تحقیق درباره آیین دادرسی کیفری

پایان نامه حقوق

2-2 گفتار دوم – اقسام دعوای جعل
2-2-1 دعوای کیفری جعل
گفته شد که جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شمرده می‌شود تعقیب جرائم علی‌القاعده به عهده ی دادسرا یا قائم‌مقام او می‌باشد که می‌تواند با شکایت شاکی آغاز و درهرحال بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.
روشـن اسـت کـه اگـر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل‌شده و این امر را موضوع شکایتی کیفــری قرار دهـد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، فاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیـدگی و تصمیـم گیـری نسبـت بـه اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفــری به عمل میآید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سنــد مــزبـور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را ازدست‌داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه‌شده و یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می‌تواند با ارائه و یا استناد به‌حکم نهایی مرجع کیفری و تاکید بر جعلی بودن سند یا قسمتی ازآن،از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و درنتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح درمرجع حقوقی و رسیدگی به این ادعا که موضوع این بند میباشد نمیرسد،زیرا دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند(ماده 227 ق .ج).
2-2-2 دعوای حقوقی جعل( اصلی)

هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سندی به زیان او جعل‌شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می‌تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد اقامه ی دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوهی طرح ادعای جعلیت سند دعوای «جعل اصلی» به شمار میرود زیرا تنها یک دعوای اقامه‌شده و خواستهی آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند موردنظر میباشد واحکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است.در این صورت روشن است که اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست می‌دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابرازشده می‌تواند با ارائه و یا استناد به‌حکم نهایی مرجع حقوقی و تاکید بر جعلی بودن سند، آثار مزبور رها شود.
در چنین حالتی نیز نوبت به طرح ادعای جعل تبعی به مفهوم دقیق اصطلاح و رسیدگی به این ادعا نمی‌باشد، زیرا دادگاهی که به دعوای مستند به سند مجعول رسیدگی میکند مکلف است به‌حکم جعلیت سند که اعتبار امر قضاوت شده را دارد اعتبار لازم را بدهد .


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-3 ادعای تبعی یا طاری

90