بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان- قسمت …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1
۰۰۱/۰

۳۸٫ اینترنت برای این که افراد در نقاط دور از هم، با یکدیگر تماس برقرار کنند، مفید است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۲۶/۴

۹۰/۰

۴۸/۱۲

۰۰۱/۰

بنابر یافتههای جدول ۴-۱۳، در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «t» در سطح ۰۰۱/۰  استفاده شد که با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از میانگین فرضی (۳) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر می‌باشد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی در مواردی از قبیل کسب اطلاعات جدید و مفید، برقراری ارتباط با دیگران، ضروری بودن اطلاعات در زندگی، استفاده از اینترنت برای انجام امور زندگی و سرعت در انجام آن، تأثیرگذار بوده است.
سؤال سوم پژوهشمیزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به لذت‌بخش بودن اینترنت تا چه حد است؟
جدول ۴-۱۴٫ نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به لذت‌بخش بودن
اینترنت با میانگین فرضی (۳)

میانگین فرضی میانگین انحراف معیار t سطح معناداری
۳ ۷۸/۳ ۷۶/۰ ۰۸/۹ ۰۰۱/۰

بنابر یافتههای جدول ۴-۱۴، در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «t» در سطح ۰۰۱/۰  استفاده شد که با توجه به این که میانگین حاصله (۷۸/۳) از میانگین فرضی (۳) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر میباشد بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به لذت‌بخش بودن اینترنت اثر داشته است.
جدول ۴-۱۵٫ نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به لذت‌بخش بودن اینترنت با میانگین فرضی (۳)

لذت بخش بودن اینترنت میانگین انحراف معیار t سطح معناداری
۳٫ موقع استفاده از اینترنت احساس نمیکنم عصبی هستم.