رابطه جو خلاقانه با میزان کار آفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شمقایسه دانش …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

۰۱۷/۰

با توجه به جدول ۹-۴ می توان استنباط کرد که بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته (شایستگی شناختی، شایستگی فیزیکی و شایستگی اجتماعی) تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین، فرضیه های۱-۳، ۲-۳، ۳-۳ پژوهش تأیید می شوند.
همچنین جدول ۹-۴ نشان می دهد که بین همه متغیرهای شایستگی شناختی، شایستگی فیزیکی و شایستگی اجتماعی در بین دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند تفاوت معنی داری وجود دارد.
بر اساس جدول های ۱-۴ ،۲-۴ و ۳- ۴ میانگین نمره های شایستگی شناختی، شایستگی فیزیکی و شایستگی اجتماعی دانش آموزان مدارس هوشمند بالاتر از دانش آموزان مدارس عادی می باشد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
در این تحقیق به “مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی (بندر امام خمینی (ره))” پرداخته شده است که سعی می‏شود هر یک از فرضیه‏های تحقیق در زیرآورده و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گیرد و در پایان پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی و محدودیتهای تحقیق نیز ارائه شده است.
تبیین یافته‏های مربوط به فرضیه‏های پژوهش
تببین یافته های مربوط به ادراک شایستگی و مؤلفه های آن
تفاوت ادراک شایستگی در بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند
نتایج مربوط به فرضیه ۱-۱-۳، ۲-۳، ۳-۳، در جدول ۲-۴، ۳-۴، ۴-۴ و ۵-۴ ارائه شده‏اند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره و یکراهه نشان می دهد که بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) از لحاظ ادراک شایستگی و ابعاد آن شامل شایستگی شناختی، فیزیکی و اجتماعی تفاوت معنی داری (۰۰۱/۰>p) وجود دارد. این یافته با نتایج مطالعات جعفری (۱۳۹۰)، رحیمی (۱۳۹۰)، حیدری حسین اباد (۱۳۹۲)، هوپز (۲۰۰۹) و ازولین و استنستروم (۲۰۰۳) همسو می‏باشد.
قضاوت افراد در مورد توانایی خود در انجام اعمال برای رسیدن به هدفی خاص، ادراک شایستگی فرد را شکل می دهد که سطوح آن وابسته به تلکیفی است که فرد با آن روبرو است، همچنین قدرت کارآمدی فرد، توسط اطمینان وی در مورد توان انجام آن وظیفه سنجیده می شود و بنابراین گفته می شود که معلمان و روش آموزشی کارآمد باید ادراک از شایستگی دانش آموزان را رشد دهند که در این راستا مدارس هوشمند اقدامات بنیادینی را در پیش گرفته اند.
تفاوت های فردی دانش‌آموزان که حاکی از وجود تفاوت در توانایی های آنان است از مهم ترین اصول و مواردی است که همیشه باید در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد. از جمله توانایی های متفاوت کودکان که موجب تفاوت عمده بین عملکرد آنان می‏شود، توانایی های شناختی از جمله هوش است که میزان آن در همه افراد یکسان نیست. در نتیجه باید به آن توجه خاصی مبذول شود. زیرا نوع و سرعت آموزش باید با توانمندی های شناختی دانش آموزان هماهنگ شود و همچنین با اتخاذ برنامه هایی کارآمد در جهت بهبود وضعیت آن برآمد که در این راستا نیز مدارس هوشمند به کمک برنامه های آموزش برنامه‏ای و … قدم های مهمی را برداشته اند.
در کل باید اشاره کرد که ادراک شایستگی داوری کلی فرد و ارزش‌گذاری در مورد خود است و به فرایند آگاهی فرد از ویژگی‌های شخصی خود، چگونگی پیوند با دیگران و نظرش نسبت به ظرفیت و توانایی ‌های او اشاره دارد و دارای ابعاد ادراک شایستگی شناختی، جسمانی و اجتماعی می باشند که تمامی مدارس سعی در بهبود وضعیت آن دارند که نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدارس هوشمند در این راستا موفق تر بوده اند.
تفاوت ادراک کنترل در بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند
یافته‏های مربوط به فرضیه اصلی و فرضیه های ۱، ۱-۱، ۱-۲، ۲-۲، ۳-۲، ۴-۲، ۵-۲ و ۶-۲ در جدول ۲-۴، ۳-۴، ۶-۴ و ۷-۴ ارائه شده است. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی(ره) از لحاظ ادراک کنترل و ابعاد آن تفاوت معنی داری(۰۰۱/۰>p) وجود دارد. این یافته با نتایج مطالعات به پژوه و سلیمیان(۱۳۸۰)، حیدری و کوشان(۱۳۸۰)، سلیمان نژاد و شهرآرای (۱۳۸۰)، رفعتی و همکاران(۱۳۸۳)، حیدری حسین آباد(۱۳۹۲) و الزیدیین و همکاران(۲۰۱۰) همسو می‎باشد.
ادراک کنترل رابطه بین عملکرد و عواقب رفتاری را از دیدگاه فرد مشخص می سازد، به طوری که گروهی از صاحب نظران نظریه ی نسبت دادن معتقدند که افراد موفقیت ها و شکست های خود را به عوامل شخصی نسبت می دهند یا به عوامل محیطی، و از این رو دو منبع مهم کنترل درونی و بیرونی را شناسایی کرده اند که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته باشد که نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) از لحاظ ادراک کنترل تفاوت معنی داری(۰۰۵/۰>p) وجود دارد.
بازشناسی یکی از پنج مرحله‏ای است که حافظه آدمی درباره یادآوری چیزی انجام می‏دهد و آن عبارت است از تشخیص این نکته که «امر به خاطره آمده» تعلق به گذشته دارد و نه ادراک فعلی است و نه خیال واهی. افراد از نظر تحصیلی نیز بازشناسی می کنند که این مهم می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته باشد.
همچنین عواطف و محبت، میل هایى هستند که در رابطه با انسان دیگر مطرح مى شود. مثل عاطفه والدین به فرزند و بر عکس. کشمکش هاى گوناگون ما نسبت به انسان هاى دیگر را عاطفه گویند. هرچه روابط اجتماعى، طبیعى یا معنوى بیش تر باشد، عاطفه قوى تر مى شود. مثلاً در رابطه والدین با فرزند، چون پشتوانه اى طبیعى وجود دارد، عاطفه قوى تر است و رابطه معلم و متعلّم پشتوانه اى معنوى دارد. در روان شناسى جدید، عاطفه عبارت از استعدادى روانى است که از تمرکز یافتن گروهى از انفعالات پیرامون موضوع مشخصى در نتیجه تکرار و ارتباط فرد با این موضوع پدید مى آید که این عامل می تواند تحت تأثیر ویژگی های محیط نیز قرار داشته باشد که نتایج تحقیق حاضر نیز نشان از این مهم دارد.
تفاوت عملکرد تحصیلی در بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند
یافته‏های مربوط به فرضیه اصلی در جدول ۶-۴ ارائه شده است. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت معنی داری(۰۰۱/۰>p) وجود دارد. این یافته با نتایج مطالعات رحیمی(۱۳۹۰)، حیدری حسین اباد(۱۳۹۲)، یعقوب و همکاران(۲۰۰۵) همسو می‏باشد.
عملکرد تحصیلی عبارت است از کلیه فعالیتها و تلاشهایی که یک فرد در جهت کسب علوم و دانش و گذراندن پایه‏ها و مقاطع تحصیلی مختلف در مراکز آموزشی از خود نشان می‏دهد و یکی از اهداف مهم آموزش بهبود عملکرد تحصیلی بالا در بین دانش آموزان بوده و با استفاده از ابزارهای مناسب سعی می‏شود که به این هدف دست یافته شود. نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد که بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی(ره) از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت معنی داری(۰۰۵/۰>p) وجود دارد. میانگین عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی ۸۰۰۰/۱۶ و مدارس هوشمند ۶۲۲۲/۱۷ می باشد که این آماره نشان از آن دارد که میانگین عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند بیشتر از میانگین مدارس عادی می‎باشد.
محدودیتهای پژوهش
به طور کلی، تأمین شرایط مطلوب برای اجرای پژوهش به دشواری میسر است. در این پژوهش نیز محقق با محدودیتهایی مواجه شده که به ذکر چند مورد آنها اکتفا میشود:
این مطالعه به شهر بندر امام خمینی(ره) محدود شده است، بنابراین تعمیم نتایج با دانش آموزان شهرستانهای دیگر قابل تعمیم نیست.
تنها منبع جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بود که جنبهی خودگزارشی دارد. به همین دلیل، ممکن است در اطلاعات به دست آمده سوگیری تک روشی ایجاد شده باشد.
با توجه به اینکه در این پژوهش از روش از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا[۱۰۳]) و تحلیل واریانس یک‌راهه(آنوا[۱۰۴]) برای بررسی تفاوت بین گروه‌ها استفاده شده، نتیجهگیری علت و معلولی باید با احتیاط انجام شود.
نتایج این پزوهش محدود به گروه دانش آموزان دختر بوده و قابل تعمیم به پسرها نمی باشد.
این پژوهش در ارتباط با دانش آموزان دختر متوسطه دوره ی اول می باشد و قابل تعمیم به دوره های دیگر نیست.
در این پژوهش، معدل تحصیلی به عنوان تنها شاخص عملکرد تحصیلی در دانش آموزان بود و معیار دیگری در دسترس نبوده است.
به دلیل این که آزمودنی های پژوهش از دانش اموزان شهر بندر امام خمینی(ره) می باشند، نتایج این پژوهش قابل تعمیم به شهرها و فرهنگ های دیگر نیست.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.