تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ

علمی

7-2-2-تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ

در بررسی بزرگترین میانگین نمرات دینداری از زنان بیوه و مردان بیوه، مشخص شده که افراد در طول سنین پیری در صورتیکه یکی از زوجین همسرش را از دست داده باشد، بیشتر به سمت دین می رود. به علت مرگ یکی از زوجین، افراد سالخورده ای که در آستانه ی مردن هستند، ممکن است نسبتا بیشتر بترسند و جهت گیری اضطرابی در زندگیشان اتخاذ کنند و این ترس و اضطراب منجر به افراط در مناسک دینی افراد مسن شود. از سوی دیگر، افراد پیری که زوجشان در قید حیات است ممکن است در مورد مرگشان هشیار باشند، اما به خاطر اینکه آن ها تصوری از مرگ زوجشان ندارند، ترس آنچنان آشکار نباشد. از این رو افراد مسنی که هنوز مرگ زوجشان را تجربه نکرده اند به دینداری پناه نمی برند. زنان بیوه و مردان زن مرده تفاوت معناداری در دینداری ندارند. زنان پیرآزمودنی که زوج سرزنده ای ندارند بیشتر از مردان پیر آزمودنی که زوج سرزنده ای ندارند، دینداری می کنند ( غرفان و انصاری، 2008).
این یافته ها همسو با یافته های پژوهش های قبلی نیست. ریلی و فونر (1968)، گزارش کردند که زنان مسیحی در تمام سنین نسبتا بشتر از مردان مسیحی در تمام سنین به خدمات دینی می­پردازند. وین گرو و آستون (1971) یافتند که زنان دیندارتر از مردان هستند. بنابراین یافته ها به بررسی بیشتری نیازمندند. این عقیده که اسنان بر روی زمین گرفتار آمده و باید با فراز و نشیبیهای زندگی دسته و پنجه نرم کنند، تنها از طریق امید به یک زندگی مطلوب، قابل پذیرش خواهد بود. در این حالت، همواره مقصدی وجود دارد که افراد به دنبال آن هستند و این نظام اعتقادی به افراد کمک می کند تا اضطراب مرگ کمتری را تجربه کنند. .مطالعات گذشته پیشنهاد می کنند زمانی که اعمال دینی از انگیزه های دینی درون سوی بالایی نشات گرفته باشند، سودمند خواهند بود. و یک دیندار خالص راسخ نسبت به یک دینداری ک صرفا اعمال دینی را ظاهرا انجام می دهد، خیلی بهتر است. سوای اعتاد راسخ دینی، بسیاری از افرا از طریق ابراز پشیمانی و شک و تردید نسبت به گذشته ی خود، خود را عذاب می دهند مشابه دیدگاه ارائه شده توسط کوئین و زرینکوف که در ن بر اضطراب مرگ پایین در افراد موفق و هدفمند تاکید شده است، آدریان تامر (1996) نظریه ای تحت عنوان نظریه ی پشیمانی را مطرح کرده است. این نظریه توصیه می کند که به منظور غلبه بر پشیمانی و تداوم احساس رضایتمندی در زندگی افراد باید درنگ نموده و خاطرات و انتظارات گوناگون خود را در حیطه ی خانواده و دوستان را از نوع اولویت بندی نمایند و با خود بیاندیشند که چگونه می توانند از لحظاتی که در آن بسر می برند،استفاده کامل تری بکنند (تامر و الیسون 1996).
 

92