بررسی مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان- …

پایان نامه های سری اول
۴۶

ت) ابزار تحقیق
چون این تحقیق عمدتاً یک پیمایش و مطالعه میدانی است و به عبارتی، نیاز به جمع آوری اطلاعات از عرصه های اجتماعی (میدان) دارد، لذا بهترین تکنیک و ابزاری که محقق را برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر کمک می کند پرسشنامه بوده است. جهت بررسی مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه از یک پرسشنامه محقق ساخته با ۶۷ سؤال بسته استفاده شده است. جهت تدوین پرسشنامه از منابع داخلی و خارجی مرتبط با اخلاق حرفه ای، منابع مرتبط با اخلاق حرفه ای معلمان و منشورهای اخلاقی سایر حرف استفاده شده است.
۱-۴-۳ روایی
بطور کلی مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری واقعاً بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه‌گیری نماید نه متغیر دیگری را. اگر وسیله اندازه‌گیری از لحاظ خصیصه مورد نظر دارای روایی کافی نباشد، نتایج پژوهش بی‌ارزش خواهد بود. جهت سنجش روایی پرسشنامه، نمونه ای از پرسشنامه به تعدادی از اساتید گروه علوم تربیتی داده شد و در نهایت پس از بازنگری و رفع ابهامی که در بعضی از گویه ها وجود داشت طبق نظرات اساتید محترم پرسشنامه نهایی تنظیم و مورد استفاده قرار گرفت.
۲-۴-۳ پایایی
پایایی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. برای تعیین پایایی ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی وجود دارد. مشهورترین ضریب اعتبار از طریق اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه شده است که به ضریب آلفای کرونباخ معروف است. در این پژوهش سعی شده است که پس از اجرای تعداد ۳۰ پرسشنامه به صورت پایلوت، ضریب آلفای کرونباخ آن نیز مشخص شود. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ۹۶۴/۰ است و ضریب آلفای کرونباخ هر کدام از خرده مقیاس های پرسشنامه به شرح زیر می باشد:
ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با همکاران ۸۶۶/۰
ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با سازمان آموزش و پرورش ۸۱۶/۰
ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با خود معلم ۸۲۷/۰
ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با جامعه ۸۶۸/۰
ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با دانش آموزان ۸۹۶/۰
ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با والدین دانش آموزان ۷۷۴/۰
ث) شیوه تحلیل داده ها
جهت تجزیه تحلیل و پردازش اطلاعات و داده های به دست آمده از پرسشنامه ها، نرم افزار spss به کار گرفته شد. لازم به ذکر است که در این پژوهش به منظور بررسی دادها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. آمار توصیفی در قالب شاخص های توزیع فراوانی مربوط به گویه ها، میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمودن سؤال های پژوهش هم از شاخص های آمار استنباطی چون آزمون تی تک متغیره و فریدمن استفاده گردید.
نمودار شماره۱-۵-۳: مراحل انجام پژوهش
فصل چهارم
یافته های تحقیق
مقدمه
فصل حاضر در سه بخش ابتدا به بررسی اطلاعات جمعیت شناختی نمونه پژوهش و سپس تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش در رابطه با سؤالات اصلی پژوهش و نهایتاً در بخش سوم به بررسی سایر یافته های پژوهش می پردازد. یافته های این پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه ۶۷ سؤالی به دست آمده است. در این پرسشنامه از طیف پنج ارزشی لیکرت که به آن ارزش عددی مطابق با فراوانی (برای خیلی زیاد عدد پنج، زیاد عدد چهار، تاحدودی عدد سه، کم عدد دو و خیلی کم عدد یک) داده شده است استفاده گردیده است. در تحلیل توصیفی داده های حاصل از ابزار پژوهش، پس از ارائه فراوانی نتایج اظهارات پاسخ دهندگان، میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد استفاده شده است و در تحلیل استنباطی داده های پژوهش با عنایت به مقیاس داده ها، آزمون های تی تک نمونه‌ای و فریدمن مورد استفاده قرار گرفته است. در بررسی سایر یافته های پژوهش نیز از آزمون های تی گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است.
الف) اطلاعات جمعیت شناختی نمونه پژوهش
در این بخش توزیع جمعیت آماری پژوهش بر حسب جنسیت، سن، سطح تحصیلات، سابقه تدریس و شهر محل تدریس مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول شماره ۱-۱-۴: توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک جنسیت

فراوانی جنسیت کل
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.