پژوهش – بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

لذت بخش بودن اینترنت

۶۴/۱

۲

۷۴

۱۱/۰

احساس خودکارآمدی

۷۱/۱

۲

۷۴

۲۴/۰

بنابر یافتههای جدول ۴-۳۱، F مشاهده شده برای آزمون لوین در سطح ۰۰۱/۰  تفاوت معناداری را نشان نمیدهد. بنابراین فرض صفر یعنی فرض همگنی واریانسها پذیرفته میشود.
جدول ۴-۳۲٫ نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سال تحصیلی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

منبع متغیر مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F سطح معناداری ضریب اِتا
سال تحصیلی لذت بخش بودن اینترنت ۷۶/۰ ۱ ۷۶/۰ ۳۹/۱