بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان- قسمت ۵۵

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

بنابر یافتههای جدول ۴-۳۰ ، بررسی میانگینها نشان میدهد تفاوت قابل مشاهدهای بین میانگین نظرات دانشجویان سال اول و سال آخر در تمامی مؤلفهها قابل مشاهده نیست.
جدول ۴-۳۱٫ نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانسها

متغیر F df1 df2 Sig
اضطراب اینترنتی ۲۲/۱ ۲ ۷۴ ۲۰/۰
مفید بودن اینترنت ۰۳/۱ ۲ ۷۴ ۸۴/۰
لذت بخش بودن اینترنت ۶۴/۱ ۲ ۷۴ ۱۱/۰
احساس خودکارآمدی ۷۱/۱ ۲ ۷۴ ۲۴/۰

بنابر یافتههای جدول ۴-۳۱، F مشاهده شده برای آزمون لوین در سطح ۰۰۱/۰  تفاوت معناداری را نشان نمیدهد. بنابراین فرض صفر یعنی فرض همگنی واریانسها پذیرفته میشود.
جدول ۴-۳۲٫ نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سال تحصیلی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.