دسترسی متن کامل – شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی در شرکت های تبلیغاتی با استفاده از مدل۷s- …

پایان نامه های سری اول

پایه های گرایش بازاریابی چهار عامل است:
۱-خریدار گرایی، علت وجودی سازمان ارضا کردن خواسته های مشتریان هدف است.
۲-نگرش سیستمی، سازمان باید به تصمیم گیری با نظر سیستمی بنگرد.
۳-هدف گرایی، سازمان باید در جستجوی بازده رضایت بخش برای سرمایه گذاری های صاحبان شرکت باشد.
۴-بازارگرایی همگانی، سازمان باید دارای بینش وسیع باشد.
بسیاری از شرکت های عمومی براساس دیدگاه بازاریابی عمل می کنند،در دیدگاه بازاریابی هدف این است که مساله رضایت مشتری بصورت تار و پود شرکت درآید و رضایت مشتری یک هوس نیست بلکه به بخشی از حیات شرکت ها در می آید و همانند فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعاتی (IT) و برنامه ریزی استراتژیک جزء جدا نشدنی شرکت می گردد(کاتلر،۱۳۷۹).
دیدگاه بازاریابی اجتماعی: دیدگاه بازاریابی اجتماعی بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته ها و منافع بازارهای مصرف خود را تعیین کند، سپس در مقایسه با رقبا نیازهـا وخواسته ها را به دو صورت کارآمدتر و موثرتری تامین کند بنحوی که بقاء و بهبـود رفاه مشتــری و جامعه هر دو فراهم گردد. مفهوم بازاریابی اجتماعی از جدیدترین مفاهیـم پنج گانه فلسفـه مدیریـت بازاریابی است مسئله قابل بحث در محدوده مفهوم بازاریابی اجتماعی این است که در عصر مشکلات زیست محیطی، کمبود منابـع، رشد فزاینده جمعیـت، تورم جهـانی و فراموشی خدمـات اجتماعی آیا بازاریـابـی محض کافی است؟پرسشی که این دیدگـاه مطرح می کند این است که چنانچـه مشتـرکی خواسته های فردی را درک و تامین نماید،آیا در بلنـد مدت نیز همواره بهتریـن روش را برای مصرف کنندگان و جامعه به کار برده است، بنابرایـن مفهـوم بـازاریـاـبی اجتماعـی، مفهـوم بازاریابی محض، تضـادهـای ممکن بیـن خواستــه هـای کوتـاه مـدت مشتـری و رفـاه بلنـد مـدت او را از نظر دور می دارد.(کاتلر،۱۳۷۹)
۲-۴-ابعاد بازاریابی
با توجه به گستردگی بازاریابـی و زمینه های کارکردی آن،بازاریابی دارای ابعاد گـوناگـونـی نیست که بازاریابان برای استفـاده و چینش یک برنـامـه خـوب بـازار یـابـی بایـد به آن ها توجـه کافـی داشته باشند.فیلیپ کاتلـر(۱۳۷۹) ابعـاد گونـاگـون بازاریـابـی را این موارد بر می شمرد و این گونه تعریف می کند:

 • بازارگرایی: توجه و تمایل و گرایش به مشتری و بازار
 • بازار شناسی: تحقیقات بازاریابی وبررسی بازارها
 • بازاریابی: یافتن بازارهدف و بخش بندی بازارها
 • بازارسازی: ایجاد و افزایش سهم بازار،ساختن تصویرمناسب،یافتن جای دلخواه در بازار
 • بازارگرمی: آمادگی برای رقابت،حضور در صحنه بازار هاو نمایشگاهها،انجام تبلیغات و تشویقات و ترفیعات
 • بازار گردی:ویترین گردی جهانی،حضوردر صحنه مبادلات و بازارها،اطلاعات و ارتباطات بازار
 • بازار سنجی:مقایسه و ارزیابی گذشته و حال،خود و دیگران برای ترسیم آینده
 • بازار داری:افزایش یا حفظ مشتریان(خلاقیت و نوآوری)
 • بازار گردانی:اداره کردن بازار از طریق مدیریت(محصول،قیمت،توزیع،ترفیع)

 1. بازار گرایی

گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است.
مدیران باید سازمان خود را با شرایط روز همگام سازند.
کارکنان و مدیران گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند و دنبال کنند. .(کاتلر،۱۳۷۹)

 1. بازار شناسی

شناخت بـازار تلاشی نظام منــد است برای گـرد آوری،ثبت اطلاعـات مربوط به همه اجزا نظام بازار مانند:

خریداران بالقوه و بالفعل فروشندگان بالقوه و بالفعل
واسطه های گوناگون رقبا
محصولات و خدمات موجود و مورد نیاز
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.