تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1
نتیجه تحقیق

اجزای سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بر شاخص توسعه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

رد

سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران و شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

رد

شایان ذکر است در این فصل فرضیه جدیدی تحت عنوان تجزیه تحلیل مازاد مطرح گردید (به شرح بند ۶ جدول فوق)؛ در پاسخ به این سوال باید با استناد به نتایج جدول بالا، این نکته را ذکر کرد.
در فصل بعد نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها تجزیه و تحلیل می شود و در ادامه پیشنهادات مطرح می گردد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد
 
مقدّمه:
در فصل گذشته با استفاده از جامعه آماری و روش آماری، آزمون های فرضیه انجام شد. در این فصل به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون ها پرداخته می شود.
همان طور که بیان شد در کنار سایر منابع سنتی نظیر زمین نیروی کار و ماشین آلات، موضوع دانش و سرمایه فکری از جمله عوامل ارزشمند توسعه قابل طرح است.
سرمایه فکری به عنوان دارایی ها و فرایندهایی است که بطور معمول در ترازنامه مالی شرکت¬ها منعکس نشده است و معمولاً در سه بخش سرمایه انسانی (شایستگی ها، مهارت ها و خلاقیت های فکری)، سرمایه ساختاری (فرایندها و برنامه ی سازمانی) و سرمایه ارتباطی (روابط تجاری با شرکاء، مشتریان، تامین کنندگان مواد اولیه و سهامداران و حسن شهرت) مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به بررسی رابطه ی میان سرمایه فکری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و شاخص توسعه انسانی می پردازد که خلاصه ی نتایج به شرح ذیل می باشد:
 
خلاصه تحقیق:
در این فصل خلاصه نتایج بدست آمده از تحقیق، با توّجه به اهداف ذکر شده در فصل اوّل و تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصل چهارم، بیان می گردد و در همین راستا پیشنهاداتی نیز ارائه می گردد. همان طور که در فصل اوّل بیان گردید، هدف از انجام این تحقیق رسیدن به پاسخ سوالات زیر است:
آیا سرمایه فکری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار بر توسعه انسانی تاثیر گذار است یا خیر؟
کدامیک از اجزای سرمایه فکری شرکت ها بر توسعه انسانی تاثیر بیشتری دارد؟
برای رسیدن به پاسخ سوالات فوق، در این تحقیق سعی شده تا فرضیات متناسب با سوالات تحقیق در حوزه ی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرند. از این رو فرضیات تحقیق در قالب ۴ فرضیه به صورت زیر مطرح گردید:
فرضیه اول: بین سرمایه فکری و شاخص توسعه انسانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سرمایه فکری و شاخص امید به زندگی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم: بین سرمایه فکری و شاخص دسترسی به آموزش رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین سرمایه فکری و تولید ناخالص ملی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
همچنین همانطور که در فصل پیش مطرح شد: دو فرض مبنی بر تجزیه تحلیل مازاد علاوه برفرضیات فوق به شرح زیر مطرح گردید:
الف) اجزای سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بر شاخص توسعه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
بسرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران و شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
به منظور رسیدن به نمونه مورد قبول، به شیوه حذف سیستماتیک ۱۰۰ شرکت از کل شرکت های عضو بورس که حائز شرایط انتخاب بودند، به عنوان نمونه برگزیده شدند؛ و اطلاعات مربوط به آن ها برای یک دوره ده ساله بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات خام مورد نیاز به منظور محاسبه متغییر های تحقیق و آزمون فرضیه های تحقیق از صورت های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزارهای موجود استخراج گردیده است. همچنین جهت دستیابی به اطلاعات شاخص توسعه انسانی کشور از سایت سازمان ملل متحد UNDP استفاه شده است.
 
تحلیل یافته ها ونتایج تحقیق:
در نهایت پس از انجام آزمون های آماری بر روی اطلاعات مربوط به ۱۰۰۰ سال – شرکت، نتایج این تحقیق به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:
۵-۳-۱ فرضیه اول: بین سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس ایران و شاخص توسعه انسانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، از ضریب همبستگی استفاده شد. با استفاده از نتایج این آزمون، می توان استنباط کرد بین شاخص توسعه انسانی به طور کلی و سرمایه انسانی ارتباط معناداری وجود ندارد. و این نتیجه عکس پیش بینی های حبیبا و طاهری مقدم در سال (۱۳۸۸) است.
۵-۳-۲ فرضیه دوّم: بین سرمایه فکری و شاخص امید به زندگی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
این فرضیه با استفاده از همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در سطح اطمینان ۹۵%، شاهد عدم وجود رابطه، میان شاخص امید به زندگی و سرمایه فکری شرکتها ی پذیرفته شده در بورس هستیم.
۵-۳-۳ فرضیه سوم: بین سرمایه فکری و شاخص دسترسی به آموزش رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
برای بررسی این رابطه نیز از ضریب همبستگی پیرسن بین تولید ناخالص داخلی و سرمایه فکری استفاده شده است، نتایج حاکی از عدم وجود رابطه بین شاخص درسترسی به آموزش و سرمایه فکری است. این نتیجه با برآوردهای حبیبا در سال (۱۳۸۸) در تضاد است.
۵-۳-۴ فرضیه چهارم: بین سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده و شاخص تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد.
برای پاسخ به این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسن استفاده شده است. چون مقدار این فرضیه مثبت، لکن بزرگ‌تر از ۰۵/۰ است از این رو می توان نتیجه گرفت که فرضیه مورد نظر رد می شود. میزان ضریب همبستگی ۵۰۳/۰ برآورد شده است. در واقع چنین می توان برداشت نمود که بین شاخص درآمد سرانه واقعی و سرمایه فکری رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد و این مورد با آنچه در فصل دوم پیش بینی کردیم مغایرت دارد. این موضوع نیز عکس برآورد های حبیبا و طاهری مقدم در سال (۱۳۸۸) است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir