فايل – بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1
۲۳/۵

۰۰۱/۰

بنابر یافتههای جدول ۴-۱۱، در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «t» در سطح ۰۰۱/۰  استفادهشد که با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از میانگین فرضی (۳) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر می‌باشد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی در مواردی از قبیل عدم خستگی ناشی از کار با اینترنت، برقراری ارتباط با دیگران، لذت بردن و علاقه به جستجوی اطلاعات از اینترنت، گرفتن اطلاعات زنده از اینترنت، جالب بودن جستجو در اینترنت و گرفتن تصاویر گرافیکی و ترجیح دادن گرفتن اطلاعات از اینترنت بهجای استفاده از کتابخانه، تأثیرگذار بوده است.
سؤال دوم پژوهشمیزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به مفید بودن اینترنت تا چه حد است؟
جدول ۴-۱۲٫ نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به مفید بودن اینترنت با میانگین فرضی (۳)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

میانگین فرضی میانگین انحراف معیار t سطح معناداری
۳ ۴ ۶۷/۰ ۲۸/۱۳ ۰۰۱/۰

بنابر یافتههای جدول ۴-۱۲، در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «t» در سطح ۰۰۱/۰  استفاده شد که با توجه به این که میانگین حاصله (۴) از میانگین فرضی (۳) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر میباشد بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای مذبور نسبت به مفید بودن اینترنت اثر داشته است.
جدول ۴-۱۳٫ نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به مفید بودن اینترنت با میانگین فرضی (۳)

مفید بودن اینترنت میانگین انحراف معیار t سطح معناداری