بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- …

تحقیق و پایان نامه

مأخذ: محاسبات تحقیق
نتایج آزمون والد برای هر ۳ گروه کشورهای با درآمد بالا، درآمد متوسط و درآمد پایین طبق جدول(۵-۱۲) گزارش شده است.

جدول (۵-۱۲): نتایج آزمون والد برای گروه مختلف کشورها
آماره آزمون کشورهای با درآمد بالا کشورهای با درآمد متوسط کشورهای با درآمد پایین
Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq (۰۰۰/۰) ۳۸۸/۹۴ (۰۰۰/۰) ۲۴۰/۱۱۹۲ (۰۰۰/۰) ۹۱۱۷/۲۶۱

اعداد داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون میباشند
مأخذ: محاسبات تحقیق
نتایج بدست آمده از آزمون والد بیانگر رد فرضیه صفر بوده و نشانگر معنیداری کل مدل در هر ۳ گروه درآمدی میباشد.
۵-۵- تفسیر نتایج و یافتهها
در این قسمت از فصل به بحث و تحلیل یافته‌ها پرداخته می‌شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی در بازه زمانی ۲۰۱۱-۱۹۹۰ با استفاده از روش تجزیه و تحلیل پانل می‌باشد. به طور کلی با توجه به جداول فوق نتایج حاصل از روابط بین متغیرها را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
۵-۵-۱- تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل برای کلیه کشورهای مورد بررسی
ضریب نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر برای کلیه کشورهای مورد بررسی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته و اثرات ثابت به ترتیب برابر با ۰۱/۰ و ۲۵/۰ بوده که علی رغم تفاوت در آنها نشانگر تأثیر مثبت نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بر تولید ناخالص داخلی سرانه میباشد که این امر نشان می‌دهد به ازای یک درصد افزایش در نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشورها به ترتیب ۰۱/۰ و ۲۵/۰ درصد افزایش مییابد. همچنین این تأثیر مثبت با مبانی نظری هم سازگار میباشد. میتوان گفت افزایش جمعیت در این کشورها منجر به افزایش نیروی کار فعال و مجرب در جامعه و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت میشود. نیروی کار متخصص به عنوان منابع استراتژیک نقش زیادی در پایه گذاری و ایجاد اقتصاد قوی دارد. در واقع برای نیل به توسعه و پیشرفت و اقتدار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده جمعیت آموزش دیده با فرهنگ و متخصص میباشد.
ضریب مصرف سرانه انرژی برای کلیه کشورهای مورد بررسی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته و اثرات ثابت به ترتیب برابر با۲۰/۰ و ۳۰/۰ بوده که علی رغم تفاوت در آنها نشاندهنده تأثیر مثبت مصرف سرانه انرژی بر تولید ناخالص داخلی سرانه میباشد. این تآثیر با مطالعات تجربی هم سازگار است. در واقع انرژی به عنوان یک نهاده تولیدی مهم است و هر گونه محدودیت در مصرف آن محدودیت تولید را به همراه خواهد داشت. و به عنوان نیروی محرکه بیشتر فعالیتهای تولیدی و خدماتی، جایگاه ویژهای در رشد و توسعه اقتصادی داراست.
ضریب برآورد شده برای امید به زندگی در بدو تولد با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته برابر با ۲۶/۱ و ضریب برآورد شده با استفاده از روش اثرات ثابت برابر با ۹۳/۲ میباشدکه میتوان گفت به ازای یک درصد افزایش در امید به زندگی در بدو تولد ، تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشورها ۹۳/۲ درصد افزایش می‌یابد. افزایش امید به زندگی میتواند از طریق بهبود وضعیت سلامت کارگران، توان تولیدی منابع موجود در کشور را افزایش دهد و با افزایش سرمایه گذاریهای بلندمدت روی سرمایه انسانی موجب رشد تولید سرانه در یک کشور شود که این امر مطابق با مبانی نظری تحقیق و انتظارات تئوریکی می‌باشد.
ضریب تشکیل سرمایه ناخالص سرانه برای کلیه کشورهای مورد بررسی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برابر با ۰۴/۰ و با استفاده از روش اثرات ثابت برابر با ۱۷/۰ میباشد که این مهم نشان می‌دهد به ازای یک درصد افزایش در تشکیل سرمایه ناخالص سرانه ، تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشورها به ترتیب۰۴/۰ درصد و ۱۷/۰ درصد افزایش می‌یابد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است