل ۴-۱۵ پاسخ شاخص برداشت در رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر ۵۰
شکل ۴-۶‌۱پاسخ تعداد غلاف در بوته به اثر ساده محلول پاشی ۵۱
شکل۴-۱۷ پاسخ تعداد دانه در بوته به اثر ساده محلول پاشی عناصر ۵۱
شکل۴-۱۸ پاسخ وزن هزار دانه به محلول پاشی عناصر ۵۲
شکل ۴-۱۹ پاسخ میزان پروتئین رقم ۰۳۳ به اثر متقابل تلقیح در محلول پای عناصر ۵۴
شکل۴-۲۰ پاسخ میزان پروتئین رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پای عناصر ۵۴
شکل ۴-۲۱ مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم، باکنری بر صفت درصد روغن ۵۵
شکل۴-۲۲ مقایسه میانگین اثر ساده محلول پاشی بر صفت درصد روغن ۵۶
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول ۴-۱: تجزیه واریانس شاخص‌های رشدی در دو رقم سویا ۳۷
جدول (۴-۳) ضریب همبستگی شاخص‌های رشدی با عملکرد دانه (۹۶= (n 44
جدول ۴-۳: تجزیه واریانس رقم، باکتری و محلول پاشی بر صفت‌های وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته و تعداد غلاف در بوته ۴۵
جدول ۴-۴: تجزیه واریانس رقم، باکتری و محلول پاشی بر شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه ۴۶
جدول ۴-۵ ضریب همبستگی عملکرد و اجزا عملکرد (۹۶n=) 52
جدول ۴-۴: تجزیه واریانس اثرات متقابل رقم، باکتری و محلول پاشی بر صفات کیفی ۵۳
فصل اول
مقدمه و کلیات
۱-۱- مقدمه
سویا Merr.] [Glycine Max (L.) یکی از دانه‌های روغنی و از مهم‌ترین گیاهان خانواده لگومینوز محسوب می‌‌شود و در آب و هوای گرم و در مناطق استوایی ونیمه استوایی کاشته می‌شود. این گونه گیاهی، احتمالاًحدود دو هزار سال قبل، در مناطق شمال چین اهلی شده است. اهمیت آن بخاطر پروتئین و روغن بالای دانه آن است (فتحی،۱۳۷۸).پروتئین آن با گوشت و فرآورده‌های لبنی و تخم مرغ قابل مقایسه بوده و به همین دلیل یکی از گیاهان ممتاز قرن بیستم لقب گرفته است (کوچکی، ۱۳۷۳).
پیشرفت و توسعه در بخش کشاورزی مستلزم مراحل گوناگون و مرتبط با هم می‌باشد. محقق، مروج و کشاورز به عنوان بخشی از نظام دانش و اطلاعات کشاورزی می‌باشند و نقش مهمی در توسعه کشاورزی ایفا می‌نمایند. در کشور ما قبل از هر چیز باید پذیرفت که هر گونه تحول در بخش کشاورزی نیازمند تحول در فرایند تولید و انتقال تکنولوژی می‌باشد در غیر این صورت هیچ گونه تغییر اساسی و اصولی در بخش کشاورزی حاصل نخواهد شد (علیپور، ۱۳۸۶).
از آنجایی که توانایی تولید غذا یکی از عوامل اصلی توسعه جوامع بشری است توسعه اقتصادی جامعه نوین بستگی به گیاهان زراعی دارد زیرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای مصرف انسان مورد نیاز می‌باشد. با وجود اینکه افزایش قابل ملاحظه‌ای در طی ۳۰ سال گذشته در تولید گیاهان زراعی بدست آمده، با این حال متوسط عملکرد اکثر گیاهان زراعی هنوز کمتر از حد پتانسیل آن‌‌‌هاست. عملکرد بالقوه تنها با استفاده از ارقام پر محصول در شرایط مدیریتی ایده ال و همراه با محیط فیزیکی و شیمیایی مطلوب بدست خواهد آمد. یکی از راه های دستیابی به عملکرد بالاتر، تأمین مقادیر کافی عناصر معدنی برای گیاهان زراعی است (فتحی، ۱۳۷۸). برای گیاهانی مانند سویا که با اتکا به همزیستی با باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن مولکولی، بدون نیار به مصرف کودهای شیمیایی بالاترین بازده محصول را داشته باشند، استفاده از این توان ذاتی، به لحاظ جنبه‌های مفید اقتصادی و زیست محیطی آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود (اسدی رحمانی و همکاران، ۱۳۸۱). با توجه به هزینه زیاد برای تولید کودها و هچنین مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف این کودها، لزوم تجدید نظر در روش‌های افزایش تولید ضروری است.
کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام زراعی شامل رهیافت‌هایی است که وابستگی کشاورزان به برخی نهاده‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد ومنجر به کاهش تخریب محیط زیست و تعادل بین نسل‌ها می‌گردد. مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کود‌های شیمیایی، انرژی وهزینه‌های تولید و مصرف آن‌ها از مهمترین مسائل جهان امروز است. یکی از راهکارهای تولید بهینه محصول و حفظ سلامت محیط زیست فراهم سازی شرایط لازم وضرورت استفاده بیشتر از میکروارگانیسم‌های خاکزی می‌باشد (الکساندراتوس، ۲۰۰۳). در نظام های کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی از اهمیت ویژه‌ای در افزایش تولید و حفظ حاصلخیزی خاک برخوردار است و باکتری‌های افزاینده رشد به عنوان یکی از میکروارگانیسم‌های مفید خاکزی از مهمترین کودهای زیستی محسوب می‌شوند (حمیدی و همکاران،۱۳۸۶). این باکتری‌ها از طریق سنتز هورمون‌های محرک رشد گیاه باعث ایجاد مقاومت سیستمیک نسبت به دامنه وسیعی از استرس‌های محیطی می شوند (روستا و همکاران، ۱۳۸۸).
تغذیه برگی به عنوان یک تامین کننده تکمیلی عناصر کم مصرف و پر مصرف، هورمون‌های گیاهی، محرک‌های رشد و سایر عناصر مفید استفاده شده است() . تاثیر کود دهی برگی در افزایش محصول، مقاومت به بیماری‌ها و آفات و بهبود مقاومت به خشکی و نیز افزایش کیفیت محصول مشاهده شده است. پاسخ گیاه به کود دهی برگی بستگی به گونه گیاه، شکل کود، غلظت کود، دفعات کاربرد کود و مرحله رشدی گیاه دارد() . ترکیب کودی مورد استفاده در کود دهی برگی معمولاً بر اساس مرحله رشدی گیاه یا میوه تنظیم می‌شود . کود دهی برگی هم چنین برای کمک به گیاه در ترمیم شوک های ناشی از انتقال از مرحله نشایی ،آسیب تگرگ و سایر عوارض ناشی از شرایط آب وهوایی سخت بکار برده می‌شود. در هر حال این میزان تاثیر معمولاً در شرایط واقعی قابل دسترسی نیست. اغلب عدم موفقیت در تغذیه برگی ناشی از عدم توجه به اصول کاربرد برگی کود است. سایر دلایل عدم موفقیت شامل استفاده از ترکیب نادرست یا ترکیب درست در زمان نامناسب است. تصمیم گیری درباره مواد مورد استفاده در محلول‌پاشی برگی ونیز مرحله رشدی گیاه برای محلول‌پاشی به همان اندازه که یک علم بشمار می‌رود یک هنر نیز هست. بدلیل آسیب پذیری نتایج تحقیقات و آزمایشات کاربرد مزرعه‌ای تغذیه برگی، اظهار نظر روی مفید بودن آن هم در سیستم کشاورزی مرسوم وهم در سیستم‌های جایگزین متغیر است. یکی از مزایای تبلیغ شده درباره کود دهی برگی ، بالا بردن امکان جذب مواد مغذی از خاک می‌باشد. این تفکر از آن‌جا ناشی شده که کود دهی برگی موجب می‌شود گیاه مواد قندی و سایر مواد مترشحه بیشتری را از طریق ریشه به ریزوسفر ترشح کند. جمعیت میکرو ارگانیزم‌ها ی مفید در منطقه ریشه بواسطه افزایش دسترسی به این مواد مترشحه زیاد می‌شود. در طی این چرخه همراه با افزایش فعالیت‌های بیولوژیکـ، دسترسی به مواد مغذی، کنترل کننده‌های بیوشیمیایی بیماری‌ها و ویتامین ها و نیز سایر فاکتورهای مفید برای گیاه نیز زیاد می‌شود. این یک دلیل اساسی و منطقی برای تفکر استفاده از روش کوددهی برگی درکشاورزی ارگانیک در مقابل فلسفه “تغذیه خاک نه تغذیه گیاه” می‌باشد.
۱-۲- اهداف پژوهش

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است