تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوبررسی تاثیرسطوح …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

میانگین وزن تخم مرغ از طریق تقسیم وزن تخم مرغهای تولیدی در هفته بر تعداد تخم مرغ بدست آمد.
مجموع وزن تخم مرغهای تولیدی در هفته
تعداد تخم مرغ
= میانگین وزن تخم مرغ
 
درصد تولید تخم مرغ[۲۹]
برای محاسبه درصد تولید هر واحد آزمایشی هر روز در یک ساعت معین تعداد تخم مرغ تولیدی شمارش و ثبت شد. در صد تولید بر حسب مرغ روز به صورت هفتگی محاسبه شد.
۱۰۰
×
تعداد کل تخم مرغها در دوره
تعداد مرغ روز
= درصد تولید
 
میانگین وزن توده تخم مرغ[۳۰]
میانگین وزن توده تخم مرغ از حاصل ضرب درصد تولید تخم مرغ در میانگین وزن تخم مرغ ها محاسبه گردید.
 
ضریب تبدیل غذایی
ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی از طریق تقسیم میزان خوراک مصرفی در طول هفته بر وزن تخم مرغ در هفته محاسبه گردید.
میزان خوراک مصرفی در هفته
وزن تخم مرغ تولیدی در هفته
= ضریب تبدیل خوراک
 
افزایش وزن بدن
برای توزین مرغ های تخمگذار ابتدا تعداد مرغ های هر تکرار به طور انفرادی درون سبد مخصوصی قرار داده شدند، سپس با استفاده از یک دستگاه ترازوی دیجیتالی با دقت ۵± گرم مرغ ها وزن کشی شدند.
نحوه و تعیین فراسنجه‌های خونی
در پایان دوره آزمایش جهت تعیین میزان کلسترول خون، تری گلیسرید، HDL از هر واحد آزمایشی یک قطعه مرغ انتخاب و توسط سرنگهای استریل از محل ورید زیر بال ۲ میلی‌لیتر خون جمع آوری شد. سپس میکروتیوب به آزمایشگاه منتقل و به مدت ۱۰ دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ با سرعت ۲۵۰۰ دور در دقیقه قرار گرفت، تا سرم آن جدا شود. بعد از جدا سازی سرم خون، هر یک از نمونه های سرم به لوله های آزمایش مخصوص انتقال داده شد، با استفاده از کیت‌های خونی شرکت زیست شیمی و توسط دستگاه اسپکتوفتومتر پارامترهای بالا برای نمونه‌های خونی اندازه گیری شدند. غلظت لیپو‌پروتئین های با چگالی خیلی پایین (VLDL) با استفاده از رابطه پیشنهادی فریدوالد و همکاران (۶۴) بصورت یک پنجم غلظت تری گلیسرید، تعیین گردید. غلظت لیپو‌پروتئین های با چگالی پایین (LDL) نیز از طریق رابطه پیشنهادی محققین فوق الذکر بدین صورت محاسبه شد:
LDL = کلسترول کل- HDL- VLDL
VLDL = تری گلیسرید
۵
صفات کیفی تخم مرغ
در طول دوره ‌آزمایش شاخص های کیفی تخم مرغ به روش‌های ذیل و هر دو هفته یک بار اندازه‌گیری گر‌‌‌‌‌‌‌دید‌‌‌‌.
 
ارتفاع سفیده: بوسیله دستگاه egg quality examining stand و در سه نقطه متفاوت بخش غلیظ سفیده نزدیک به زرده اندازه گیری گردید.
تعیین ضخامت پوسته: برای اندازه گیری ضخامت پوسته تخم مرغ از سه مقطع تخم مرغ دو انتها و وسط تخم مرغ بوسیله دستگاه کولیس مخصوص با دقت ۰۰۱/۰ میلی‌متر ضخامت پوسته اندازه گیری و میانگین آن به عنوان ضخامت پوسته ثبت شد.
تعیین استحکام پوسته: بوسیله دستگاه egg shell intensity meter اندازه گیری گردید.
شاخص رنگ زرده: توسط طیف رنگی استاندارد دارای درجه بندی ۱ تا ۱۵ و با روش مقایسه‌ای انجام گرفت.
‌‌ تعیین واحد هاو[۳۱] تخم مرغ: با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید.
HU= 100 log (H +57/7 – ۷/۱ W37/0)
H:به میلی‌متر ارتفاع سفیده
Wبه گرم : وزن تخم مرغ

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است