سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت …

تحقیق و پایان نامه

در این فرضیات هر چه TوN بزرگتر شوند، آماره آزمون به سمت توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس یک میل خواهند کرد. آزمون LLC دارای چند مرحله است. ابتدا به جای رابطه معمولی از رابطه زیر استفاده شده است:
t + (۴-۵)
برای انجام آزمون بر اساس این رابطه LLC از دو معادله زیر برای محاسبه مقدار استفاده میکنند:
(۴-۶)
(۴-۷)
حال رگرسیون خطاها به صورت زیر تخمین زده میشود:
(۴-۸)
سپس آزمون بر اساس مقدار این آماره آزمون انجام میگیرد.
در مجموع و با استفاده از آمارهها و ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت متغیرها، آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میشود:
(۴-۹)
در این رابطه انحراف استاندارد ، انحراف استاندارد معادله نرمال شده بلندمدت، و به ترتیب میانگین و انحراف معیار محاسبه شده به وسیله لوین، لین و چو با استفاده از طول وقفه و تعداد متغیرها و متوسط تعداد وقفهها در هر مقطع است. سپس آماره محاسبه شده با آماره جدول سطح معناداری مقایسه میشود. اگر این آماره از آماره جدول کمتر باشد فرضیه وجود ریشه واحد برای آن متغیر قابل رد شدن نیست.
۴-۵-۲- آزمون مانایی ایم، پسران و شین (IPS)
آزمون IPS یکی دیگر از آزمونهای مانایی دادههای ترکیبی است. اختلاف این آزمون با آزمون LLC بیشتر در فرضیات در نظر گرفته شده نمود پیدا میکند. در فرضیه این آزمون، ها دارای ارزشهای متفاوتی هستند. به عبارتی دیگر، فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
(۴-۱۰)
(۴-۱۱)
بر اساس این فرضیات بعضی از مقطعها میتواند دارای ریشه واحد باشد. با این وضعیت به جای دادههای پانلی از آزمون ریشه واحد به صورت جداگانه برای هر مقطع استفاده میشود و سپس میانگین این آمارهها به صورت محاسبه میگردد.
اگر نشاندهنده آماره برای آزمون ریشه واحد і امین مقطع، با وقفه و ضرایب آزمون باشد، آماره استاندارد به صورت زیر تعریف میشود:
(۴-۱۲)
که مقدار آن با افزایش T و Nبه سمت بینهایت به سمت توزیع نرمال استاندارد میل میکند.
برای ایجاد یک آماره استاندارد، IPS ارزشهای و E این مقادیر را محاسبه کردهاند. وقتی که به سمت بینهایت میل میکند، این ارزشها به آمارههای دیکی- فولر نزدیک میشوند.
به دلیل وجود خودهمبستگی پیشنهاد شده است که برای رفع آن از دو روش اندازههای مجانبی میانگین و واریانس محاسبه شده و استفاده از آماره استاندارد شده با استفاده از میانگین و واریانس تحت فرض به شکل زیر به کار گرفته شود:
(۴-۱۳)
پس از محاسبه این آماره، اگر مقدار آماره محاسبه شده از آماره جدول کوچکتر باشد، فرضیه ریشه واحد قابل رد شدن نیست.
علاوه بر آماره استاندارد، میتوان از آماره LMنیز استفاده کرد.
(۴-۱۴)
که در آن عبارت از آماره LMریشه واحد انفردادی برای آزمون فرضیه در برابر است. در اینجا نیز میتوان از LM استاندارد شده نیز استفاده کرد:
(۴-۱۵)
فرضیات آزمون IPS بر اساس همان فرضیات آزمون ریشه واحد معمول است تفاوت فرضیات در فرضیه است که بر اساس این فرضیه، بر خلاف آزمون LLC فرض میشود که واحدهای مقطعی دارای ضرایب برابر نیستند. این آزمون بر اساس آماره استاندارد استوار است.
(۴-۱۶)
در رابطه فوق، آماره آزمون ریشه واحد IPS و متوسط آماره آزمون ADF برای هر مقطع است و به صورت زیر محاسبه میشود:
(۴-۱۷)
که در ان نمادهای و به ترتیب میانگین و واریانس برای محاسبه آماره آزمون IPS است که در جدولی تحت عنوان همین نام به وسیله ایم و دیگران (۱۹۹۷) محاسبه شده است.
۴-۵-۳- آزمون مانایی فیشر (ADF)
یکی دیگر از روشها برای آزمون ریشه واحد در دادههای پانلی، استفاده از سطح معنیداری آزمون ریشه واحد دیکی- فولر پیشرفته است. اساس این روش برگرفته از روش فیشر(۱۹۳۲) بوده که بعداً توسط مادالا و وو[۶۷] (۱۹۹۹) به تفصیل، بسط داده شده است. بر اساس این آزمون به آزمون MW (مادالا و وو) معروف است.
این آزمون بر اساس آزمون دیکی- فولر معمولی به صورت زیر انجام میشود:
(۴-۱۸)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.