بررسی مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان

پایان نامه های سری اول

دانشکده علوم انسانی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
عنوان:
بررسی مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان
استاد راهنما:
دکتر محسن فرمهینی فراهانی
استاد مشاور:
دکتر محمدحسن میرزا محمدی
دانشجو:
فاطمه اشرفی
زمستان۱۳۹۱

دانشگاه شاهد اظهارنامه دانشجو شماره:
تاریخ:

اینجانب فاطمه اشرفیدانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، گواهی میدهم که پایاننامه تدوین شده حاضر با عنوان؛ “بررسی مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان به راهنمایی استاد محترم جناب آقای دکتر محسن فرمهینی فراهانی توسط شخص اینجانب انجام و صحت و اصالت مطالب تدوین شده در آن، مورد تأیید است و چنان چه هر زمان، دانشگاه کسب اطلاع کند که گزارش پایاننامه حاضر صحت و اصالت لازم را نداشته، دانشگاه حق دارد، مدرک تحصیلی اینجانب را مسترد و ابطال نماید؛ همچنین اعلام میدارد در صورت بهرهگیری از منابع مختلف شامل: گزارشهای تحقیقاتی، رساله، پایاننامه، کتاب، مقالات تخصصی و غیره، به منبع مورد استفاده و پدید آورنده آن به طور دقیق ارجاع داده شده و نیز مطالب مندرج در پایاننامه حاضر تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب و یا سایر افراد به هیچ کجا ارائه نشده است. در تدوین متن پایاننامه حاضر، چارچوب (فرمت) مصوب تدوین گزارشهای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد به طور کامل مراعات شده و نهایتاً اینکه، کلیه حقوق مادی ناشی از گزارش پایاننامه حاضر، متعلق به دانشگاه شاهد میباشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو (دستنویس):
امضاء دانشجو:
تاریخ:
تقدیم به
رحمانیت رحیم
به پاس آن، هنگام که مرا از خواب غفلت بیدار کرد.
تقدیم به
دعاهای خالصانه مادربزرگم
دستان زحمت کش پدرم
اشک های خسته مادرم
مهربانی های برادرانم
دلتنگی های خواهرانم
و به چشمان منتظر خواهر زاده ها و برادر زاده عزیزم
تقدیر و تشکر
صمیمانه ترین مراتب سپاس خود را به محضر استادگرانقدر،جناب آقای دکترمحسن فرمهینی فراهانیکه با محبت وصبروحوصله فراوان درتمام مراحل این پروژهش مرا راهنمایی و یاری نمودند و جناب آقای دکتر محمدحسن میرزامحمدی که مسئولیت مشاوره ی این پایان نامه را بر عهده گرفتند، تقدیم می نمایم. همچنین از جناب آقای دکتراکبر رهنما و دکتر سید مهدی سجادی که زحمت داوری این مجموعه را متقبل شدند، سپاسگزاری می کنم. افتخار شاگردی در محضر این بزرگواران، موهبتی است که در زندگی نصیب اینجانب گردید. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی و توفیق به عمل و جزای خیر آرزو دارم و امیدوارم که این مرز و بوم، همواره سعادت بهره مندی از خدمات ارزنده ایشان را داشته باشد.
چکیده
رسالت سنگین معلمان در جامعه تربیت نسل‌هاست. برای تحقق آن تنها داشتن مهارت های تخصصی و علمی کافی نیست، بلکه مقدم بر آن برخورداری از خصوصیات والای انسانی و کردار اخلاقی است که شایسته حفظ و توسعه می‌باشد. این حرفه مهم در جامعه نیز همانند بسیاری از حرف نیاز به آن دارد که با اخلاقیات مربوط به حرفه خویش آشنا شود تا بتواند به حل مسائل مربوط به حرفه‌ی خویش بپردازد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی مؤلفه‌های منشور اخلاق حرفه‌ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان با استفاده از روش پیمایشی می پردازد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان دوره متوسطه استان سمنان که تعداد آن ها در زمان انجام پژوهش حدوداً ۲۵۰۱ نفر بوده است تشکیل می‌دهد. برای گردآوری داده‌ها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای از نظر معلمان دوره متوسطه استان سمنان به ترتیب شامل؛ مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با همکاران، مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با سازمان آموزش و پرورش، مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با خود، مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با جامعه، مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با دانش آموزان و مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با والدین دانش آموزان بوده است. نتایج بیانگر این است که لازم است که معلمان خلق و خوی خود را فزونتر از آنچه بر دیگران ضروری است بهبود بخشیده و روابط حرفه‌ای خود را با دیگران بر اساس حسن سلوک تنظیم نمایند واین غایت اخلاق حرفه‌ای است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.