مقاله – بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت- قسمت ۸

تحقیق و پایان نامه

بخش دوم: قابلیت های نوآوری محصول شامل ۵ سوال می باشد .
بخش سوم: قابلیت های نوآوری فرآیند شامل ۱۱ سوال می باشد .
بخش چهارم: عملکرد شرکت شامل ۶ سوال می باشد .
۳-۵ روایی :
یکی از مهم ترین ویژگی های هر تحقیق ، مناسب و متناسب بودن ابزار اندازه گیری آن است . هر نوع ابزار اندازه گیری باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند داده های مرتبط و متناسب با تحقیق را جمع آوری نماید و با تجزیه و تحلیل این داده ها ، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. همچنین روایی و پایایی مهر تاییدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهشی که به شرح آنها پرداخته می شود .
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژ گی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ مو ضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب ونا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.(خاکی ،۱۳۸۷)آزمون های روایی را می توان در سه گروه گسترده دسته بندی نمود: روایی محتوا، روایی وابسته به معیاروروایی سازه.(سکاران،۱۳۸۶) در این تحقیق از روش روایی محتوی استفاده شده است. روایی محتوی اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش رادر بر دارد.یعنی،روایی محتوی نشان می دهد که ابعاد وعناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است.(سکاران،۱۳۸۶ ) روال کاربه این گونه بودکه پرسشنامه طراحی شده باتوجه به اینکه ازمنابع خارجی ترجمه شده بودنددر اختیار اساتیدراهنما ومشاور قرار گرفته وپس از تائید، مورد استفاده قرار گرفته است.
۳-۶ پایایی :
مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار وبه گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده می کنیم واندازه آن معمولا” بین صفر تایک تغییر می کند . ضریب پایایی صفرمعرف عدم پایایی وضریب پایایی یک ،معرف پایایی کامل است (خاکی،۱۳۸۷) برای محاسبه ضریب پایایی روشهای مختلفی وجود داردکه از آن جمله می توان به: ۱) اجرای دوباره آزمون (روش باز آزمایی)،۲)روش موازی(همتا)، ۳) روش تنصیف (دو نیمه کردن عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته ) و۴) روش کودر- ریچاردسون اشاره نمود.(مقیمی، ۱۳۸۶). اما آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است استفاده از ضریب آلفای کرنباخ می باشد.چرا که تقریبا” در همه موارد، آلفای کرنباخ را می توان شاخص کاملا” مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد.(سکاران،۱۳۸۶)از همین رو با استفاده از نرم افزار spss19 به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد.(نگهبان ومستجابی،۱۳۸۴).
 
که در آن:
تعدادسوالات آزمون
واریانس سوال i ام
واریانس کل آزمون
پرسشنامهها در مقیاس پائین(در حدود بیست وپنج پرسشنامه) ،در سطح جامعه آماری تحقیق جهت تعیین آلفای کرونباخ، پخش شد ، سپس نتایج آن بااستفاده از نرم افزارspss19 تجزیه وتحلیل شد.
مقدار آلفا در هر یک از بخش های پرسشنامه بر اساس جدول زیر نشان داده شده است .
مقدار آلفای کل هم برابر ۹۱۹/۰بوده است .

متغیرها تعداد سوالات درصدآلفای کرونباخ
نوآوری سازمانی ۹ ۸۰۶/۰
قابلیت های نوآوری محصول ۵ ۷۳۶/۰
قابلیت های نوآوری فرآیند ۱۱
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.