بررسی مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان- قسمت …

پایان نامه های سری اول
۶/۱۳

۷/۱

۰/۱۰۰

بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره ۵-۱-۴ نشان می دهد که ۵/۲۸ درصد معلمان از شهر سمنان، ۲/۳۶ درصد از شهر شاهرود، ۱/۲۰ درصد از شهر دامغان و ۶/۱۳ درصد از شهر گرمسار بوده‌اند. ۷/۱ درصد نیز پاسخی را ارائه نکرده اند.
نمودار شماره ۵-۱-۴: توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک شهر محل تدریس
ب) بررسی سوال های پژوهش
در این بخش هشت سؤال اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و در قالب شاخص های آمار توصیفی و استنباطی به آن ها پاسخ داده شده است.
۱-۲-۴ بررسی سؤال شماره یک پژهش: ماهیت اخلاق حرفه ای معلمان چیست؟
چنانچه قبلاً نیز ذکر شد منظور از ماهیت اخلاق حرفه ای بررسی نظری و نه بررسی فلسفی آن است. جهت پاسخ گویی به این سؤال از روش مطالعه اسنادی بهره گرفته شد. حاصل بررسی ها نشان می دهد که برای شناخت اخلاق حرفه ای معلمان ابتدا باید به شناختی از دانش اخلاق حرفه ای رسید. بررسی مبانی نظری پژوهش در فصل دو نشان می دهد که اخلاق حرفه ای دارای دو مؤلفه اصلی است و برای شناخت ماهیت اخلاق حرفه ای باید ابتدا به تحلیل این دو مؤلفه، یعنی اخلاق و حرفه پرداخت.
اخلاق را به صورت های مختلف تعریف کرده اند؛ گاه آن را وصف حالت و رفتار، گاه آن را به معنای عادت و سجیه و گاه به عنوان یک دانش نظام مند می دانند. اما آنچه مبنای مباحث اخلاق حرفه ای قرار می گیرد تعریف اخلاق به الگوی رفتار ارتباطی دورن شخصی و برون شخصی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط است.
تحلیل مفهومی واژه حرفه نیز نشان می دهد که حرفه دارای مؤلفه های بسیاری چون؛ اشتغال، روزی به دست آوردن از اطریق اشتغال، اختیار در کار و اشتغال، خدمت محوری، مطلوبیت اجتماعی، برخورداری از دانش، مهارت و توانایی، استقلال و میزان قابل توجهی از اقتدار است. و درتحلیل فرایندی حرفه نیز آن را می توان نوع خاصی از فعالیت که فرد به وسیله آن از منزلت و اعتبار خاصی بر خوردار می شود و به اخلاق خاصی متعلق می گردد تعریف نمود.
بررسی این دو مؤلفه نشان می دهد که اخلاق حرفه ای آداب و ویژگی های حرفه ای ها نیست. بلکه اخلاق حرفه ای شاخه ای از اخلاق کاربردی در قلمرو حرفه است. از اخلاق حرفه ای نیز تعریف های گوناگونی شده است که بسیار به هم نزدیک می باشند. و همه ی آن ها به عناصر مشترکی اشاره کرده اند که شاید بتوان عصاره و خلاصه ی همه ی آن ها را چنین بیان نمود: اخلاق حرفه ای، حوزه ای تخصصی در دانش اخلاق است که به بیان مسئولیت های اخلاقی بنگاه ها و مشاغل و نیز تحلیل مسائل اخلاقی در کسب و کار می پردازد، نقش عملیاتی در حل معضلات اخلاقی در کسب وکار دارد.
با توجه به تعریف اخلاق حرفه ای می توان اخلاق حرفه ای معلمان را چنین تعریف نمود: حوزه ای تخصصی در دانش اخلاق است که به بیان مسئولیت های اخلاقی معلمان و نیز تحلیل مسائل اخلاقی این حرفه می پردازد و در حل مسائل اخلاقی حرفه ی معلمی نقش عملیاتی دارد.
اگر اخلاق را به معنای ذکر شده در بالا یعنی رفتار ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق طرف مقابل، در نظر بگیریم بدین ترتیب انسان را می توان موجودی مسئولیت پذیر نامید که در عرصه های مختلف، مسئولیت های متفاوتی از جمله مسئولیت های شرعی، قانونی، اخلاقی، حرفه ای و … برعهده دارد. معلم نیز در جامعه به عنوان فردی که دارای منزلت و هویتی حرفه ای و به تبع رفتار ارتباطی با دیگران است باید به مسئولیت های اخلاقی خود در این رفتارهای ارتباطی توجه داشته باشد.
۲-۲-۴ بررسی سوال شماره دو پژوهش: مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با دانش‌آموزان در دوره متوسطه چیست؟
به منظور بررسی سؤال شماره دو پژوهش مبنی بر بررسی دیدگاه معلمان در خصوص مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با دانش‌آموزان، بیست و یک مؤلفه در ابزار پژوهش تدوین و تحلیل انجام شده پیرامون این سؤال در قالب شاخص ‌های توصیفی (توزیع فراوانی مربوط به گویه ها، میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نتایج تحلیل‌های آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن) طی جداول شماره ۱-۲-۲-۴ تا ۳-۲-۲-۴ ارائه گردیده است. لازم به ذکر است که در بررسی این سؤال با توجه به دامنه نمره گذاری گویه ها (۱ تا ۵) و محاسبه نمره کلی این مؤلفه بر حسب این دامنه، میانگین فرضی جامعه عدد ۳ در نظر گرفته شده است.
جدول شماره۱-۲-۲-۴: توزیع فراوانی گویه های مربوط به بررسی دیدگاه معلمان در خصوص مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با دانش‌آموزان

ردیف مؤلفه شاخص گویه
خیلی
کم
کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد بدون پاسخ
۱ پرهیز از هدیه گرفتن از دانش‌آموزان
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است