دانلود تحقیق با موضوع آنتی، ارگانیسم، سالمونلاها، بیماری

پایان نامه ها و مقالات

عدد است. میکروارگانیسم های مختلفی از پوسته تخم مرغ جدا شده اند با مقایسه فلور میکروبی پوسته تخم مرغ و فلور میکروبی تخم مرغ فاسد مشاهده می شود که در پوسته تخم مرغ تعداد میکروارگانیسم های گرم مثبت بسیار زیاد و در تخم مرغ فاسد بسیار کم است. بنابراین میکروارگانیسم هایی که عامل فساد تخم مرغ هستند، در پوسته نسبتا کم می باشند(22).
2-6-1. آلودگی تخم مرغ قبل از تخمگذاری
لوله رحمی یا مجرای تخمدان دارای عوامل ضد میکروبی خاصی است که در مقابل ورود و نفوذ میکروارگانیسم های موجود در کلواک مرغ همچون سد محکمی عمل می کند. گاهی مجرای تخمدان حرکات ضد دودی شدیدی می کند و این امر باعث می شود که سنگریزه، پر و سایر مواد آلوده و میکروارگانیسم ها تخم مرغ های سالم و نرمال را آلوده سازند(12).
2-6-2. آلودگی تخم مرغ پس از تخمگذاری
محل تخمگذاری از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد به دلیل اینکه چنانچه محل تخمگذاری آلوده باشد جوجه هایی که از تخم بیرون می آیند ممکن است درهمین مرحله اول به عفونت مبتلا شوند سالمونلا به سرعت به درون تخم مرغ های تازه بارور نفوذ کرده در غشا محبوس می شود و ممکن است توسط جوجه هنگام خروج از تخم بلعیده شود(2).
پوسته تخم مرغ اولین محموله میکروبی خود را از لحظات رها شدن تخم مرغ از کلوآک دریافت می دارد. قسمتی از آن در مخرج مذبور و قسمتی دیگر از وسایل مختلف آلوده ایکه تخم مرغ با آن ها در تماس خواهد بود حاصل خواهد شد، در خلل و فرج پوسته تخم مرغ در زمان تولد بقدر کفایت رطوبت وجود دارد بدین ترتیب در این مرحله از حیات تخم مرغ شرایط هجوم میکروبی به آن مناسبتر از هر زمان بنظر می آید(12).
شواهد غیر مستقیمی دال بر وقوع چنین نفوذ میکروبی بخصوص در تخم مرغ هایی که پوسته سخت آن ها نازک است وجود دارد. اما اهمیت تجارتی چنین نفوذی بنظر ناچیز می نماید زیرا فساد تخم مرغ هایی که از نظر مادرزادی پاک و از محیط های بهداشتی تخمگذاری حاصل شده باشند طی زمان انبار شدن از یک درصد تجاوز نمی کند. از بررسی های محققین چنین مستفاد می شود که غبار، خاک و مدفوع منابع اصلی آلودگی ها به شمار می روند. در تجمعات میکروبی مذبور معمولا میکروب های گرم مثبت برتری دارند و این نشان می دهد که این نوع از ارگانیسم ها تحمل شرایط خشک را دارند از آنجائیکه فساد تخم مرغ بنحو لایتغیری ناشی از ارگانیسم های گرم منفی است لذا جای خوشبختی است که عوامل مولد فساد تخم مرغ به تعداد بسیار کمی روی پوسته یافت می شوند (12).
2-7. باکتری سالمونلا
انتروباکتریاسه گروه ناهمگن مرکب از باسیل های گرم منفی بدون اسپور که زیستگاه طبیعی آنها روده انسانی و جانوران می باشد. این خانواده شامل جنس های زیر است اشریشیا، پروتئوس، کلبسیلا، آنتروباکتر، یرسینا و بقیه سالمونلا و شیگلاها بیماری زا بوده و برخی مانند اشرشیاکلی که گاه عامل بیماری محسوب می شوند، در اغلب موارد این باکتری ها در روده انسان و حیوانات یافت می شوند و بصورت همسفره یا با توانایی بیماری زایی محدود به سر می برند و گاهی عامل بیماری اسهال و بندرت عفونت های بافتی محسوب می شوند(2).

2-7-1. خصوصیات کلی باکتری سالمونلا
2-7-1-1. تارخچه باکتری شناسی
اولین بار سالمون91 میکروب شناس امریکائی در سال 1885 باکتری مولد وبای خوک ها (سالمونلا کلراسویس) را که جزء این دسته می باشد کشف نمود کلمه سالمونلا برای نامگذاری این جنس برگزیده شد. ابرت92 به سال 1880 برای اولین بار سالمونلا را در غدد لنفاوی بیمارانی که ازتیفوئید مرده بودند مشاهده کرد(14).
2-7- 1-2. ارگانیسم و خصوصیات باکتری
دسته بزرگی از باسیل های گرم منفی با خصوصیات انتروباکتریاسه می باشند که از راه دهان وارد روده انسان، حیوانات پستاندار و پرندگان می شوند و سبب تب های روده ای مسمومیت غذایی یا عفونت خون می گردند. تاکنون متجاوز از 2030 سروتیپ سالمونلا تشخیص داده شده است که اختلاف کمی با هم دارند. به جزء سالمونلا گالیناروم یا پولروم بقیه متحرک و پرتریش و باندازه متوسط می باشند، فاقد اسپروماکروکپسول هستند، ساکارز، لاکتوز، سالیسین، ادونیتول، اینوزیتول و آمیگدالین را تخمیر نمی کنند، گلوکز، مانیتول، سوربیتول را تخمیر نموده و گاز به وجود می آورند. اکثریت آن ها سیترات، هیدروژن سولفوره، اورنیتین و لیزین دکربوکسیلاز مثبت و اوره آز و اندول و KCN منفی هستند،. نیترات را احیا می کنند مولکول گوانین+سیتوزین آن ها 50 تا35% است (14).
2-7- 1-3 . خصوصیات ظاهری
سالمونلا باسیل گرم منفی و از نظر شکلی شبیه سایر باسیل های روده ای است و ابعاد آن 7/0 تا 5/1*2 تا 5 میکرومتر می باشد. براحتی با رنگ های عادی رنگ گرفته و زیر میکروسکوپ آرایش خاصی نشان نمی دهند. همگی باستثنای سالمونلا انترایتیدیس سروتیپ های پولروم و گالیناروم با تاژه های پیرامونی متحرک هستند کپسول قابل تشخیص نیست اگرچه در سالمونلا تیفی و سایر سالمونلاها وجود آنتی ژن پلی ساکارید سطحی بنام آنتی ژن Vi گزارش شده است (3).
2-7-1-4 . محل زندگی و انتشار آن
زیستگاه اصلی گونه های سالمونلا روده جانورانی همانند پرندگان و خزندگان و حیوانات مزرعه ای و انسان و احیانا حشرات می باشد. اگر چه محل اصلی زندگی این ارگانیسم ها ناحیه روده ای است اما ممکن است گاهگاهی در مناطق دیگری از بدن یافت شوند اشکال روده ای ارگانیسم های مذکور از طریق مدفوع دفع می شوند و ممکن است به وسیله حشرات و دیگر موجودات زنده به بسیاری از نقاط منتقل شوند. همچنین ممکن اس
ت
در آب به ویژه آب های آلوده نیز یافت شوند هنگامی که آب های آلوده و مواد غذایی که توسط حشرات یا دیگر واسطه ها آلوده شده اند به وسیله انسان و دیگر جانوران مصرف شونداین ارگانیسم ها مجددا از طریق مواد دفعی با ادامه چرخه منتشر می شوند تکرار این چرخه از طریق تبادلات بین الملی فرآورده های جانوری و خوراک دام عامل عمده انتشار جهانی سالمونلوسیس و عواقب بعدی آن است (2).
2-7- 1-5 .کشت ومتابولیسم
این باکتری ها کمواورگانوترف بوده و هوازی و بیهوازی اختیاری هستند و بین 15 تا 42 درجه سانتیگراد و pH=7/5 روی تمام محیط های ساده معمولی رشد می کنند، پرگنه های 24 ساعته آن ها روی ژلز ساده در حرارت 37 درجه به بزرگی 2 تا4 میلیمتراند، پرگنه های گرد منظم صاف و کمی محدب هستند، بعضی از انواع مانند سالمونلا پاراتیفی A دیرتر رشد می کنند و پرگنه های کوچکتر به وجود می آورند. در اثر کشت های مکرر پرگنه های صاف به پرگنه های خشن و خشک تبدیل می شوند S?R. روی محیط هایی مثل سالمونلا-شیگلا آگار به علت عدم تخمیر لاکتوز پرگنه های بیرنگ ایجاد می کنند(14).
2-7- 1-6 . خواص بیوشیمیک
بیشتر انواع سالمونلا ها گلوکز، مالتوز، مانیتول، دولسیتول، دکسترین و سوربیتول را تخمیر می کنند و اسید و گاز بوجود می آورند، به جزء سالمونلا تیفی که گاز تولید نمی کند لاکتوز، ساکارز، سالیسین، اینوزیتول و آمیگدالین را معمولا تخمیر نمی کنند. به جزء سالمونلا تیفی و سالمونلا پاراتیفی A سیترات را به عنوان تنها منبع کربن خود مورد استفاده قرار می دهند، نیترات را احیا می کنند. معمولا هیدروژن سولفوره ایجاد می نمایند . اندول منفی هستند . لیزین دکربوکسیلاز به جزء پاراتیفی A مثبت است. اوره آز منفی است و ژلاتین را ذوب نمی کند(14).
2-7- 1-7. مقاومت در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی
روی محیط کشت ماهها زنده می مانند. حرارت 60 درجه را 15 تا 20 دقیقه تحمل می کنند، سالمونلا ها مدت 13 ماه در لاشه های آلوده نگهداری شده در یخچال، 120 روز درآب، 280 روز در خاک باغچه و مدت بسیار طولانی در شیرخشک های بدون چربی و موادغذایی دارای تخم مرغ زنده می مانند. سالمونلاها نسبت به سرما مقاوم بوده و مدت 3 ماه در برف و یخ زنده مانده واز این طریق می توانند اپیدمی به وجود آورند. کلرامنفیکل استرپتومیسین و بسیاری از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف بر آن موثرند پنی سیلین بر آن کاملا بی اثر است(14).

2-7-1-8 . ساختمان آنتی ژنی سالمونلا
سالمونلاها دارای 3 دسته مهم آنتی ژن O ،H و Vi هستند.
2-7- 1- 8-1 . آنتی ژن O یا سوماتیک 93
این دسته از آنتی ژن ها مخصوص اندام سالمونلاها هستند و از جنس فسفولیپید پروتئین و پلی ساکارید می باشند، حرارت 100 درجه را چند ساعت تحمل می کنند و در برابر الکل هم مقاومت دارند. تاکنون متجاوز از 67 نوع آنتی ژن O شناخته شده است که به اعداد نشان داده می شود و در هر نوع سالمونلا چند تای آن ها وجود دارد. آنتی ژن های O سالمونلا ثابت می باشند بهمین جهت مبنای طبقه بندی سالمونلاها را در درجه اول بر روی آن ها بنا نهاده اند بعضی از آنتی ژن های O در چند گروه نیز مشترک می باشند(14).

2-7-1-8 -2 . آنتی ژن H یا فلاژلر94
این آنتی ژن ها مخصوص تار لرزان سالمونلاها هستند از جنس پروتئین بوده و دارای خاصیت آنتی ژنیک می باشد حرارت بیش از 60 درجه الکل و اسید آن را خراب می کند، آنتی ژن H بردو نوع هستند بعضی مخصوص یک نوع یا چند نوع سالمونلا می باشند و بنام آنتی ژن تیپ(اختصاصی) یا فاز یک خوانده می شود و برخی دیگر مشترک بین چندین نوع سالمونلا می باشد و بنام آنتی ژن های گروه (غیر اختصاصی) یا فاز دو خوانده می شود. آنتی ژن های فاز یک را با حروف الفبای کوچک لاتین و از z به بالا را به Z1,Z2,Z3…وآنتی ژن های فاز دو را به اعداد نشان می دهند سالمونلا هایی که فقط یک دسته از این آنتی ژن ها را دارا هستند مونوفازیک و آنهایی را که دارای هر دو دسته هستند بنام دیفازیک می نامند(14).
2-7-1- 8-3. آنتی ژن کپسولی یا Vi 95
در بعضی از سالمونلا ها مانند سالمونلا تیفی، سالمونلا پاراتیفی A و غیره روی آنتی ژن های O را آنتی ژن دیگری بنام Vi که از کلمه ویرولانس مشتق شده و سبب ازدیاد ویرولانس آنها می شود پوشانیده است، ساختمان شیمیایی این آنتی ژن شبیه به آنتی ژن O است ولی مقاومتش در برابر حرارت، اسید ها و فنل خیلی کمتر از آن می باشد این آنتی ژن شبیه آنتی ژن k در اشرشیاکلی است(14).

2-7-2 . طبقه بندی سالمونلا
جنس سالمونلا شامل دو گونه سالمونلا انتریکا و سالمونلا بونگوری است اکثر گونه های پاتوژنی سالمونلا ایجاد کننده بیماری در انسان ها متعلق به گونه سالمونلا انتریکا است و این گونه خودش به 6 زیر گونه تقسیم می شود (51). شکل زیر طبقه بندی سروتیپ های سالمونلا را نشان می دهد

شکل2-6. طبقه بندی سروتیپ های سالمونلا
2-7-2-1. طبقه بندی سالمونلا به روش سرولوژیکی
به علت تعدد روز افزون انواع سالمونلاها امروزه آن ها را از روی ساختمان آنتی ژنیک معرفی می نمایند. باین معنی که ابتدا آنتی ژن سوماتیک و سپس آنتی ژن فاز1و بالاخره آنتی ژن فازII را پشت سر یکدیگر می نویسند، اگر سالمونلا مونوفازیک باشد بجای فاز غایب 1 تیره می گذارند. اگر یک آنتی ژن گاهی موجود و گاهی غایب باشد آنرا در داخل یک پرانتز قرار می دهند. درصورتیکه آنتی ژن در ارتباط با فاژ باشد زیر آن خط می کشند(14). کوفمان و وایت96 سالمونلاها را ابتدا از روی آنتی ژن هایO به چند گروه بزرگ به نام A,B,C تا Z و از Z به بالا را به اعداد تقسیم نموده اند تا کنون متجاوز از 67 آن
تی ژن O و 51 گروه مشخص شده است که هر گروه دارای یک یا چند آنتی ژن O می باشد و ممکن است یک آنتی ژن O در چند گروه مشترک باشد هر یک از این گروه ها را از روی آنتی ژن های فاز 1و II به گروههای کوچکتری تقسیم کرده اند (14).
2-7-2-2. طبقه بندی سالمونلا به منظور اهداف اپیدمیولوژیکی
به منظور اهداف اپیدمیولوژیکی سالمونلا را در 3 گروه می توان تقسیم کرد.
2-7-2-2-1. ارگانیسم های که فقط موجب عفونت در انسان می شوند.
شامل سالمونلا تایفی، سالمونلا پاراتایفی A و سالمونلا پاراتایفیC . این گروه دربرگیرنده عوامل ایجاد کننده حصبه و تب های شبه حصبه ای است که از کلیه بیماری هایی که به وسیله سالمونلا ایجاد می شود حادتر است. تب حصبه دارای طولانی ترین دوره کمون بوده بالاترین دمای بدن را تولید و بیشترین میزان مرگ و میر را دارد. سالمونلا تایفی از خون و گاهی اوقات از مدفوع و ادرار بیماران قبل از بروز تب داخلی جدا شده است. به طور کلی بیماری شبه حصبه خفیف تر از حصبه می باشد(2).
2-7-2-2-2. واریته های سرولوژیکی سازگار با میزبان
برخی از این ارگانیسم ها عوامل بیماری زای انسانی هستند و ممکن است در مواد غذایی یافت شوند نظیرسالمونلا گالیناروم(طیور)، سالمونلا دوبلین(گوساله)، سالمونلا آبرتوس اکوئی(اسب)، سالمونلا آبرتوس اویس(گوسفند)، سالمونلا کلراسویس(خوک)(2).
2-7-2-2-3. واریته های سرولوژیکی ناسازگار (میزبان ترجیحی ندارند ).
این ارگانیسم ها برای انسان و سایر جانوران بیماریزا می باشند و همچنین در برگیرنده اکثر واریته های سرولوژیکی موجود در مواد غذایی می باشند(2).
2-7-2-3. طبقه بندی سالمونلا بر طبق توافق جهانی:
در این سیستم واریته سرولوژیکی براساس محلی که اولین بار از آنجا جداسازی شده است نام گذاری می شود سالمونلا لندن، سالمونلا میامی، سالمونلا ریچموند و غیره(2).
2-7-3. راه های آلودگی تخم مرغ با سالمونلا
راههای کلی احتمالی ورود سالمونلا انتریتیدیس به تخم مرغ شامل موارد زیر می باشد.
* عبور از تخمدان
* خارج شدن از صفاق به سمت کیسه زرده یا مجرای عبور تخم
* نفوذ ارگانیسم به پوسته هنگام عبور تخم مرغ از طریق کلواک
* شستشوی تخم مرغ
* کسانی که با مواد غذایی سروکاردارند(2).
ثابت شده است که ماکیان به عنوان مخازن سالمونلا هستند، محتویات تخم مرغ از دو راه ممکن است به سالمونلا آلوده شود یکی از راه پوسته (انتقال افقی) و دیگری از راه تخمدان(انتقال عمودی)(56).
2-7-3-1. انتقال تخمدانی یا انتقال عمودی در طی تولید تخم مرغ در تخمدان
یکی از مسیرهای آلودگی تخم مرغ با سالمونلا ناشی از آلودگی اندام های تناسلی و باعث آلودگی محتویات تخم مرغ مثل زرده، آلبومن، غشاء پوسته تخم مرغ یا پوسته تخم مرغ قبل از تخمگذاری باشد(35). سالمونلا انتریتیدیس از طریق انتقال عمودی به تخم مرغ انتقال می یابد. عفونت سالمونلا انتریتیدیس گاها تماس با ماکیان به انسان منتقل می شود و به ندرت از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود(47).
در انتقال عمودی سالمونلا از بافتهای تناسلی آلوده به تخم مرغ قبل از شکل گیری آن راه پیدا می کند. سروتیپ های سالمونلا وابسته به بافتهای تناسلی مرغ که مربوط به سلامت عمومی هستند شامل سالمونلا انتریتیدیس97 و سالمونلا تایفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *