بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت- قسمت ۲۱

تحقیق و پایان نامه
اثر غیر مستقیم

۰٫۲۴۹

(۳٫۰۹)×(۷٫۶۲)

همانگونه که مشخص می باشد میزان تاثیر مستقیم نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت برابر با ۰٫۶۲ می باشد. در حالیکه میزان تاثیر غیر مستقیم نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت از طریق متغیر میانجی نوآوری تکنولوژیکی مقدار ۲۴٫۹ درصد می باشد. بنابر این می توان چنین نتیجه گرفت که نوآوری تکنولوژیکی موجب افزایش رابطه نوآوری سازمانی و عملکرد شرکت بشود و نقش میانجی آن اثبات می گردد. لذا میزان تاثیر کل نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت در مدل تحقیق حاضر برابر با حاصل جمع دو مقدار اثرات مستقیم و غیر مستقیم می باشد که به میزان ۸۶٫۹ درصد می باشد.
فصل پنجم
(نتیجه گیری و پیشنهادات)
۵-۱- نتیجه گیری :
با توجه به فرضیه های تحقیق وآمار های بدست آمده مشخص شد که فرضیه های تحقیق درست بوده و تاثیر مستقیم متغیرها ۶۲% و تاثیر غیر مستقیم متغیرها ۲۴% بوده است که این آمار در مقایسه با آمارهای تحقیقات دیگر نسبتاً خوب بوده که نشان دهنده تاثیر نوآوری سازمانی یر روی عملکرد شرکت های تولید مواد غذایی استان گیلان می باشد .
در مورد عدم اطمینان محیطی که در پرسشنامه آمده است می توان بدین صورت گفت که میزان تاثیرگذاری متغیر های محیطی بسیار بالا بوده برای مثال : نوسان تقاضا به شدت زیاد بوده به طوری که در برخی از مواقع حتی میزان تقاضا به صفر هم رسیده است .
رشد فروش صنعت به شدت پایین بوده بطوری که برخی از شرکت ها را به سمت ورشکستگی برده است.
تبلیغات منفی از سوی مشتریان و همچنین میزان تبلیغات سایر رقبا ، تغییرات اساسی که در تکنولوژی ها وجود دارد و همچنین وارد نبودن کارکنان به استفاده از وسایل .
تغییرات اجتماعی سیاسی و فرهنگی که بر روی برهم خوردن محیط اثر می گذارند در عین حال رفتار مشتریان دارای نظم وثبات نمی باشد .
۵-۲- نتایج آمار توصیفی
میانگین قابلیت های نوآوری محصول ، معادل ۴٫۳۵۸۶ و با انحراف معیار ۰٫۵۹۸۵۵ بوده که نشان می دهد متغیر نوآوری سازمانی از نظر مدیران ارشد شرکت های مربوطه، بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۴) است و در سطح مطلوبی قرار دارد .
میانگین قابلیت های نوآوری فرایند ، معادل ۴٫۰۷۴۱ و با انحراف معیار ۰٫۷۰۲۰۵ بوده که نشان می دهد متغیر قابلیت های نوآوری فرایند از نظر مدیران ارشد شرکت های مربوطه، بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۴) است و در سطح مطلوبی قرار دارد .
میانگین نوآوری سازمانی ، معادل ۴٫۲۲۷۳ و با انحراف معیار ۰٫۵۱۷۵۴ بوده که نشان می دهد متغیر نوآوری سازمانی از نظر مدیران ارشد شرکت های مربوطه ، بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۴) است و در سطح مطلوبی قرار دارد .
میانگین عملکرد شرکت ، معادل ۳٫۹۷۷۰ و با انحراف معیار ۰٫۵۰۹۰۷ بوده که نشان می دهد متغیر عملکرد شرکت از نظر مدیران ارشد شرکت های مربوطه ، کمتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۴) است و در سطح مطلوبی قرار ندارد .
میانگین نوآوری تکنولوژیک ، معادل ۴٫۲۱۶۳ و با انحراف معیار ۰٫۵۷۰۹۳بوده که نشان می دهد متغیر نوآوری تکنولوژیک از نظر مدیران ارشد شرکت های مربوطه ،بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۴) است و در سطح مطلوبی قرار دارد .
۵-۳- نتایج آمار استنباطی
همانطور که در فصل چهارم به تفضیل بیان شد، تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ، منجر به نتایج زیر می گردد که عبارتند از :
بین دو متغیر نوآوری سازمانی و نوآوری تکنولوژیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که در
مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش کامیسون ولوپز (۲۰۱۴) همراستا است .
بین نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . که در
مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش کامیسون ولوپز (۲۰۱۴) همراستا است .
بین دو متغیر نوآوری سازمانی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که در
مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش کامیسون ولوپز (۲۰۱۴) همراستا است .
۵-۴- پیشنهادات :
با توجه به نتایج حاصل از فصل ۴ تمام روابط تایید شدند لذا برای پیشرفت عملکرد شرکت ها پیشنهادات زیر ارائه می شود .
در بخش نوآوری سازمانی از :
تصمیم گیری ها بر اساس رای و نظر افراد در داخل شرکت انجام گیرد . ( از حالت تک محوری خارج گردد ) : بهتر است شرکت ها از مدیریت غیر متمرکز استفاده کنند به طوری که هر بخش مدیریت جدا گانه داشته و برای تصمیم گیری آزاذی بیشتری داشته باشند . از نظر کارکنان فعال در آن قسمت استفاده کنند .
با مشتریان شرکت مشارکت بیشتری به عمل آید . هزینه جذب یک مشتری تازه از طریق تبلیغات ۵ برابر هزینه نگهداری یک مشتری است شرکت ها می توانند با ارائه خدمات بهتر ، افزایش کیفیت محصول و نظرسنجی از مشتریان در جهت افزایش کیفیت محصول باعث افزایش رضایت مشتریان شود .
در بخش نوآوری تکنولوژیکی از :
بهبود طراحی محصول : با توجه به آداب و فرهنگ مناطق مختلف ، سایز و ابعاد مختلف ، استفاده آسان ، بسته بندی مناسب مطابق با نوع محصول ، توضیحات مربوط به مواد مغذی استفاده شده در محصول و …

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir