پایان نامه های روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد درباره تحلیل اطلاعات-پایان نامه آماده

بهمن ۱۷, ۱۳۹۷

0 نفر از دانشجویان به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند.
5-3 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش از پرسشنامه 120 سوالی‌گری ویلسون استفاده نمودیم. با توجه به حجم زیاد و تعداد بالای سوالات تعداد 60 سوال از این پرسشنامه را با بررسی تک تک سوالات با توجه به اهمیت و هدف مورد نظر انتخاب نموده ودر قالب پرسشنامه 60 سوالی در اختیار افراد نمونه قرار دادیم.
با توجه به حجم نمونه محاسبه شده (120 نمونه) تعداد 60 پرسشنامه در بین معتادین محکوم در زندان اصفهان توزیع و جمع‌آوری شد و مابقی پرسشنامه‌ها در بین دانشجویان که از عدم اعتیاد آنها به مواد مخدر، سیگار و یا مواد الکلی اطلاع داشتیم، پخش و جمع‌آوری شد. در مجموع تعداد 120 پرسشنامه بدست آمد که در این بین بعضی از افراد از دادن پاسخ به برخی سوالات ازجمله مشخصات فردی خودداری کرده بودند ضریب همبستگی بین آزمون پژوهش حاضر با 60 سوال و پرسشنامه 120 سوالی برابر با 97% بوده است.

6-3 تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه
نتایج مربوط به ضریب آلفای محاسبه شده برای هر یک از شش مولفه عوامل زیستی در جدول زیر آورده شده است.
جدول(1) ضریب آلفای محاسبه شده برای روایی پرسشنامه
عنوان مولفه مربوط به عوامل زیستی تعداد سوالات هر مولفه ضریب آلفای محاسبه شده
روی آورد (Approach) 11 0.54
اجتناب فعال (Act avoid) 10 0.17
اجتناب فعل پذیر (Pass avoid) 10 0.41
خاموشی (Extinction) 9 0.36
جنگ (Fight) 8 0.23
گریز (Flight) 12 0.51
کل سوالات پرسشنامه 60 0.69

با توجه به نتایج جدول (1) ملاحظه می‌شود که ضریب آلفا برای کل سوالات پرسشنامه برابر 0.69 محاسبه بدست آمده است که با توجه به میزان آلفای محاسبه شده مربوط به پرسشنامه گری ویلسون که مقدار بین 0.6 تا 0.7 محاسبه شده است نزدیک بوده و حاکی از روایی خوب پرسشنامه می‌باشد. مقدار الفا برای تک تک مولفه‌ها نیز محاسبه شده است. با توجه به اینکه مقدار آلفا متاثر از تعداد سوالات و نیز تعداد گزینه‌ها می‌باشد لذا القای محاسبه شده برای هر یک از مولفه‌ها به نظر مناسب نمی‌رسد ولی با توجه به اینکه سوالات این پرسشنامه از بین 120 سوال انتخاب شده است و تعداد سوالات کمتر از پرسشنامه اصلی می‌باشد مقادیر بدست آمده مناسب بوده و حاکی از روایی نسبتا خوب سوالات مولفه‌ها می‌باشد.
7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این روش با توجه به موضوع تحقیق و داده‌های جمع‌آوری شده، از روش های آمار توصیفی از قبیل جداول توزیع فراوانی و نمودارهای آماری برای بررسی توزیع نمونه و توصیف وضعیت نمونه از لحاظ شاخص‌های موردنظر استفاده نمودیم. همچنین از آزمون T- استیودنت برای مقایسه میانگین دو جامعه مستقل (معتادین و غیرمعتادین) از لحاظ تاثیر عوامل زیستی در بروز سوء مصرف مواد و از آزمون آنالیز واریانس برای بررسی در مورد شاخص‌های تاثیرگذار بر عوامل زیستی سوء مصرف استفاده نمودیم. سطح معنی‌داری (رد یا قبول فرضیه) را برای تمام آزمونها برابر 0.05 در نظر گرفتیم.

No Comments

Leave a Reply