منابع مقالات علمی : بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره …

تحقیق و پایان نامه

نمودار ۴-۲) نمودار میله ای تحصیلات……………………………………………………………………………………….۷۲
نمودار ۴-۳) نمودار میله ای سن………………………………………………………………………………………………..۷۳
نمودار ۴-۴) نمودار هیستوگرام آگاهی سرمایه گذاران…………………………………………………………………..۷۴
نمودار ۴-۵) نمودار هیستوگرام اعتماد سرمایه گذاران…………………………………………………………………..۷۵
نمودار ۴-۶) نمودار هیستوگرام بهره وری شرکتها………………………………………………………………………..۷۶
فهرست اشکال
شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………۶
شکل ۲-۱) فرایند اعتماد درون سازمانی…………………………………………………………………………………….۴۳
شکل ۲-۲) ابعاد اعتماد …………………………………………………………………………………………………………..۴۴
چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت های خودرو سازی بورس اوراق بهادار تهران،(ایران خودرو سایپا) است. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بین آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد؟
فرضیه های تحقیق عبارتست ازالف) بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد. و ب) بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
جامعه آماری تحقیق سرمایه گذاران شرکت های خودرو سازی بورس اوراق بهادار تهران ،(ایران خودرو وسایپا)می باشدکه تعداد آن نامحدود است.نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برای هر ۳۸۴ نفر بود. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه با مقیاس لیکرت است.روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار تحقیق پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آلفای بالاتر از ۷۰/۰ است. نتایج تحقیق نشان داد که بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
کلمات کلیدی: رابطه آگاهی سرمایه گذاران ، اعتماد سرمایه گذاران ، بهره وری شرکت های خودرو سازی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه
در سال های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی های رقابتی قرار گرفته است. شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت ها به دلیل این است که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی (فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آنها فاقد آن منابع اند.
تحولات اقتصادی طی دهه های اخیر از چنان سیر شتابان و شگفت انگیزی برخوردار بوده است که هر کشوری نتوانسته خود را با این سیر همگام نماید چنان ضربه سختی بر پیکره اقتصادی آن وارد شده است که شاید دیگر توان رویارویی و مقابله با کشورهای پیشرفته امروزی را نتواند به دست آورد. در کشور ما فعال نمودن بازار بورس که یکی از برنامه های استرتژیک دولت در برنامه اول توسعه اقتصادی بود در راستای تحقق بخشیدن به این تحول اقتصادی صورت گرفت.
یکی از مسائلی که باعث افزایش بهره وری شرکت ها می شود تامین مالی و سرمایه گذاری است و این موضوع از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران حاصل می شود. از طرفی آگاهی سرمایه گذاران نیز می تواند تاثیر گذار باشد(LINTARI,2011). لذا این تحقیق به بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها(مطالعه موردی: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران- خودروسازی-ایرانخودرو و سایپا ) می پردازد.
در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان شده و به بررسی اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و چارچوب نظری و اهداف و فرضیات تحقیق و متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق توضیح داده خواهد شد .
۱-۲)بیان مسئله
عملکرد سازمان ها در جهت گیری تصمیمات استراتژیک آتی آنها نقش اساسی دارد. امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی میخواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی و بهره وری خود را افزایش دهد.(Ahmad khan et al., 2012) .
تئوری اعتماد سرمایه گذاران یکی از نظریه های مطرح شده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایه گذاران و نیز بازارهایی که با تئوری های سنتی مالی ناسازگار می باشند، بکار می رود. بطور خلاصه، بر اساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایه گذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است(اسلامی بیدگلی و تهرانی،۱۳۹۰).
آگاهی و سواد اطلاعاتی سرمایه گذاران نیز تاثیر بسزایی در میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران می گذارد(LINTARI,2011). امروزه سواد اطلاعاتی نقش فعال و حیاتی در انجام امور شرکت ها و سازمان ها دارد و یک چارچوب فکری و عقلانی برای فهم، بازیابی، ارزیابی و استفاده از اطلاعات است. در عصر حاضر که امور اطلاعات محور و دانش محور در حال توسعه است اطلاعات و فناوری اطلاعات در تار و پود جامعه ریشه دوانده است، افراد به سطح متفاوتی از سواد نیاز دارند تا بتوانند از عهده انجام وظایف خود برآیند، از این مهار تها و توانایی ها به سواد اطلاعاتی تعبیر می شود . همچنین میتواند به مهارتهایی که فرد آموخته و یا به فرایند آموزشی که از طریق آن فرد یاد می گیرد در محیط پیچیده و در حال رشد سریع اطلاعات، چگونه از اطلاعات به طور موثر و کارآمد استفاده کند، اطلاق شود. به طور کلی فردی با سواد اطلاعاتی نقش مهمی در افزایش اثربخشی بهر ه وری سازمان دارد . در واقع می توان گفت که سواد اطلاعاتی تضمین کننده اثربخشی نهادهای موجود در جامعه و رشد اقتصادی کشورها از طریق تولید دانش است. فرد با سواد اطلاعاتی باید دریابد که چه زمانی به اطلاعات نیاز است. توانایی مکان یابی، ارزیابی و استفاده کارآمد از اطلاعات مورد نیاز را داشته باشد. افراد با سواد اطلاعاتی کسانی هستند که آموخته اند که چگونه یاد بگیرند زیرا می دانند که اطلاعات چگونه سازماندهی می شود، چگونه می توان اطلاعات را یافت و می دانند که چگونه می توان به شیوه ای درست از اطلاعات استفاده کرد که دیگران نیز از آنان بیاموزند. این افراد به دلیل آن که همواره می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را در هر وظیفه یا تصمیمی بیابد برای فراگیری مادا م العمر مهیا هستند.
از دلایل انتخاب صنعت خودرو سازی به عنوان موضوع این تحقیق می توان به این نکته اشاره نمود که صنعت خودروسازی حجم بالایی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و در نتیجه افزایش بهره وری در این صنعت از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران و دانش افزایی سرمایه گذاران می تواند به افزایش رشد اقتصادی کشور و افزایش اشتغال در جامعه کمک موثری نماید.
مشکل اصلی در تعیین ساختار سرمایه اینست که با توجه به تفاوت های بین سهام و بدهی برای داشتن عملکرد مطلوب، در ساختار سرمایه چه مقدار بدهی و چه مقدار سهام باید وجود داشته باشد تا شرکت هم در خطر ورشکستگی قرار نگیرد وهم هزینه کمتری پرداخت کند. لذا با توجه به مسائل گفته شده این سوال مطرح می شود که آیا بین آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد؟
۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق
ساختار سرمایه یک شرکت اگر درست تعیین نشود به تبع آن ارزش، عملکرد و سود آوری شرکت باخطر مواجه می شود. وحتی ممکن است به ورشکستگی واحد تجاری بیانجامد، بنابراین تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه از مهمترین وظایف مدیران مالی به شمار می رود. بنابراین مدیران باید با در نظر گرفتن استراتژی های موجود ساختار سرمایه ای را انتخاب کنند که هزینه سرمایه کمتری نیاز داشته باشد تا شرکت بازدهی بهتری داشته باشند، به عبارتی ساختار بهینه سرمایه زمانی اتفاق می افتد که هزینه سرمایه آن به حداقل ممکن رسیده باشد . اما با توجه به اینکه هزینه سرمایه مطلق نیست نمیتوان برای ساختار بهینه سرمایه نیز نسبتی مطلق تعیین کرد .همچنین با مطالعه تحقیقات داخلی و خارجی گذشته می توان دریافت که عوامل داخل یا خارج شرکت از قبیل رشد، تورم ،ریسک ،اندازه شرکت ،تحریم های اقتصادی و ….در ساختار سرمایه تأثیر دارد اهمیت مقوله ی ساختار سرمایه در تغییر سیاست های تأمین مالی و اثر آن بر بازده و ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک شرکت ها در بازارهایمالی است(Kudla,2000).
با توجه به اطلاعات استخراج شده از آمار بانک مرکزی به وضوح می توان مشاهده نمود که شاخص بهره وری سرمایه بسیار پایین و در اغلب موارد منفی بوده است که این خود دلالتی بر فقر ایران در زمینه بهره وری سرمایه می باشد . ازطرفی دیگر با توجه به حضور مردم و سرمایه های آنها در بازارهای غیر مولد مانند سکه و ارز و … می توان این نتیجه گیری را نمود که اعتماد مردم به بازارهای سرمایه ایران بسیار پایین می باشد و همینطور در مورد آگاهی سرمایه گذاران به این مورد می توان اشاره نمود که بسیاری از سرمایه گذاران از دانش و آگاهی لازم در مورد بازار سرمایه اعم از زمان ورود به بازار ̨ زمان خروج از بازار و ..بی بهره هستند . لذا ذکر موارد فوق گواهی بر ضرورت انجام این تحقیق می باشد.
نتایج تحقیق حاضر می تواند در بانک ها مورد استفاده قرار گیرد همچنین در استاندارد گذاری و تدوین استاندارد های حسابداری میتوان نگاهی به این تحقیق داشت و در موارد لزوم ، برای تدوین استاندارد از آن بهره برد.در ضمن ، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی جهت امور آموزش و پژوهش می تواننداز این جمله باشند و همچنین شرکتها ی سرمایه گذاری یا کارگزاریهای وابسته به بازار سرمایه و یا هر سرمایه گذار که از نتایج تحقیق جهت تصمیم گیری می تواند استفاده نماید.
۱-۴)اهداف تحقیق
سنجش رابطه بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها
سنجش رابطه بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها
۱-۵)فرضیه های تحقیق
بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
۱-۶)چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق به بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران-خودروسازی می پردازد.متغیر های مستقل تحقیق آگاهی سرمایه گذاران و اعتماد سرمایه گذاران بوده و متغیر وابسته تحقیق بهره وری شرکت است. مدل تحقیق نیز بر گرفته از تحقیقات لانتری در سال ۲۰۱۱ می باشد. مدل تحقیق بصورت زیر است:
آگاهی
سواد مالی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.