متن کامل – بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

۵-۱- خلاصه موضوع و روشها
امروزه استفاده از فناوری اطلاعات برای دستیابی به تحقیقات و اطلاعات جدید یک امر مهم و اساسی می‌باشد و افرادی که توانایی بیشتری را در جستجوگری و یافتن اطلاعات داشتهباشند، میتوانند موفقیت بیشتری را در نوشتن تحقیقات علمی بدست آورند. از این رو، مهارتها باید در بین دانشجویان به عنوان جویندگان علم، گسترش بیشتری یافته تا از اضطراب آنها کاسته شود. باید توجه داشت که میزان کاربست اینترنت توسط دانشجویان به عنوان یک رسانه یادگیری، به نگرش آنها به این ابزار بستگی دارد که در صورت نگرش مثبت نه تنها میتواند عملکرد و موفقیت تحصیلی دانشجویان را پیشبینی کند بلکه به اثربخشی آموزش اساتید نیز منجر میشود. به همین جهت آگاهی و شناخت از نگرش دانشجویان نسبت به کاربست اینترنت میتواند مبنای کلیدی برای طراحان و سیاستگذاران و برنامهریزان آموزشی باشد که در دانشگاهها تمایل به اجرای موفقیتآمیز آموزش‌های ترکیبی (حضوری و غیرحضوری) در بافت آموزش سنتی دارند. بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت پرداخت که شامل چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت و لذت‌بخش بودن اینترنت میباشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو نمونه دانشجویان سال اول رشته کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علومپزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۹-١٣۹۰ و دانشجویان سال آخر رشته کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علومپزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۶-١٣٨۷ بوده که جمعاً ۹۱ نفر است. در این پژوهش، با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و کلیه افراد جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ابزار گردآوری دادهها، پرسش نامه استاندارد “سنجش نگرش نسبت به اینترنت” برای پژوهش حقایق و همکاران بود که از طیف لیکرت بهرهجویی شدهاست. این پرسشنامه مشتمل بر ۴۰ سؤال و پنج سؤال جمعیتشناختی میباشد. با توجه به چارچوب پژوهش، پرسشنامه از چهار بخش و با توجه به زمینههای موضوع مدلIAS مشتمل بر چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت و لذتبخش بودن اینترنت تنظیم شده که هر خرده مقیاس شامل ۱۰ سؤال در طیف لیکرت پنج درجهای میباشد. از فرمول آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی مجدد استفاده شده که در نهایت ضریب آلفای کرونباخ برابر ۹۶/۰ محاسبه گردید. همچنین تعداد پاسخنامههای دریافتی صحیح ۷۹ عدد و نرخ بازگشت برابر ۸۷ درصد بود. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و از آمار استنباطی (نظیر آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمونهای t تک متغیره، آزمون لوین ، و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا)) استفاده شد.
۵-۲- بحث و نتیجهگیری
در این قسمت سؤالات پژوهش مطرح شده و در مورد نتایج حاصله، بحث صورت میگیرد.
۵-۲-۱- سؤال اول: میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به “اضطراب اینترنتی” تا چه حد است؟
بر اساس جدول ۴-۶ یافتهها در خصوص اضطراب اینترنتی نشان میدهد که بیشترین میانگین (۲۵/۴) مربوط به گویه ۹ “از جستجوی اطلاعات در اینترنت لذت میبرم” و کمترین میانگین (۰۶/۳) مربوط به گویه ۲۱ “ترجیح میدهم اطلاعات را به جای این که روی سختافزار کامپیوتر کپی کنم، آنها را به طور زنده از اینترنت بخوانم” میباشد. در مجموع ۶۷/۷ درصد از نظر پاسخگویان در حد خیلی کم و کم، ۵۶/۱۴ درصد در حد تاحدودی، و ۹۲/۳۴ درصد در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است. با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از میانگین فرضی (۳) بزرگتر بوده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی نسبت به اضطراب اینترنتی تأثیرگذار بوده است.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای سامانی و دلاورپور (۱۳۸۵)، بورنگ و رضاییان (۱۳۸۷)، جوکار (۱۳۸۷)، حقایق و همکاران (۱۳۸۷) و نارمنجی (١٣٨٨) همسویی دارد.
۵-۲-۲- سؤال دوم: میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به “مفید بودن اینترنت” تا چه حد است؟
بر اساس جدول ۴-۷ یافتهها در خصوص مفید بودن اینترنت نشان میدهد که بیشترین میانگین (۲۶/۴) مربوط به گویه ۳۸ “اینترنت برای این که افراد در نقاط دور از هم، با یکدیگر تماس برقرار کنند، مفید است” و کمترین میانگین (۶۶/۳) مربوط به گویه ۱۰ “اینترنت به یک ابزار لازم در زندگی روزانه من تبدیل شدهاست” میباشد. در مجموع ۲۵/۵ درصد از نظر پاسخگویان در حد خیلی کم و کم، ۹۳/۱۲ درصد در حد تاحدودی و ۹۷/۳۷ درصد در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است. با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از میانگین فرضی (۳) بزرگتر بوده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به مفید بودن اینترنت تأثیرگذار بوده است.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای حقایق و همکاران (١٣٨۷)، ملکی و همکاران (۱۳۸۹) و پژوهش‌های خارجی تسائی و همکاران (۲۰۰١) همسویی دارد.
۵-۲-۳- سؤال سوم: میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به “لذت بخش بودن اینترنت” تا چه حد است؟
بر اساس جدول ۴-۸ یافتهها در خصوص لذت‌بخش بودن اینترنت نشان میدهد که بیشترین میانگین (۱۴/۴) مربوط به گویه ۱۵ “فکر نمیکنم جستجو در اینترنت ترسناک باشد” و کمترین میانگین (۳۸/۳) مربوط به گویه ۱۹ “هرگز از کار با اینترنت دچار احساس ناکامی نشدهام” میباشد. در مجموع ۲۸/۷ درصد از نظر پاسخگویان در حد خیلی کم و کم، ۰۹/۱۶ درصد در حد تاحدودی و ۳۴/۳۴ درصد در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است. با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از میانگین فرضی (۳) بزرگتر بوده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به لذت‌بخش بودن اینترنت تأثیرگذار بوده است.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش رحیمی (١٣٨٨) همسویی دارد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.