بررسی مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان- قسمت …

پایان نامه های سری اول

مقدمه ۷۶
الف) اطلاعات جمعیت شناختی نمونه پژوهش ۷۶
ب) بررسی سؤال های پژوهش ۸۲
۱-۲-۴ بررسی سوال شماره یک پژوهش ۸۲
۲-۲-۴ بررسی سوال شماره دو پژوهش ۸۳
عنوان صفحه
۳-۲-۴ بررسی سوال شماره سه پژوهش ۸۹
۴-۲-۴ بررسی سوال شماره چهار پژوهش ۹۳
۵-۲-۴ بررسی سوال شماره پنج پژوهش ۹۶
۶-۲-۴ بررسی سوال شماره شش پژوهش ۱۰۱
۷-۲-۴ بررسی سوال شماره هفت پژوهش ۱۰۴
۸-۲-۴ بررسی سؤال شماره هشت پژوهش ۱۰۷
پ) یافته های جانبی پژوهش ۱۱۴
۱-۳-۴ مقایسه دیدگاه معلمان زن و مرد در خصوص اهمیت مؤلفه ها ۱۱۴
۲-۳-۴ مقایسه دیدگاه معلمان با سطوح مختلف تحصیلات در خصوص اهمیت مؤلفه ها ۱۱۶
۳-۳-۴ مقایسه دیدگاه معلمان با سوابق مختلف تدریس در خصوص اهمیت مؤلفه ها ۱۱۹
۴-۳-۴ مقایسه دیدگاه معلمان شهرهای مختلف در خصوص اهمیت مؤلفه ها ۱۲۳
فصل پنجم: نتیجه گیری ۱۲۶
مقدمه ۱۲۷
الف) نتایج بررسی سؤال های پژوهش ۱۲۷
ب) نتایج حاصل از بررسی یافته های جانبی پژوهش ۱۳۷
پ) پیشنهادات پژوهش ۱۳۹
ت) محدودیت های پژوهش ۱۴۰
منابع ۱۴۱
پیوست ۱۴۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱-۲-۳: تعداد معلمان دوره متوسطه استان سمنان به تفکیک شهر ۷۱
جدول شماره ۱-۱-۴: توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک جنسیت ۷۷
جدول شماره ۲-۱-۴: توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک سن ۷۸
جدول شماره ۱-۱-۴: توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک سطح تحصیلات ۷۹
جدول شماره ۴-۱-۴: توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک سابقه تدریس ۸۰
جدول شماره ۵-۱-۴: توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک شهر محل تدریس ۸۱
جدول شماره ۱-۲-۲-۴: توزیع فراوانی گویه های مربوط به بررسی دیدگاه معلمان در خصوص مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با دانش‌آموزان ۸۴
جدول شماره ۲-۲-۲-۴: شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی دیدگاه معلمان در خصوص مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با دانش‌آموزان ۸۵
جدول شماره ۳-۲-۲-۴: شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون فریدمن مربوط به اولویت بندی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با دانش‌آموزان ۸۷
جدول شماره ۱-۳-۲-۴: توزیع فراوانی گویه های مربوط به بررسی دیدگاه معلمان در خصوص مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با اولیاء مدرسه ۹۰
جدول شماره۲-۳-۲-۴: : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی دیدگاه معلمان در خصوص مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با اولیاء مدرسه ۹۱
جدول شماره۳-۳-۲-۴: شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون فریدمن مربوط به اولویت بندی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با اولیاء مدرسه ۹۲
جدول شماره ۱-۴-۲-۴: توزیع فراوانی گویه های مربوط به بررسی دیدگاه معلمان در خصوص مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان در رابطه با والدین دانش آموزان ۹۴