فايل دانشگاهی – تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوبررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

جکسون و همکاران (۲۰۰۴) در یک آزمایش اثرات سطوح درجه بندی شده بتا- ماناناز (۰,۵۰,۸۰ و‌‌‌۱۱۰ واحد / گرم جیره) را بر روی عملکرد جوجه خروس‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه ذرت و سویا بررسی کردند. نتایج بدست آمده توسط آنها نشان داد افزودن۸۰ واحد آنزیم بتاماناناز به هر گرم جیره ، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل بهبود داد (۰۵/۰>P) و استفاده از دوز بالاتر، پاسخ مشابهی برای صفات اندازه گیری شده داشت .
داسکاراین[۲۸] و همکاران (۲۰۰۴) با افزایش استفاده از آنزیم بتا-ماناناز در جیره بر پایه ذرت و سویا که شامل ۱۰ گرم در کیلوگرم گوار گام بوده بهبود معنی داری را در انرژی قابل متابولسیم جیره‌‌های غذایی جوجه‌های گوشتی به دست آوردند.
جکسون و همکاران (۲۰۰۴) گزارش کردند مکمل آنزیمی همی‌سل و گوار گام (صمغ گوار) تاثیر معنی داری روی سطوح هماتوکریت، فسفر، کلسیم، تری گلیسرید و کلسترول سرم نداشت، اما مکمل آنزیمی از نظر عددی باعث افزایش سطوح تری گلیسرید، کلسیم و فسفر گردید.
فصل سوم
مدیریت و مکان آزمایش
مواد آزمایشی
تعداد ۷۲ قطعه مرغ تخمگذار سویه تجاری های- لاین w-36در دوره دوم تخمگذاری به منظور انجام آزمایش خریداری شدند. مرغها بعد از ورود به سالن، به طور تصادفی در قفس های مخصوص مرغ تخمگذار قرار داده شدند. هر سه قطعه مرغ در یک قفس قرار داده شد و هر قفس به عنوان یک تکرار در نظر گرفته شد.
 
محل آزمایش
این آزمایش به مدت ۱۲ هفته در محل سالن مرغ تخمگذار ایستگاه آموزشی – تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. شکل ۳-۱- سالن و واحدهای آزمایشی (قفس) را نشان می دهد.
شکل (۳-۱) سالن و واحدهای آزمایشی(قفس‌ها)
 
آماده سازی سالن پرورش
جهت آماده سازی سالن ابتدا کلیه قسمتهای سالن، ظروف آبخوری و دانخوری به منظور اطمینان از عدم آلودگی، شستشو و ضد عفونی گردید. قفس‌ها با ابعاد (cm30×۴۵×۴۶) به صورت دو طبقه سیستم کالیفرنیایی بودند، بین دانخوری هر قفس توسط شابلونهای چوبی از یکدیگر جدا گردید، تا مرغ‌های هر تکرار به غذای دیگر تکرارها دسترسی نداشته باشند. قسمت پایین هر قفس که محل جمع‌آوری تخم‌مرغها بود توسط سیمی جدا گردید تا تخم‌مرغهای هر تکرار از دیگر تکرارها جدا شوند. با استفاده از دانخوری هایی مخصوص به طول برابر با طول قفس‌ها و آبخوری ناودانی تعبیه شده در جلوی قفس ها، غذا و آب مورد نیاز مرغها تأمین گردید. دمای آشیانه توسط دماسنج جیوه‌ای حداقل و حداکثر، کنترل می‌شد. برنامه نوردهی طبق راهنمای پرورش سویه تجاری، های- لاین w-36 به صورت ۱۶ساعت روشنایی و ۸ ساعت خاموشی در نظر گرفته شد.
 
دوره پیش آزمایش
قبل از شروع آزمایش اصلی برای اطمینان از یکسان بودن تولید در واحدهای آزمایشی به مدت ۲ هفته مرغ های تخمگذار تحت رکورد گیری قرار گرفتند.
تیمارهای آزمایشی
این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار، ۴ تکرار در هر تیمار و ۳ قطعه مرغ تخمگذار در هر تکرار انجام شد. در مجموع ۲۴ واحد آزمایشی وجود داشت که تعداد ۷۲ قطعه مرغ مورد استفاده قرار گرفت.
در این آزمایش تیمارهای آزمایشی به صورت زیر تنظیم شدند:
تیمار۱: جیره پایه حاوی ذرت و سویا بدون افزودن آنزیم همی سل (گروه کنترل)
تیمار۲: جیره پایه حاوی ذرت و سویا به همراه ۵۰۰ گرم در تن آنزیم همی سل
تیمار۳: جیره حاوی ۴% کنجاله گوار بدون افزودن آنزیم همی سل
تیمار۴: جیره حاوی ۴% کنجاله گوار به همراه ۵۰۰ گرم در تن آنزیم همی سل
تیمار ۵ :جیره حاوی ۸% کنجاله گوار بدون افزودن آنزیم همی سل
تیمار۶: جیره حاوی ۸% کنجاله گوار به همراه ۵۰۰ گرم در تن آنزیم همی سل
جیره های آزمایشی
احتیاجات غذایی مرغ‌ها از راهنمای مدیریت مرغ های تخمگذار سفید های لاین w36 با توجه به سن گله و مقدار خوراک مصرفی استخراج شد و با توجه به احتیاجات، جیره‌ها با استفاده از نرم افزار UFFDA تنظیم گردید. همچنین انرژی و پروتئین کلیه جیره‌ها یکسان در نظر گرفته شد. اقلام خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره های غذایی مورد آزمایش در جدول شماره ۳ -۱ ارائه شده است.
جدول ۳-۱ – اقلام خوراکی و ترکیبات شمیایی جیره‌های آزمایشی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

جیره
مواد خوراکی (%)
جیره ۱ جیره ۲ جیره ۳ جیره ۴ جیره ۵ جیره ۶