پژوهش – بررسی مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان- قسمت …

پایان نامه های سری اول
۹

احترام به منزلت و حقوق اجتماعی و شهروندی افراد و پاسداری از آن

۲۴/۷

۱۰

پشتیبانی و پاسداری از نهادهای دموکراتیک چون مجلس ، هلال احمر، و …- همکاری با سازمان‌های مردم نهاد

۲۹/۶

۱۱

تلاش برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی

۸۷/۶

۱۲

تلاش در جهت بهبود آموزش و پرورش در جامعه

۰۵/۷

P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**
بررسی نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با جامعه، از دیدگاه معلمان (جدول شماره ۳-۵-۲-۴)، نیز بیانگر وجود تفاوت معنادار در ترتیب اولویت این مؤلفه‌ها می‌باشد (۵۷/۲۱۷=Chi-Square؛ ۰۰۰/۰=sig) که فهرست مؤلفه‌های مورد بررسی از مهم‌ترین مؤلفه تا کم اهمیت‌ترین آن در زیر ارائه شده است:
احترام به منزلت و حقوق اجتماعی و شهروندی افراد و پاسداری از آن
عدم شرکت در فعالیت‌های مخل وحدت و یکپارچگی ملی- مانند طرح ریزی برای تجزیه کشور، کمک به بیگانگان و…
حفظ محیط زیست
تلاش در جهت بهبود آموزش و پرورش در جامعه
تلاش برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی
حضور فعال در مسائل مهم جامعه مانند انتخابات و …
پشتیبانی از تنوع اجتماعی مانند تنوع قومی، تنوع زبانی و در عین حال یکپارچگی اجتماعی
انجام درست وظایف شهروندی مانند رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی
پشتیبانی و پاسداری از نهادهای دموکراتیک چون مجلس ، هلال احمر، و …- همکاری با سازمان‌های مردم نهاد
تلاش در جهت رفاه عموم و منافع دولت
آگاهی از مشکلات اجتماعی و تلاش برای حل آن‌ها
حضور در اجتماعات خارج از مدرسه مانند اجتماعات مذهبی، فرهنگی و ..
در خلال پژوهش معلوم گردید که دو گروه دیگری که یک معلم در قبال آن ها مسئول است و باید مؤلفه های اخلاقی ای را در ارتباط با آن ها مدنظر قرار داده و رعایت کند خود شخص معلم و سازمان آموزش و پرورش می باشند. بدین سان به بررسی دو سؤال دیگر، علاوه بر سؤال های اصلی پژوهش پرداخته شد. این دو سؤال عبارتند از:
مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان در رابطه با خود شخص معلم در دوره متوسطه چیست؟
مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان در رابطه با سازمان آموزش و پرورش در دوره متوسطه چیست؟
در ابزار پژوهش نیز تعدادی مؤلفه برای بررسی این دو سؤال پژوهش طرح گردید. نتایج تحلیل یافته ها در رابطه با این دو سؤال در زیر ارئه گردیده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.