بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۵- قسمت 2

فایل های دانشگاهی

– دسترسی سریع به وجه نقد

 

 

– لزوم داشتن متقاضی

 

 

– واحدهایی که محصولات پرمتقاضی و کیفیت بهتر وقیمت پایین تر دارند

 

 

اوراق تجاری صرفا توسط شرکت هایی که در رده بندی اعتباری بالایی قرار دارند، صادرمی شود. در نتیجه نرخ بهره آنها کمتر از وام بانکی است. اوراق تجاری بدون وثیقه بوده، به طور تنزیلی و به شکل سفته های کوتاه مدت فروخته می شود. تنزیلی بودن اوراق قرضه بدین معنی است که بهره آن توسط اعتبار دهنده بلافاصله از مبلغ اسمی سند کسر می شود ولی بدهکار باید در سررسید کل مبلغ اسمی را بپردازد.
۲-۱۲ تامین مالی از طریق حساب های دریافتنی
عموما تامین مالی از طریق حساب های دریافتنی وقتی صورت می گیرد:
۱- مانده حساب های دریافتنی در حد قابل قبولی باشد.
۲- فروش در حد قابل قبولی باشد.
۳- بدهی اشخاص در حد قابل قبولی باشد.
۴- حساب های دریافتنی ناشی از فروش باشد ونه ارائه خدمات
۵- وضعیت مالی مشتریان قوی باشد.
۶- برگشت از فروش زیاد نباشد.
۷- رسید تحویل کالا به خریدار با حمل آن دریافت شود.
تامین مالی حساب های دریافتنی مزایای متعددی در بردارد از جمله: اجتناب از تامین مالی بلند مدت و دست یابی به جریان نقدی دوره ای در صورتی که مانده حساب های دریافتنی بسیار کم باشد، این نوع تامین مالی هزینه های اداری بالایی دارد( مدرس و عبدالله زاده ، ۲۷۰).
تامین مالی کوتاه مدت در مقایسه با تامین مالی بلند مدت مزایای متعددی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- سهولت دستیابی : گرفتن وام های کوتاه مدت معمولا راحت تر از وامهای بلند مدت است به ویژه در شرایط تورمی که نرخ های بهره واقعی آتی کاهش می یابد. طبعا در چنین شرایطی وام دهندگان کمتر حاضر خواهند شد وجوه خود را به صورت بلند مدت درگیر کنند چون احتمال کاهش ارزش پول در مدت طولانی بیشتر خواهد بود.
۲- انعطاف پذیری بیشتر: حداکثر سررسید وام کوتاه مدت، یکسال است و بنابراین در صورتی که وام گیرنده نیاز به وام نداشته باشد می تواند در تاریخ سررسید آن را تسویه کند ولی در صورتی که وام بلند مدت باشد ،ممکن است طبق قرارداد، تسویه قبل از تاریخ سررسید هزینه اضافی داشته باشد. بنابراین انعطاف پذیری وام گیرنده برای وامهای کوتاه مدت خیلی بیشتر خواهد بود.
۳- هزینه کمتر: عموما هزینه وام کوتاه مدت کمتر از وامهای بلند مدت است. کمتر بودن هزینه تامین مالی کوتاه مدت نسبت به تامین مالی بلندمدت به خاطر ساختار زمانی نرخهای بهره است ( مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸، ۲۶۲).
۲-۱۲-۱ تئوری سلسله مراتبی روش های تامین مالی
نظریه سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی برای اولین بار توسط مایزر(۱۹۸۴) به صورت زیر عنوان شده است. شرکت ها منابع تامین مالی داخلی را ترجیحا می دهند.
۱- یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب می شود.
۲- برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیرمنتظره در سودآوری و موقعیت های سرمایه گذاری، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده داخلی بیشتر وگاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه گذاری است. اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز

 

برای