تحقیق دانشگاهی – بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت …

تحقیق و پایان نامه

پیوست ۷ – نتایج ارزیابی حسی طعم نان های تهیه شده ۱۱۴
پیوست ۸ – نتایج ارزیابی حسی رنگ نان های تهیه شده ۱۱۵
پیوست ۹ – نتایج ارزیابی کلی و درجه مطلوبیت نان های تهیه شده ۱۱۶
Abstract 117
فهرست جداول
جدول ۱-۱ ضایعات ناشی از بیاتی نان در سال ۱۳۸۱ در استان تهران (کمالی، ۱۳۸۱) ۶
جدول ۱-۲ مقایسه چند گونه ساکارومایسز از نظر توانایی مصرف چند نوع قند ساده ۱۲
جدول ۳-۱ دستگاه ها و وسایل مورد استفاده در تحقیق ۵۶
جدول ۳-۲ مواد شیمیایی مورد استفاده در تحقیق ۵۷
جدول ۳-۳ فرمولاسیون محلول سرم فیزیولوژی ۵۹
جدول ۳-۴ فرمولاسیون محیط مربوط به انجماد سویه ها ۵۹
جدول ۳-۵ مشخصات محیط کشت PDA 60
جدول ۳-۶ مشخصات محیط کشت YPD Broth 60
جدول ۳-۷ مشخصات محیط کشت YPD Agar 61
جدول ۳-۸ مشخصات محیط کشت پایه ۶۱
جدول ۳-۹ مشخصات محیط کشت ALP Agar 62
جدول ۳-۱۰ شیوه نامگذاری تیمارها در این تحقیق ۶۸
جدول ۴-۱ نتایج اندازه گیری رشد سلولی مخمر در طول موج nm620 پس از ۱۶ ساعت ۷۲
جدول ۴-۲ نتایج اندازه گیری رشد سلولی مخمر در طول موج nm620 پس از ۳۲ ساعت ۷۳
جدول ۴-۳ نتایج اندازه گیری رشد سلولی مخمر در طول موج nm620 پس از ۴۸ ساعت ۷۳
جدول ۴-۴ نتایج میزان سفتی بافت نان های تهیه شده پس از ۶۰ دقیقه بر حسب mbar 76
جدول ۴-۵ نتایج میزان سفتی بافت نان های تهیه شده پس از ۱۲۰ دقیقه بر حسب mbar 76
جدول ۴-۶ نتایج میزان سفتی بافت نان های تهیه شده پس از ۱۸۰ دقیقه بر حسب mbar 76
جدول ۴-۷ پارامترهای اندازه گیری شده برای آرد مصرفی ۷۸
جدول ۴-۸ نتایج اندازه گیری حجم نان های تهیه شده ۷۸
جدول ۴-۹ نتایج میزان سفتی بافت نان های تهیه شده پس از ۲۴ ساعت بر حسب N.cm-1 ۸۰
جدول ۴-۱۰ نتایج میزان سفتی بافت نان های تهیه شده پس از ۴۸ ساعت بر حسب N.cm-1 ۸۰
جدول ۴-۱۱ نتایج میزان سفتی بافت نان های تهیه شده پس از ۷۲ ساعت بر حسب N.cm-1 ۸۰
جدول ۴-۱۲ نتایج میزان سفتی بافت نان های تهیه شده پس از ۹۶ ساعت بر حسب N.cm-1 ۸۱
جدول ۴-۱۳ نتایج میزان سفتی بافت نان های تهیه شده پس از ۱۲۰ ساعت بر حسب N.cm-1 ۸۱
جدول ۴-۱۴ نتایج ارزیابی ویژگی های فیزیکی و ظاهری نان های تهیه شده ۸۳
جدول ۴-۱۵ نتایج ارزیابی حسی بافت نان های تهیه شده ۸۴
جدول ۴-۱۶ نتایج ارزیابی حسی طعم نان های تهیه شده ۸۶
جدول ۴-۱۷ نتایج ارزیابی حسی رنگ نان های تهیه شده ۸۷
جدول ۴-۱۸ نتایج ارزیابی کلی و درجه مطلوبیت نان های تهیه شده ۸۸
فهرست اشکال
شکل ۴-۱ کلنی های مخمر ساکارومایسز سرویزیه ۷۱
شکل ۴-۲ نمای سلول های مخمر ساکارومایسز سرویزیه در زیر میکروسکوپ (X40) 72
شکل ۴-۳ روند تولید گاز توسط مخمر در طول ۱۸۰ دقیقه بررسی ۷۴
شکل ۴-۴ مقایسه اندازه گیری رشد سلولی در پایان ۴۸ ساعت ۷۵
شکل ۴-۵ روند تولید گاز توسط مخمر در طول ۱۸۰ دقیقه بررسی ۷۷
شکل ۴-۶ مقایسه میزان فشار گاز تولیدی در پایان ۱۸۰ دقیقه ۷۷

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir