توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی …

پایان نامه های سری اول

در مورد مدلهای حرکتی هم میتوان گفت که استفاده از مدل حرکتی که ایستایی در یک منطقه مکانی را برای عامل متحرک القا میکند جوابهای مناسبتری را به دست میآورد. مدل حرکتی گام‌به‌گام چنین خاصیتی داشت.
الگوریتم پیشنهادی به دلیل اضافه کردن فیلد جدید در تابع شایستگی نسبت به کارهای گذشته و دادن امتیاز بیشتر در تابع شایستگی به دلیل داشتن همسایگی فعال در خوشه نتایج بهتری از نظر انتخاب سرخوشه مناسب میدهد.
چون در محیط کاملاً فعال الگوریتم در حال فعالیت است اضافه کردن مرحله تصحیح اعضای خوشه توسط سرخوشه انتخابی به فیلد کاری باعث میشود از نظر شکلی، خوشههای مناسب‌تری ایجاد شود و گرهای که توانایی عضویت در خوشه را دارد از قلم نیفتد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

پیشنهادها

۱- بررسی تأثیر چگالی گرهها در شبکه و سعی در کنترل آن در مدلهای حرکتی شبکههای حسگر بیسیم
۲- بررسی و شبیه‌سازی فرمولها در سه بعد مکانی
۳- بهبود الگوریتم کوچ پرندگان با ترکیب آن با روشی دیگر از الگوریتمهای هوشمند فرا ابتکاری
۴- پیشنهاد مدل حرکتی ساختگی با در نظر گرفتن پارامتر چگالی گرهها در شبکه

مراجع

[۱] J. Yick, B. Mukherjee, and D. Ghosal, “Wireless sensor network survey,” Computer networks, vol. 52, pp. 2292-2330, 2008.
[۲] D. Chen and P. K. Varshney, “QoS Support in Wireless Sensor Networks: A Survey,” in International Conference on Wireless Networks, 2004, pp. 1-7.
[۳] I. F. Akyildiz, T. Melodia, and K. R. Chowdhury, “A survey on wireless multimedia sensor networks,” Computer networks, vol. 51, pp. 921-960, 2007.
[۴] M. Saleem, G. A. Di Caro, and M. Farooq, “Swarm intelligence based routing protocol for wireless sensor networks: Survey and future directions,” Information Sciences, vol. 181, pp. 4597-4624, 2011.
[۵] B. Singh and D. Lobiyal, “Energy-aware cluster head selection using particle swarm optimization and analysis of packet retransmissions in WSN,” Procedia Technology, vol. 4, pp. 171-176, 2012.
[۶] B. Singh and D. K. Lobiyal, “A novel energy-aware cluster head selection based on particle swarm optimization for wireless sensor networks,” Human-centric Computing and Information Sciences, vol. 2, pp. 1-18, 2012.
[۷] A. M. R. V. A. Phani, D. J. Kumar, and G. A. Kumar, “Operating Systems for Wireless Sensor Networks: a survey technical report,” International Journal of Sensor Networks (IJSNet), vol. 5, pp. 236-255, 2009.
[۸] I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci, “A survey on sensor networks,” Communications magazine, IEEE, vol. 40, pp. 102-114, 2002.
[۹] M. Haenggi, “Opportunities and challenges in wireless sensor networks,” Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems, pp. 1.1-1.14, 2005.
[۱۰] K. Akkaya and M. Younis, “A survey on routing protocols for wireless sensor networks,” Ad hoc networks, vol. 3, pp. 325-349, 2005.
[۱۱] Y. Yao and J. Gehrke, “The cougar approach to in-network query processing in sensor networks,” ACM Sigmod Record, vol. 31, pp. 9-18, 2002.
[۱۲] J. N. Al-Karaki and A. E. Kamal, “Routing techniques in wireless sensor networks: a survey,” Wireless communications, IEEE, vol. 11, pp. 6-28, 2004.
[۱۳] N. Bulusu, J. Heidemann, and D. Estrin, “GPS-less low-cost outdoor localization for very small devices,” Personal Communications, IEEE, vol. 7, pp. 28-34, 2000.
[۱۴] W. R. Heinzelman, J. Kulik, and H. Balakrishnan, “Adaptive protocols for information dissemination in wireless sensor networks,” in Proceedings of the 5th annual ACM/IEEE international conference on Mobile computing and networking, 1999, pp. 174-185.
[۱۵] A. A. Abbasi and M. Younis, “A survey on clustering algorithms for wireless sensor networks,” Computer communications, vol. 30, pp. 2826-2841, 2007.
[۱۶] A. Boukerche, B. Turgut, N. Aydin, M. Z. Ahmad, L. Bölöni, and D. Turgut, “Routing protocols in ad hoc networks: A survey,” Computer Networks, vol. 55, pp. 3032-3080, 2011.
[۱۷] J. Kulik, W. Heinzelman, and H. Balakrishnan, “Negotiation-based protocols for disseminating information in wireless sensor networks,” Wireless networks, vol. 8, pp. 169-185, 2002.
[۱۸] A. Perrig, R. Szewczyk, J. Tygar, V. Wen, and D. E. Culler, “SPINS: Security protocols for sensor networks,” Wireless networks, vol. 8, pp. 521-534, 2002.
[۱۹] C. Intanagonwiwat, R. Govindan, and D. Estrin, “Directed diffusion: a scalable and robust communication paradigm for sensor networks,” in Proceedings of the 6th annual international conference on Mobile computing and networking, 2000, pp. 56-67.
[۲۰] D. J. Vergados, N. A. Pantazis, and D. D. Vergados, “Energy-efficient route selection strategies for wireless sensor networks,” Mobile Networks and Applications, vol. 13, pp. 285-296, 2008.
[۲۱] D. Braginsky and D. Estrin, “Rumor routing algorthim for sensor networks,” in Proceedings of the 1st ACM international workshop on Wireless sensor networks and applications, 2002, pp. 22-31.
[۲۲] R. C. Shah and J. M. Rabaey, “Energy aware routing for low energy ad hoc sensor networks,” in Wireless Communications and Networking Conference, 2002. WCNC2002. 2002 IEEE, 2002, pp. 350-355.
[۲۳] S. Bandyopadhyay and E. J. Coyle, “An energy efficient hierarchical clustering algorithm for wireless sensor networks,” in INFOCOM 2003. Twenty-Second Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications. IEEE Societies, 2003, pp. 1713-1723.
[۲۴] M. Younis, M. Youssef, and K. Arisha, “Energy-aware management for cluster-based sensor networks,” Computer Networks, vol. 43, pp. 649-668, 2003.
[۲۵] S. Basagni, “Distributed clustering for ad hoc networks,” in Parallel Architectures, Algorithms, and Networks, 1999.(I-SPAN’99) Proceedings. Fourth InternationalSymposium on, 1999, pp. 310-315.
[۲۶] G. Gupta and M. Younis, “Load-balanced clustering of wireless sensor networks,” in Communications, 2003. ICC’03. IEEE International Conference on, 2003, pp. 1848-1852.
[۲۷] M. K. Pakhira, “Finding Number of Clusters before Finding Clusters,” Procedia Technology, vol. 4, pp. 27-37, 2012.
[۲۸] S. Soro and W. B. Heinzelman, “Cluster head election techniques for coverage preservation in wireless sensor networks,” Ad Hoc Networks, vol. 7, pp. 955-972, 2009.
[۲۹] W. R. Heinzelman, A. Chandrakasan, and H. Balakrishnan, “Energy-efficient communication protocol for wireless microsensor networks,” in System Sciences, 2000. Proceedings of the 33rd Annual Hawaii International Conference on, 2000, p. 10 pp. vol. 2.
[۳۰] S. Raghuwanshi and A. Mishra, “A self-adaptive clustering based algorithm for increased Energy-efficiency and Scalability in Wireless Sensor Networks,” in Vehicular Technology Conference, 2003. VTC 2003-Fall. 2003 IEEE 58th, 2003, pp. 2921-2925.
[۳۱] M. G. Khair, B. Kantarci, and H. T. Mouftah, “Heterogeneous Clustering Of Sensor Network,” Procedia Computer Science, vol. 5, pp. 939-944, 2011.