تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوبررسی تاثیرسطوح مختلف …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1
فعالیت آنتی تریپسین، TIU/g*

کنجاله سویا بدن پوسته

۱۲۱۴±۶۴۸۰

جنین

۸۲۵±۳۵۱۰

پوسته

۳۵۲±۳۲۵۰

کنجاله گوار

۸۳۵±۳۵۱۰

دانه گوار خام

۲۰±۲۹۸۰

TIU/g*=واحد آنتی تریپسین بر گرم
 
 
 
ساپونین
ساپونین‌ها متابولیت‌های ثانویه گیاهی بوده که در طبیعت بطور گسترده‌ای توزیع شده‌اند. آنها گروه بزرگی از مواد با ساختمان مشابه بوده که خصوصیاتی شبیه صابون‌ها و پاک کننده‌ها دارند (۹۳). از نظر شیمیایی، ساپونین‌ها گلوکوسیدهای تری‌ترپن یا استروئیدی هستند، بنابراین دو گروه اصلی ساپونین شناخته شده‌اند: گروهی دارای تری‌ترپنوئید آگلیکون و گروه دیگر دارای آگلیکون استروئیدی هستند (۳). این ترکیبات همانند صابون کف تولید می‌کنند، رفتار دو گانه آب دوست و آب گریز (آمفی فیلیک) آنها به دلیل دارا بودن واحدهای ساکارید آب دوست (هیدروفیل) و واحدهای استروئید یا تری‌ترپن آب گریز (هیدروفوب) است. اغلب ساپونین‌های یافت شده در دانه‌ها و علوفه‌ها از نوع تری ترپنوئید هستند. در لگومها، ساپونین با پروتئین متصل شده است بنابراین در بخش‌های غنی از پروتئین تغلیظ شده‌اند. ساپونین‌‌ها در بسیاری از گیاهان وجود دارند و خصوصیات قارچ کشی، نرم تن کشی و همچنین مزه تلخ آنها باعث می‌شود که گیاهان را در برابر آفات و آلودگی محافظت کنند (۱۰۶). ساپونین‌ها خصوصیات بیولوژیکی بسیاری دارند، ازجمله آنها، همولتیک (۶۶)، فعالیت ضد میکروبی (۷۵) و فعالیت ضد پروتوزای (۹۸) هستند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
کنجاله گوار دارای ۵ تا ۱۳ درصد ماده خشک ساپونین است (۵۱). ساپونین موجود در گوار از نوع تری‌ترپنوئید می باشد (شکل ۲-۷). حسن (۲۰۰۸) آزمایشی را به منظور تعیین فعالیت ضد باکتریایی ساپونین گوار انجام داد. این محقق نتیجه‌گیری نمود که ساپونین سویا فعالیت ضد میکروبی در برابر باکتری‌های مورد آزمایش نداشت درحالیکه افزودن ۵ درصد کنجاله گوار به جیره جوجه‌های گوشتی که آلوده شدن با Emeria tenell شدت عفونت نسبت به اووسیت‌ها در هر گرم فضولات و اسهال خونی کاهش داد، همچنین عصاره غنی از ساپونین کنجاله گوار فعالیت ضد باکتریایی (antibacterial activities) در برابر پاتوژن‌های متداول طیور از خود نشان داد. بنابراین می‌توان محصولات گوار را به عنوان یک جایگزین آنتی بیوتیک در نظر گرفت. جنکینز[۲۴] و آتوال (۱۹۹۴) نشان دادند که جوجه‌های تغذیه شده با ۹ درصد ساپونین ترپنوئیدی، کاهش در مصرف خوراک، افزایش وزن و قابلیت هضم چربی داشته و در آنها دفع کلسترول افزایش و جذب ویتامین‌های A و E کاهش چشمگیری داشته است.
شکل ۲-۷ – ساختار شیمیایی ساپونین تری ترپنوئیدی گوار، برگرفته ازحسن (۲۰۰۸)
 
 
 
گالاکتومانان (صمغ گوار)
انجمن متخصصین شیمی غلات آمریکا (AACC) الیاف جیره‌ای به صورت ” بخش‌های خوراکی گیاهان یا آنالوگهای کربوهیدراتها که در برابر هضم و جذب در روده کوچک انسان مقاوم هستند و به‌طور نسبی یا کامل در روده بزرگ تخمیر می‌شوند، تعریف گردید. الیاف جیره‌ای شامل پلی‌ساکارید‌ها، الیگو‌ساکارید‌ها، لیگنین و مواد موجود در گیاه هستند. الیاف جیره‌ای اثرات سودمند فیزیلوژیکی شامل سستی (laxation)، رقت کلسترول خون و کاهش گلوکز خون تقویت می‌کنند. (۲۰۰۱AACC,)”. با این تعریف، گالاکتومانان‌ها (گوار و صمغ دانه خرنوب) جزء پلی‌ساکارید‌ غیر نشاسته‌ای غیر قابل هضم که عضوی از خانواده الیاف جیره است، محسوب می‌شوند. کنجاله گوار حاوی ۱۳ تا ۱۸ درصد بقایای صمغ گالاکتومانان است (۳۵). لی[۲۵] و همکاران (b2003) اشاره داشتند که صمغ باقی مانده در کنجاله گوار موجب افزایش ویسکوزیته مواد هضمی می شود، بنابراین موجب افت رشد و ضریب تبدیل خوراک می شود. ویژگی منحصر به فرد صمغ گوار، کنترل آب یا قدرت اتصال آب آن میباشد که به سهولت آب جذب میکند و محلول بسیار غلیظ و ویسکوزی بهوجود میآورد.
 
نقش پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در تغذیه طیور
در سالهای اخیر اصطلاح پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای بویژه در تک معده‌ای ها بطورگسترده‌ای رواج یافته که شامل تمام پلی ساکارید به جز نشاسته می باشد. مواد خوراکی مختلف نه تنها حاوی مقادیر متفاوتی از پلی‌ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای محلول و غیر محلول می باشند بلکه خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ساختار پلی ساکارید های غیر نشاسته ای به طور گسترده ای با هم فرق می کند که این اهمیت زیادی در انتخاب آنزیم برای بهبود ارزش غذایی خوراک دارد (۴).

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir