پژوهش – تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

 
تحلیل یافته ها ونتایج حاصل از محاسبات مازاد تحقیق:
۵-۴-۱ اجزای سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بر شاخص توسعه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
برای آزمون این فرضیه، از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج این آزمون نیز مبین این مطلب است که هیچ کدام از اجزای سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی تاثیری ندارد.
۵-۴-۲ سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران و شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
برای سنجش این فرضیه نیز از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و در پاسخ به این سوال باید به استناد نتایج آماری نمی توان ادعا کرد که شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی بر سرمایه فکری دارای تاثیر مثبت و معناداری هستند
همچنان که در بالا ذکر شد تمام فرضیات متناقض است با نتایج حبیا و طاهری مقدم با عنوان نقش سرمایه فکری در توسعه انسانی (به عنوان تنها مرجه مربوط حول موضوع تحقیق). چرا که تحقیق حاضر تحقیقی پژوهشی بوده و نتایج حبیبا و طاهری مقدم تنها پیش بینی هایی مبنی بر ادبیات تحقیق بوده است. بر این اساس فرضیات مطروحه آزمون و نتایج حاصل از آزمون های فوق فرضیات را رد می کند.
 
محدودیت های تحقیق:
از اساسی ترین محدودیت های تحقیق، عدم تطبیق سال میلادی با سال شمسی است؛ تاریخ گزارش های توسعه انسانی پایان سال میلادی باشد که مصادف با ۱۰ دی ماه هر سال است ، لکن تاریخ صورت های مالی پایان سال شمسی است. که در صورت عدم وجود این محدودیت نتایج تا حدی تفاوت می نمود.
از دیگر محدودیت های اصلی این تحقیق دسترسی به جامعه محدود بود، از طرفی اکثر شرکت های بورس اطلاعات مالی مربوط به سال قبل از سال مالی ۱۳۸۰ را در دسترس قرار نداده اند و نیز در بیشتر شرکت ها پیوستگی ارائه ی اطلاعات بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ وجود نداشت.
از جمله محدودیت های تحقیق می توان به عدم افشای برخی از داده های مورد نیاز در گزارش های مالی شرکت های مورد بررسی اشاره نمود، که داده های مربوط به هزینه پرداختی به کارکنان در زمینه محاسبه سرمایه فکری از آن دسته اند.
جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، لذا نتایج این تحقیق قابل تعمیم به سایر شرکت های غیر تولیدی نیست.
پیشنهادات تحقیق:
پیشنهادات کاربردی:
به منظور مطالعه بیشتر پیرامون تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی می توان پیشنهاد کرد: چنانچه شرکت ها، یک برنامه ریزی مدون در آموزش نیروی انسانی (فعال نمودن شاخص دسترسی به آموزش) داشته باشند، می توان از مزیت رقابتی در شرکت ها بهره جست.
۵-۶-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی:
در این تحقیق از تولید ناخالص داخلی به عنوان متغییرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. پیشنهاد می شود بررسی مشابهی با سایر متغییرهای کلان نظیر نرخ رشد انجام شود.
در این تحقیق برای بررسی سرمایه فکری فقط از یک روش استفاده شده است، پیشنهاد می شود که برای این متغییر از چند روش مانند روش کارت امتیاز متوازن و غیره استفاده شده، و نتایج با هم مقایسه گردد.
جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، لذا نتایج این تحقیق قابل تعمیم به سایر شرکت های غیر تولیدی نیست. پیشنهاد می شود بررسی دیگری در جامعه آماری متشکل از کلیه شرکت ها اعم از تولیدی و غیر تولیدی انجام شود و نتایج مقایسه گردد.
در خصوص سرمایه فکری، می توان پیشنهاد نمود این متغییر در موسسات حسابرسی به عنوان عمده ترین سرمایه اندازه گیری شود.
منابع و ماخذ
اسمیت، آ. کاتوزیان، م. ۱۳۸۱، ثروت ملل، امیرکبیر، ص ۱۷٫
اسوالدو، د. دکتر محمود عبدالله‌زاده، ۱۳۸۳، افسانه‌ی توسعه، نشر اختران، ص ۳۰٫
انوری رستمی، ع. رستمی، م. ۱۳۸۲، ارزیابی مدل ها و روش های سنجش و ارزش گذاری سرمایه های فکری شرکت ها، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره ۳۴، صص ۵۱-۵۷٫
انوری رستمی، ع. سراجی، ح. ۱۳۸۴ ، سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره ۳۹، بهار ۱۳۸۴، صص، ۴۹ تا ۶۲٫
انوری رستمی، ع. انوری رستمی، م. ۱۳۸۲، ارزیابی مدل ها و روش های سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره ۳۴، زمستان ۱۳۸۲، صص، ۵۱ تا ۵۷٫
بخشوده، م. ۱۳۸۵، روند توسعه انسانی در ایران، فصلنامه بهره وری، سال اول.
جمعه پور، م، ۱۳۷۹، دست یابی به توسعه پایدار انسانی، مجموعه مقالات رویکرد فرهنگی به جغرافیا،. دانشگاه فردوسی مشهد،ص ۸۲٫
چاوشانی، م. ۱۳۸۹، مطالعه تأثیر شاخص توسعه انسانی بر ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
حبیبا، س. طاهری مقدم، ا. ۱۳۸۸، سرمایه فکری یا سرمایه انسانی؟ نقش سرمایه ی فکری در فرآیند توسعه انسانی، مدیریت سرمایه انسانی.
حسین زاده دلیر، ک. ۱۳۸۰، برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات سمت،تهران.
خاکپور، ب، باوان پوری، ع. ۱۳۸۹، بررسی شاخص توسعه انسانی در کشور های اسلامی، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین اللمللی جغرافیدانان جهان اسلام (ICIWG 2010).
خواجه پور، غ. ۱۳۸۶ توسعه، تعالی اخلاق، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره ۱۷۶٫
پالمر، ر. طاهری، ا. ۱۳۸۴ تاریخ جهان نو، مؤسسه‌ی انتشارات امیرکبیر، چاپ ۵، ج ۲، ص ۱۰۱۱٫
روزبهان، م. ۱۳۸۱ مبانی توسعه اقتصادی، انتشارات تابان.
رضائی، ف. همتی، ح. کارگر شاملو، ب. ۱۳۸۹، سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال دوم، شماره ۷، ص ۵۲٫
زلفی گل، م. ۱۳۸۲، از ترویج علم تا تولید ثروت، مجله رهیافت، شماره۳۳٫
زیاری،ک. ۱۳۷۸، اصول و روشهای برنامه ریی منطقه ای، انتشارات دانشگاه یزد .
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۷۵، اولین گزارش علمی توسعه انسانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
سپهردوست، ح. ۱۳۸۵، جایگاه سرمایه فکری در عنلکرد شرکت های بورس اوراق بهادار، مجله سیاسی اقتصادی، شماره ۲۷۳-۲۷۴٫
سن ، آ. موثقی، ا. ۱۳۸۲، توسعه به مثابه ی آزادی ، انتشارات دانشگاه تهران.
شادمان، س. ۱۳۸۸، بررسی نحوه گزارشگری سرمایه فکری در بانک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
شریفی بید گلی ، ح. شیره پز آنرانی، ع. اربابی بید گلی، س. ۱۳۸۸، مدیریت سرمایه انسانی برای توسعه منطقه ای از طریق مهندسی شبکه انسانی، تجربه ای در شهرستان آران و بیدگل؛ مدیریت سرمایه انسانی،.
عظیمی، ح. ۱۳۷۱، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نشر نی.
عظیمی، ح.۱۳۷۱، فرهنگ و توسعه، ایران فردا، ۱۸-۱٫

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.