دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس …

مقالات و پایان نامه های سری نهم


نمودار‏۴‑۷: ساعاتتماشایماهواره

سابقه تماشای ماهواره

جدول شماره(۴-۹) سابقه تماشای ماهواره را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، ۲۰٫۵ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند که اصلا ماهواره مشاهده نکرده اند. ۱۱٫۳ درصد یک تا دو سال است که ماهواره دارند و تماشا می کنند. ۲۰٫۳ درصد دو تا سه سال سابقه تماشای ماهواره دارند، ۳۱٫۵ درصد سه تا چهار سال و ۹٫۸ درصد نیز بین چهار تا پنج سال است که ماهواره تماشا می کنند. ۶٫۸ درصد نیز بیش از پنج سال ماهواره تماشا کرده اند.
جدول‏۴‑۹: سابقه تماشای ماهواره

ردیف سابقه تماشایماهواره تعداد درصد
۱ اصلا ۸۲ ۲۰٫۵
۲ یک تا دو سال ۴۵ ۱۱٫۳
۳ دو تا سه سال ۸۱ ۲۰٫۳
۴ سه تا چهار سال ۱۲۶ ۳۱٫۵