بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره کارشناسی …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1
۲۴/۰

۰۲/۰

مفید بودن اینترنت

۱۳/۰

۱

۱۳/۰

۲۹/۰

۵۹/۰

۰۰۲/۰

اضطراب اینترنتی

۶۳/۰

۱

۶۳/۰

۰۹/۱

۳۰/۰

۰۱/۰

احساس خودکارآمدی

۸۷/۲

۱

۸۷/۲

۴۷/۴

۰۴/۰

۱۵/۰

بنابر یافتههای جدول ۴-۳۲ ، F مشاهده در سطح ۰۰۱/۰  تفاوت معناداری را بین میزان خودکارآمدی در بین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی سال اول و سال آخر نشان میدهد در حالیکه در دیگر مؤلفهها تفاوت معناداری قابل مشاهده نیست.
در فصل بعد به بحث و نتیجهگیری، محدودیتهای پژوهش و پیشنهادهای کاربردی پرداخته خواهد شد.
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
مقدمه
در این فصل، ابتدا خلاصهای از بحثها و فصلهای گذشته ارائه خواهد شد، سپس یافتهها در ارتباط با نتایج دیگر پژوهشها بحث میشود. بر این قرار ابتدا به خلاصه موضوع و روشها، بحث و نتیجهگیری، محدودیتهای پژوهش و در نهایت پیشنهادهای کاربردی برای پژوهشهای آتی میپردازد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است