تحقیق درمورد سطح معنادار

پایان نامه ها و مقالات

ت متوالی

رد شدن: ادامه تکلیف به عنوان تمرین تا اینکه کودک به معیار پذیرفته شدن برسد.

همان موارد بالا

وقتی که کودک شروع به صحبت کردن می کند. با ساعت وقت نگهدار زمان بندی را شروع کنید. با گفتن ” برو” و تاکید ضمنی بر اینکه سرت گفتاری بالا یا گفتار سریع، مناسب است. پاسخ کودک را شروع نکنید. فقط بگویید” وقتی که آماده هستی شروع کن” و وقتی که کودک شروع به صحبت کرد، دکمه ساعت وقت نگهدار را بزنید.
7
همان کارت های تصویری، موضوعی و محرک های اسباب بازی ذکر شده در بالا، که در ترتیبی تصادفی ارائه می شوند.
دستورالعمل:” در مورد این یکی برای من صحبت کن و صحبت را تا وقتی نگفته ام کافیه ادامه بده. دقیقا مثل آنچه که خودتان انجام دادید.” در صورت لزوم، مدل های ” باز گویی داستان” را ارائه بدهید تا اینکه کودک بتواند گفته هارا بطور مستقل بیان کند.
+: 3 ثانیه گفتار پیوسته یک نفره بدون لکنت
( تک گویی=بدون ایجاد وقفه از سوی درمانگر)
-: هر لحظه از لکنت
+: تقویت کننده ی اجتماعی ، 1:1
تقویت کننده نشانه ای:1:1
-: گفتن ” توقف کن” از سوی درمانگر در حین یا بلافاصله بعد از لحظه لکنت؛ مراجع باید برای مدت کوتاهی گفتار را متوقف کند؛ ( توجه کنید که در پایان گفته های بدون لکنت هنگامی که زمان گفتاری مورد نیاز به پایان می رسد نگویید ” توقف کن” بگویید ” خوبه” و غیره.)
پذیرفته شدن : 10 پاسخ تک گویی متوالی بدون لکنت
رد شدن: 7 آزمایش لکنت شده ی متوالی یا 75 آزمایش بدون معیار پذیرفته شدن در آن گام
+ هر پاسخ بدون لکنت
-هر پاسخ لکنت شده
در پایان گام. درصد آزمایش های درست و تعداد آزمایش های لازم برای رسیدن به معیار را محاسبه کنید.
8
همان محرک ها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا
+: 5 ثانیه گفتار پیوسته تک گویی بدون لکنت
-: هر لحظه از لکنت
+: همان موارد بالا
-: همان موارد بالا

همان موارد بالا

همان موارد بالا
9
همان محرکها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا
+: 10 ثانیه گفتار پیوسته تک گویی بدون لکنت
-: هر لحظه از لکنت
+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا

همان موارد بالا
+: هر پاسخ بدون لکنت
_: هر پاسخ لکنت شده
در هر مورد،هنگام رسیدن به سومین یا چهارمین آزمایش، تعداد هجاهای گفته شده در 10 ثانیه را حساب کنید و در 6 ضرب کنید تا سرعت گفتاری یعنی تعداد هجا در دقیقه((SPMبه طور تقریبی بدست بیاید. در پایان گام، درصد آزمایش های درست و تععداد آزمایش هایی که مستلزم رسیدن به معیار هستند و میانگین تعداد هجا در دقیقه( بر اساس آزمایش هایی که برای آنها داده های سرعت گرفته شده است) را محاسبه کنید.
10
همان محرکها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا
+: 20 ثانیه گفتار پیوسته
تک گویی بدون لکنت
_:هر لحظه از لکنت
_: هر گفته160
هجادردقیقه(SPM)
+: 30 ثانیه گفتار پیوسته تک گویی
بدون لکنت
+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
_: یاد آوری کننده برای صحبت کردن
کمی کند تر،
1:1
+: همان موارد بالا،” کاربرد” محرکهای مورد استفاده به عنوان تقویت کننده مثبت در این جا هم می تواند مناسب باشد. یا هنگامی که در درمان به نظر برسدتوجه و تمرکز کودک کم شده است.

همان موارد بالا
همان موارد بالا( برای داده های سرعت، تعداد هجاهای گفته شده برای 20 ثانیه را در 3 ضرب کنید تا تعداد هجا در دقیقه به طور تقریبی برای هر آزمایش بدست آید).
11
همان محرک ها و دستور العمل های ذکر شده در بالا
_: هر لحظه از لکنت
_: هر گفته160
هجادردقیقه(SPM)

همان موارد بالا.در بعضی کودکان تاثیر پس خوراند لکنت با اضافه کردن برداشتن یک نشانه برای هر پاسخ لکنت شده( ارزش پاسخ) هم می تواند مناسب باشد. این را می توان در اینجا یا هرگاه که به نظر برسد تمرکز/ تلاش بیشتری از سوی کودک مورد نیاز می باشد، اضافه کرد.
_: یادآوری کننده برای صحبت کردن کمی کند تر1:1

همان موارد بالا

همان موارد بالا( برای داده های سرعت،تعداد هجاهای گفته شده: برای 20 ثانیه را در 3 ضرب کنید تا تعداد هجا در دقیقه به طور تقریبی برای هر آزمایش بدست آید).
12
همان محرک ها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا
+: 1دقیقه گفتار پیوسته یک نفره بدون لکنت
_: هر لحظه از لکنت
_: هر گفته160
هجادردقیقه(SPM)

+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
همان موارد بالا
همان موارد بالا( برای داده های سرعت،تعداد هجاهای 15 ثانیه از هر دقیقه پاسخ را حساب کنید ودر 4 ضرب کنید تا تعداد هجا در دقیقه به طور تقریبی برای هر آزمایش بدست آید).
13
همان محرک ها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا
+: 2 دقیقه گفتار پیوسته تک گویی بدون لکنت
_: هر لحظه از لکنت
_: هر گفته160
هجادردقیقه(SPM)

+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
پذیرفته شدن: 10 پاسخ متوالی یک نفر، بدون لکنت
رد شدن:7 آزمایش متوالی همراه با لکنت یا 50 محرک بدون گذراندن گام
همان موارد بالا( برای داده های سرعت،تعداد هجاهای4 مدت 15 ثانیه ای مختلف درطی2 دقیقه پاسخ را حساب کنید وباهم جمع کنید تا تعداد هجا در دقیقه به طور تقریبی برای هر آزمایش بدست آید)
14
همان محرک ها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا

+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
پذیرفته شدن: 5 پاسخ متوالی
تک گویی بدون لکنت
رد شدن: همان موارد بالا
ه
م
ان موارد بالا
15
همان محرک ها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا

+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
_: ( بدون هیچ بازخوردی در مورد سرعت مگر اینکه در ارتباط با SPM بالا رخ دهد).
همان موارد بالا
همان موارد بالا
16
همان محرک ها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا

+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
پذیرفته شدن:4 پاسخ متوالی
یک نفره ی بدون لکنت
رد شدن: 20 محرک بدون گذشتن از گام
همان موارد بالا
17

موضوع های ارائه شده توسط درمانگر و کودک برای محاوره، گنجاندن سوالات درمانگر، گسیختگی ها، گفته های دارای همپوشانی، تغییرات موضوع و غیره؛یعنی بازتاب دادن تعاملهای محاوره ای طبیعی( البته درمانگر از گفته های کودک استفاده می کند)
+:2 دقیقه محاوره ی بدون لکنت( توجه: 2 دقیقه بر اساس کل مدت زمان گفتارکودک محاسبه می شود)
_: هر لحظه از لکنت
+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
پذیرفته شدن: 10 محاوره ی متوالی بدون لکنت
ردشدن: 7 آزمایش لکنت شده یا 50 محرک بدون گذشتن از گام
همان موارد بالا همراه با استفاده از سات وقت نگهدار برای جمع کردن زمان صحبت کردن کودک( یعنی به جای 2 دقیقه محاوره که در طی آن علاوه بر بیمار، درمانگر هم صحبت کرده است. 2 دقیقه کامل به صحبت کردن کودک اختصاص یافته باشد.
18
همان موارد بالا
+:3دقیقه محاوره ی بدون لکنت( توجه: 3 دقیقه بر اساس کل مدت زمان گفتارکودک محاسبه می شود)
_: هر لحظه از لکنت
+: تقویت کننده ی اجتماعی مثبت:1:1
تقویت کننده ی نشانه ای مثبت، 1:2
_تعداد موارد لکنت را در پایان آزمایش به کودک اعلام کنید.
کودک را در لحظه لکنت متوقف نکنید.
همان موارد بالا
همان موارد بالا
19
همان موارد بالا
+:5 دقیقه محاوره ی بدون لکنت( توجه: 4 دقیقه بر اساس کل مدت زمان گفتارکودک محاسبه می شود)
+: تقویت کننده ی اجتماعی مثبت:1:1
تقویت کننده ی نشانه ای مثبت، 1:2
_هر لحظه ازلکنت
پذیرفته شدن: 7 محاوره ی بدون لکنت
ردشدن: 30 آزمایش بدون گذراندن گام
-تعداد موارد لکنت را در پایان آزمایش به کودک اعلام کنید. کودک را در در لحظه لکنت متوقف نکنید
همان موارد بالا

در طی دوره ایجاد، پاسخ های او به سه حالت خواندن71،تک گویی72و محاوره ای73بود.
3-13 بازخورد
مهترین عامل درمان های رفتاری از جمله برنامه GILCU پاسخ مشروط به سیستم بازخورد می باشد. این درمان عمدتاً بر روی اصول تقویت مثبت و بازخورد منفی متکی است. همانگونه که در بالا ذکر شد، در درمان گفتاری کودکان دارای لکنت دو دوسته پاسخ بیشتر مورد توجه هستند: لحظات لکنت و دوره های بدون لکنت. در یک مفهوم ساده تر، لکنت و روانی گفتار جنبه هایی مقابل هم هستند بدین معنی که تغییر در در بسامد وقوع یکی همزمان باعث تغییر در دیگری می شود. بنابراین، تولیدهایی که لحظات لکنت را کاهش یا حذف می کنند گفتاری را به جا می گذراند که از نظر ادراکی بدون لکنت است؛ تولیدهایی که میزان گفتار بدون لکنت را افزایش می دهند الزاماً باعث کاهش وقوع لکنت می شوند. بنابراین، مناسب بودن استفاده از باز خورد پاسخ وابسته در درمان آشکار می شود. ارائه تقویت کننده های مثبت وابسته به گفتار بدون لکنت، میزان گفتار بدون لکنت بیان شده توسط کودک را افزایش می دهد؛ ارائه بازخورد منفی وابسته به زمان های لکنت، بسامد لکنت بیان شده توسط کودک را کاهش می دهد.
از دیدگاه نظری، درمان باید فقط از یکی از جهات قابل دسترسی باشد البته، رویکرد” دو سویه ” که ترکیبی از دو شیوه می باشد دارای مزیت های خاصی است. در این فرایند بلافاصله پس از گفتار بدون لکنت، تقویت کننده های مثبت عملکردی ارائه می شوند و بلافاصله بعد از وقوع لکنت بازخورد منفی داده می شوند و بلافاصله بعد از وقوع لکنت بازخورد منفی داده می شود. هر دوی این وقایع نقش مهمی را در تاثیرات نهایی درمان بازی می کنند. جالب است که به نظر می رسد موارد کاهش در لکنت اساساً به ارائه بازخورد منفی ارائه شده همراه لکنت مرتبط می باشند. به نظر می رسد که تقویت مثبت گفته های بدون لکنت موجب شرکت کودکان در فعالیت های درمانی شود و برای آنها فرصتی ایجاد کند تا در هنگام صحبت کردن به لذت دست پیدا کنند. بنابراین، وقتی که تقویت مثبت و بازخورد منفی با هم ترکیب می شوند اشکال خفیف تری از بازخورد منفی را می توان مورد استفاده قرار داد و از آنجایی که روند درمان به ارائه تقویت مثبت مرتبط است، ارتباط مثبت بین درمانگر و کودک را می توان حفظ کرد و حتی افزایش داد زیرا درمانگر به ارائه تقویت مثبت ادامه می دهد. استفاده از مفاهیم آموزش برنامه ریزی شده برای طراحی درمان موجب می شود که سنگینی وزنه های بین تقویت مثبت و بازخورد منفی همیشه به نفع تقویت باشد. بدین صورت پاسخ های همراه با لکنت کودک به صورت منفی تقویت می شد؛ برای مثال، هرگاه کودک ناروان صحبت نمود از گفته “وایستا، روان صحبت کن”استفاده می شد که در اینجا لازم بو تا کودک قبل از ادامه به صحبت نمودن خود، گفته ناروان خود را به شکل روان تکرار کند. گفتار روان نیز با گفته”خوبه” یا با ژتون هایی که در نهایت به پاداش عینی ختم می شد، تقویت می شد(9). در بررسی نهایی و بعد از اتمام 14جلسه درمانی، صدای ضبط شده کودکان در همان سطوح فوق و با همان ابزارها برای تعیین شدت لکنت توسط محقق مورد تجزیه و تحقیق قرار گرفت.
3-14 ملاحظات اخلاقی
1. هدف پژوهش برای والدین تشر
یح شد.
2. در خصوص شرکت اختیاری در مطالعه مورد نظر به والدین توضیح داده شد
3. والدین در هر مرحله از تحقیق در صورت عدم تمایل به همکاری می‌توانستند از ادامه‌ی شرکت فرزندانشان انصراف دهند.
4. در پایان مطالعه، والدین در صورت درخواست می توانستند از نتایج تحقیق اطلاع یابند.

فصل چهارم

توصیف و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری داده های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری ارائه می گردد. در ابتدا به منظور بررسی وضعیت توزیع طبیعی داده ها جهت مشخص نمودن نوع آزمون- پارامتری یا ناپارامتری- برای بررسی معنی دار بودن تفاوت های بین گروهی از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف استفاده شد. نتایج در جدول بیان شده است.
در ادامه به مقایسه میانگین پاسخ درون گروهی و میان گروهی می پردازیم. در پایان بوسیله آنالیز کوواریانس میانگین متغیرها را بین دو گروه، بعد از مداخله تجزیه و تحلیل می کنیم.
4-2 بررسی وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای مورد مطالعه
در این بخش وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون ناپارامتری کولموگروف- اسمیرونوف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج در جدول 4-1 نشان داده شده است.
جدول(4-1) آزمون کولمگروف- اسمیرنوف
متغیرها
درصدهجا-تک گویی
(گروه آزمایش)
درصدهجا-تک گویی
(گروه کنترل)
دیرش-تک گویی
(گروه آزمایش)
دیرش-تک گویی
(گروه کنترل)
رفتار-تک گویی
(گروه آزمایش)
رفتار-تک گویی
(گروه کنترل)
اس اس آی تری
(گروه آزمایش)
اس اس آی تری
(گروه کنترل)
تعداد
16
16
16
16
16
16
16
16
سطح معناداری
0.287
0.142
0.085
0.028
0.337
0.028
0.744
0.718
متغیرها
درصد-هجا-گفتار
(گروه آزمایش)
درصد-هجا- گفتار
(گروه کنترل)
دیرش- گفتار
(گروه آزمایش)
دیرش- گفتار
(گروه کنترل)
رفتار- گفتار
(گروه آزمایش)
رفتار- گفتار
(گروه کنترل)
اس اس آی تری
(گروه آزمایش)
اس اس آی تری
(گروه کنترل)
تعداد
16
16
16
16
16
16
16
16
سطح معناداری
0.231
0.267
0.251
0.532
0.621
0.412
0.325
0.295
متغیر ها
درصد-هجا-خواندن
(گروه آزمایش)
درصد-هجا- خواندن
(گروه کنترل)
دیرش- خواندن
(گروه آزمایش)
دیرش- خواندن
(گروه کنترل)
رفتار- خواندن
(گروه آزمایش)
رفتار- خواندن
(گروه کنترل)
اس اس آی تری
(گروه آزمایش)
اس اس آی تری
(گروه کنترل)
تعداد
16
16
16
16
16
16
16
16
سطح معناداری
0.126
0.153
0.147
0.156
0.154
0.167
0.269
0.274

با توجه به سطح معناداری بدست آمده در تمامی نمونه ها که اعداد بیشتر از 05/0 را نشان می دهد ، جامعه مورد تحقیق از توزیع نرمال برخوردار است.
جدول 4-2 : برسی میانگین متغیر درصد هجاهای لکنت شده پیش از درمان

آزمون لون برای برابری واریانس ها
آزمون تی برای برابری دو واریانس

F
سطح معناداری آزمون فیشر
T
df
سطح معناداری (آزمون تی)
اختلاف میانگین
اختلاف میانگین خطا
در سطح معناداری 95?

حد پایین
حد بالا

واریانس ها برابر باشند
3.06
.090
-1.287
30
.208
-1.125
.8741
-2.910
.660

واریانس ها برابر نباشند

-1.287
25.1
.210
-1.125
.8741
-2.924
.674
4-3- بررسی متغییرها در سطح تک گویی:

4-3-1- بررسی متغیر درصد هجاهای لکنت شده :
4-3-1-1-بررسی آزمون برابری لون (آزمون بین گروهی پیش از درمان)
با توجه به میزان