بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۱۵

تحقیق و پایان نامه

این فصل در سه قسمت کلی تنظیم گردیده است. بعد از مقدمه در قسمت اول نحوه شکل گیری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و اهداف آن بیان میشود. در قسمت دوم روند زمانی متغیرهای تحقیق برای کلیه کشورهای مورد بررسی قرار میگیرد. از سوی دیگر با تقسیمبندی کشورها به گروههای درآمدی بالا، متوسط و پایین روند زمانی متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد. سپس روند زمانی متغیرها به صورت مجزا برای کشور ایران بررسی شده و در قسمت آخر جمعبندی فصل ارائه میشود.
۳-۲- نحوه شکلگیری و اهداف کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
سازمان کنفرانس اسلامی با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان یکی از سازمان‌های بین‌المللی کنونی جهان به شمار می‌رود ۵۷ عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)‌ در ۴ قاره جهان پراکنده‌اند. جز آلبانی که کشوری اروپایی است و ترکیه که خود را کشوری اروپایی به شمار می‌آورد و سورینام که عضو آمریکایی سازمان است، دیگر اعضای سازمان از قاره آسیا یا آفریقا هستند. همچنین، اعضاء براساس نوعی تقسیمبندی رسمی، به سه گروه عرب، آفریقایی و آسیایی تعلق دارند. گروه عرب و به ویژه کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس، کانون اصلی قدرت در سازمان به شمار میآیند.
سازمان کنفرانس اسلامی از زمان نخستین اجلاس سران در سال ۱۹۶۹ (رباط – مغرب) تاکنون ۱۰ اجلاس در سطح سران و ۳۴ اجلاس عادی در سطح وزیران خارجه برگزار کرده است. اجلاس وزیران خارجه، هر سال و اجلاس سران، هر سه سال یکبار، برگزار می‌شود. میزبانی هر کشور باید از سوی اجلاس رسمی مورد تأیید قرار گیرد .کشور میزبان برای یک دوره زمانی که تا برگزاری اجلاس بعدی به طول خواهد انجامید، ریاست سازمان را برعهده خواهد داشت. اهداف کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به صورت زیر میباشد:
۱- ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو
۲- حمایت از همکاری میان کشورهای عضو در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و دیگر موارد اساسی و مشورت میان کشورهای عضو در سازمان های بین المللی
۳- تلاش در جهت محو تبعیض نژادی و خاتمه بخشیدن به استعمار در تمام اشکال آن
۴- اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی مبتنی بر عدالت
۵- پشتیبانی از مبارزه تمام ملل اسلامی در راه حفاظت از کرامت، استقلال و حقوق ملی
۶- ایجاد بستری به منظور ارتقاء همکاری و تفاهم میان کشورهای اسلامی و دیگر کشورها
۳-۳- بررسی روند زمانی متغیرهای تحقیق
در نمودار (۳-۱) روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای منتخب کشورهای اسلامی نشان داده شده است. همانطور که در این نمودار مشاهده میشود متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه روند افزایشی را داشته است.
نمودار (۳-۲) روند نزولی متوسط نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر را در کشورهای منتخب کشورهای اسلامی نشان میدهد. به عبارتی دیگر تعداد کودکانی که سالم به دنیا میآیند روند کاهشی را داشته است.
همچنین در نمودار (۳-۳) روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای منتخب کشورهای اسلامی در طول دوره مطالعه ترسیم شده است. همانطور که مشاهده میشود این متغیر روند صعودی را پشت سر گذاشته است.
نمودار(۳-۱)- روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی
نمودار(۳-۲)- روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر کشورهای منتخب اسلامی
 نمودار(۳-۳) – روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای منتخب اسلامی
۳-۴- تقسیمبندی درآمدی کشورها
۳-۴-۱- کشورهای با درآمد بالا : (درآمد سرانه بالاتر از ۱۲۶۱۶ دلار)، شامل کشورهای کویت، بحرین، برونئی، عمان، قطر، عربستان و امارات میباشد.
۳-۴-۲- کشورهای با درآمد متوسط: (درآمد سرانه بین ۴۰۸۶ دلار ۱۲۶۱۵ دلار)، شامل کشورهای آلبانی، الجزایر، مالزی، آذربایجان، مراکش، نیجریه، پاکستان، جیبوتی، سنگال، مصر، گابن، سودان، سورینام، سوریه، اندونزی، ایران، تونس، عراق، ترکمنستان، اردن، قزاقستان، ازبکستان، لبنان، یمن، لیبی و ترکیه میباشد.
۳-۴-۳- کشورهای با درآمد پایین: کشورهای با درآمد پایین : (درآمد سرانه کمتر از ۴۰۸۵ دلار)، شامل کشورهای بنگلادش، بنین، موزامبیک، کومور، گامبیا، تاجیکستان، گینه بیسائو و توگو میباشد.
۳-۵- بررسی روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه در گروههای مختلف درآمدی
نمودار (۳-۴) روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی بالا را نشان میدهد. همانطور که در این نمودار مشاهده میشود متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای گروه درآمدی بالا از روند صعودی برخوردار بودهاند.
در نمودار (۳-۵) متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی متوسط روند افزایشی را طی دوره مورد مطالعه داشته است.
متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی پایین در نمودار (۳-۶) روند رو به افزایش را به جز چند دوره کوتاه نشان میدهد.
 نمودار (۳-۴)- روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی بالا
 نمودار (۳-۵)- روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی متوسط
نمودار (۳-۶)- روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی پایین
۳-۶- بررسی روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در گروههای مختلف درآمدی
نمودارهای (۳-۷)، (۳-۸) و (۳-۹) به ترتیب روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین را نشان میدهد. متوسط نرخ خام تولد در گروههای مختلف درآمدی در نمودارهای (۳-۷)، (۳-۸) و (۳-۹) روند نزولی طی دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۰ داشته است.
 نمودار(۳-۷)- روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر کشورهای گروه درآمدی بالا
نمودار(۳-۸)- روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر کشورهای گروه درآمدی متوسط
 نمودار(۳-۹) – روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر کشورهای گروه درآمدی پایین
۳-۷- بررسی روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد در گروههای مختلف درآمدی
نمودارهای (۳-۱۰)، (۳-۱۱) و (۳-۱۲) به ترتیب روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد را در کشورهای درآمدی بالا، متوسط و پایین نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود در هر ۳ گروه درآمدی متوسط امید به زندگی در بدو تولد روند صعودی را طی دوره مطالعه داشته است.
 نمودار(۳-۱۰)- روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای گروه درآمدی بالا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.