تحقيق – تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوبررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

فرآوردهای فرعی

AMEn AMEn TMEn GE[19]
(خروس لگهورن) ( مرغ گوشتی) (خروس) (بمب کالیمتر)*

kcal/kg

جنین

۲۸۰۰±۶۱۴ ۹۴±۳۴۲۰ ۶۶۱±۳۴۱۸ ±۱۲۴۹۱۲

پوسته

۶۴۲±۲۱۱۰ ۲۴۴±۲۸۸۰ ۳۰۹±۲۹۴۰ ۳۸۴۶۲۹±

کنجاله

۴۵۰ ±۲۶۶۰ ۱۵۷±۳۳۳۰ ۶۹۰±۳۱۷۳ ۱۷±۴۶۴۱

*مقادیرارائه شده برای انرژی خام اقتباس شده از جیسون و همکاران (۲۰۰۴).
 
 
 
مواد ضد تغذیه‌ای کنجاله گوار (Anti-Nutrients)
کنجاله گوار حاوی تعدادی از ترکیبات ضد تغذیه‌ای نظیر ممانعت کننده تریپسین، ساپونین، بقایای صمغ باقیمانده در کنجاله می باشد که با قابلیت تغذیه‌ای آن تداخل ایجاد می‌کند و حضورشان تاثیرات منفی بر روی رشد، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در حیوانات تک معده‌ای دارد (۱۲۶).
 
 
 
بازدارنده تریپسین
حضور مواد حساس به حرارت در غذاها که ارزش تغذیه‌ای آن‌ها می‌کاهد، از سال ۱۹۱۷ یعنی هنگامی که اسبورن و مندل (۱۹۱۷) نشان دادند که تیمار حرارتی، ارزش غذایی پروتئین سویا را بهبود می‌بخشد ثابت شده است. بازدارنده‌های پروتئاز به طور گسترده‌ای در گیاهان نظیر غلات، کدوها و تاج ریزی‌ها یافت می شوند؛ ولی تنها در بقولات و به ویژه در سویا بیش‌تر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. خصوصیت مشترک تمام آن‌ها توانایی اتصال به آنزیم‌های تجزیه کننده پروتئین بخصوص آنزیم‌های گوارشی و جلوگیری از عمل آنها است. هم‌چنین آن‌ها در نوع پروتئازی که مهار می‌کنند، ماهیت اتصال و در توالی اسیدهای آمینه با هم تفاوت دارند. بازدارنده‌های پروتئاز به وسیله اتصال با جایگاه فعال آنزیم، با همان روشی که پپتید سوبسترا اتصال می‌یابد، اثر خود را اعمال می‌کنند. به هر حال، به دلیل اینکه بازدارنده محکم‌تر از سوبسترای معمولی متصل می‌شود، و احتمالا به دلیل اینکه بازدارنده تطابق شکل فضایی مناسبی نمی‌تواند ایجاد کند، پیوند پپتیدی هیدرولیز نمی‌شود. بازدارنده‌ها هم چنین ترشح آنزیم‌های آمیلاز، تریپسین و کیموتریپسین را از پانکراس افزایش دادند، اما در مجرای روده از فعالیت آمیلاز و تریپسین کاستند. بازدارنده‌های پروتئاز با کاستن از فعالیت تریپسین در روده و در نتیجه آزادسازی کوله سیستوکینین سبب بزرگ شدن پانکراس می‌شوند (۴). علاوه بر کاهش رشد و تولید تخم‌مرغ، وجود ممانعت کننده تریپسین با افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اندازه لوزالمعده مشخص می‌شود. مهارکننده‌ها توسط حرارت دادن غیر فعال می‌شوند که این امر دلیل ارجحیت ذکر شده در حیوانات تک معده‌ای است. روند برشته کردن باید بدقت کنترل شود، زیرا حرارت دادن بیش از اندازه قابلیت دسترسی لیزین و آرژنین را کاهش داده و ارزش پروتئین پایین می‌آورد (۱۰۹). تحقیقاتی که شامل فعالیت آنتی‌تریپسین در کنجاله گوار است، دقیقاً با کارهای قبلی درباره فعالیت آنتی‌تریپسین در کنجاله سویا همسو می‌باشد. مهارکننده رشد ناشی از افزایش غلظت کنجاله گوار در جیره‌های جوجه گوشتی در ابتدا به ممانعت کننده تریپسین موجود در آن نسبت داده شد (۴۹). کوچ و همکاران (۱۹۶۷) نشان دادند حرارت دادن کنجاله گوار در ۱۱۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱ ساعت همراه با ۱۵ دقیقه تزریق بخار بعد از رسیدن دمای دستگاه پخت به ۱۱۰ درجه سانتی گراد، بیشتر اثرات منفی ممانعت کننده تریپسین کنجاله گوار را کاهش می دهد. آندرسون[۲۰] و وارنیک (۱۹۶۴) و تاکور[۲۱] و پرادهن (۱۹۷۵) گزارش کردند آنتی تریپسین موجود در کنجاله گوار خام بر عملکرد ضعیف پرنده نقش دارد. هیچ یک از این تحقیقات مقدار فعالیت آنتی‌تریپسین را در فرآورده‌های فرعی گوار گزارش نکرده است. در مقابل جیسون[۲۲] و همکاران (۲۰۰۴) آزمایشی به منظور تعیین فعالیت آنتی‌تریپسین موجود در فرآورده‌های فرعی گوار انجام دادند، آنها نتیجه‌گیری نمودند، فعالیت بازدارنده ترپسین موجود در فرآورده‌های فرعی گوار قابل چشم پوشی است و اثرات منفی ناشی از فرآورده‌های فرعی هنگامیکه در سطوح بالا در جیره استفاده می‌شود، عمدتاً مربوط به بقایای صمغ باقیمانده در آنها می باشد. این موضوع‌‌ گزارشات قبلی توسط ورما[۲۳] و مکناب (۱۹۸۴) و کانر (۲۰۰۲) تأیید می‌کند. نتایج آزمایش جیسون و همکاران (۲۰۰۴) در جدول ۲-۶ ارائه شده است.
جدول۲-۶- فعالیت آنتی‌تریپسین درنمونه‌های گوار و سویا (نقل از جیسون و همکاران، ۲۰۰۴)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

نمونه