شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی در شرکت های تبلیغاتی با استفاده از …

پایان نامه های سری اول

۳

استاد داور

۴

نماینده تحصیلات تکمیلی

اینجانب نازنین سرپاد دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۰ مقطع کارشنـاسـی ارشـد رشتـه مدیریــت بازرگانی گواهی می نمایم چنانچه در پایان نـامـه خود از فکر ، ایده و نوشتـه دیگری بهـره گرفتـه ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیـم منبع و ماخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کرده ام . بدیهی است مسئولیـت تمـامـی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود .
دانشجـو تائید می نماید که مطالب مندرج در این پـایـان نـامـه نتیجـه تحقیقـات خودش می باشد و در صورت استفاده از نتایج دیگران مرجع آن را ذکر نموده است .
نام و نام خانوادگی دانشجو نازنین سرپاد
تیر ۱۳۹۴
اینجانب نازنین سرپـاد دانشجوی ورودی سال۰ ۱۳۹مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیـریـت بـازرگـانـی گواهـی می نمایم چنانچه بر اساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله ، کتاب ، و … نمایـم ضمـن مطلع نمودن استاد راهنمـا ، با نظر ایشـان نسبت به نشر مقالـه ، کتاب ، و … و به صورت مشتـرک و با ذکر نام استاد راهنمـا مبادرت نمایم .
نام و نام خانوادگی دانشجو نازنین سرپاد
تیر ۱۳۹۴
کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات ، آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایاـن نامـه مطعلق به دانشگاه پیام نور می باشد .
تیر ۱۳۹۴
چکیده
در این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثـر در موفقیـت بازاریـابـی شرکت های تبلیغاتی با استفاده از مدل ۷s مکنزی پرداخته شد.در ابتدا متـون و ادبیـات پیرامـون بازاریـابـی مورد مطالعـه قرار گرفت،سپس مدل مفهومی تبیین گردید.سپس پرسشنامه ای با استفاده از نظرات استاد راهنما و مشاور و خبرگان بازاریابی تدویـن گردید و بین جامعه آماری تحقیق که ۵۰ نفر از کارکنان و مدیران شرکت صبا ویژن بود توزیع گشت.پایایـی به دست آمده برای این پرسشنامه بر اساس الفای کرون باخ ۰٫۸۳ به دست آمد و برای تجزیه و تحلیـل داده ها از روش سر شمـاری و آزمـون میـانگیـن استفـاده گشـت و مشخـص شد که ۷ عامل اصلی و ۲۰ عامـل فرعی در موفقیت بازاریابی شرکتهای تبلیغاتی موثر هستند.
کلید واژهها: بازاریابی، مدل ۷sمکنزی، شرکت صبا ویژن
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
مقدمه ۲
بیان مساله ۲
اهداف تحقیق ۶
هدف اصلی ۶
اهداف فرعی ۶
فرضیات تحقیق ۷
کلیات روش تحقیق ۷
قلمرو تحقیق ۸
کاربرد های متصور از تحقیق ۸

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.