توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های …

پایان نامه های سری اول

زمان شبیهسازی

۱۰۰ ثانیه و ۲۰۰ ثانیه

دور زمانی الگوریتم در شبکه

۵ ثانیه

فاز اول

۰٫۲ ثانیه

فاز دوم

۱٫۸ ثانیه

فاز سوم

۰٫۵ ثانیه

فاز چهارم

۲٫۵ ثانیه

طول صف در ماژولها

۱۰۰ عضو

جدول ‏۴‑۲: پارامترهای اولیه تنظیم شده در طول شبیهسازی

نتایج شبیهسازی

روشهای قبلی که در خوشهبندی از الگوریتم PSO استفاده کردهاند، نتایج بدست آمده در محیطهای ایستا را گزارش دادهاند. و فقط به این جمله قناعت کردهاند که الگوریتم نوشته شده از نظر ساختاری برای محیطهای سیار قابل استفاده است.
با توجه به این مشکل که در گذشته کاری به این شکل نبوده که ما نتایج خود را با آن مقایسه کنیم. تصمیم گرفتیم برای مدلهای مختلف حرکتی که بر روی عاملهای موجود در یک شبکه حسگر اعمال میشوند نتایج را بررسی کنیم.
سه مدل حرکتی انتخاب شده عبارت اند از ایستگاه تصادفی، گام به گام و حرکت هموار که هر سه مدل از مدلهای حرکتی ساختگی تک رو و مقصدگرا هستند. در فصل قبل هر سه مدل حرکتی معرفی شدهاند.
نتایج به دست آمده به صورت نمودارهایی که شامل هر سه مدل نوع مدل حرکتی اعمال شده به شبکه هستند آورده میشود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

متوسط انرژی باقی مانده

شکل ‏۴‑۱: نمودار متوسط انرژی باقیمانده در شبکه بعد از ۱۰۰ ثانیه شبیهسازی
همین طور که مشهود است هر سه نمودار با حرکت یکنواخت در حال کم شدن هستند. حتی زمانی که حجم ترافیکی ۱۰پیغام بر ثانیه به بالا که ترافیک نسبتا بالایی برای شبکه ای با دورهی زمانی کوتاه است به شبکه اعمال میشود باز هم شاهد کم شدن خطی نمودار هستیم.
روند کاهشی نمودار در پایان به خاطر پدیده شکست در شبکه کم کم به صفر میل میکند.