فایل دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی در شرکت های تبلیغاتی …

پایان نامه های سری اول
سازمانهای تسهیلاتی و خدماتی:بانک،بیمه،حمل نقل و انبار

سازمانهای تحقیقاتی،تبلیغاتی و مشاوره ای

قوانین و مقررات،عوامل سیاسی،اجتماعی،فرهنکی اقتصادی تکنولوژیک

هدف بازار شناسی شناسایی به موقع فرصتها و موقعیتها در جهت استفاده بجا و به موقع از فرصتها و موقعیتها،که خطرها را به حداقل برساند. .(کاتلر،۱۳۷۹)

  1. بازاریابی

بازاریـابـتی یعنی جستجـتوی برای یافتـن مناسب ترین بازار و بخشهایی که سازمان میتواند در آنجا به صورت مفیدتر و موثرتر حضـور یابد و پاسخگوی نیازها و خواسته های مردم باشد. .(کاتلر،۱۳۷۹)

  1. بازار سازی

مهمترین تلاش بازاریابان و مدیران ایجاد،افزایش و حفظ سهم بازار است.
بـازارسـازی یعنی نفـوذ در بـازار و معرفی و شناساندن سازمان،محصولات و خدمات آن با استفاده از عوامل قابل کنتـرل بازاریـابـی(محصول،قیمت،توزیع و پیش برد فروش) است.
یعنی ارائه محصولـی منـاسب به مشتـری با قیمتـی مطلوب،در محل و زمان مورد نظر و دلخواه او و با استفاده از ابزار و روشهای تبلیغاتی و تشویقی و آگاه کننده (کاتلر،۱۳۷۹)

  1. بازار گردی

بازار گردی وظیفه ای است که بازاریاب را وادار میکند تا بیش از دیگران با تحولات و تغییـرات بازار ها آشنـا گردند.با حضور در صحنه رقابت و مبادله و مشاهده بازارها.
مهمتـریـن نقش بـازار گـردی تقویـت و گاهی تغییـر دید است.دید مهارت و هنر دیدن چیزهایست که دیگران نمی بینند.بازارگردی افقهای تازه ای را به بازاریابان نشان میدهند.(کاتلر،۱۳۷۹)

  1. بازارسنجی

آفت مدیریـت با گذشتـه و در گذشتـه زیستـن است.بازارسنجـی یعنـی تحلیل موقعیت بازار با توجه به آنچه بودیم،داشتیم،آنچه هستیم و داریم و آنچه باید داشته باشیم. .
بازارسنجی جهت دهنده حرکتهای سازمان در بازار است.
بازارسنجی وسیله ای است برای جلو گیری از اشتباهات و یافتن تواناییها و استعداد ها برای رشـد و توسعه بیشتر. (کاتلر،۱۳۷۹)

  1. بازارداری

بازارداری یعنی حفظ مشتریان کنونی و تشویق و ترغیب آنان به خرید بیشتـر و تداوم خریـد از طریق ایجاد رضایت در آنان.
آگاهی از رفتار مشتری،ارتباط بر قرار کردن با آنان،داشتن اطلاعـات روان شنـاختی و نیز اطلاع داشتن از حرکات و امکانات رقبا نقش ارزنده ای در حفظ مشتری دارد.
مشتری تنها محصول و خدمات نمی خرد.بلکه طالب منافع،ارزش،احترام و عوامل دیگر است. (کاتلر،۱۳۷۹)

  1. بازارگردانی

بازارگردانی یعنی مدیریت بازاریابی marketing
مدیریت بازار شامل برنامه ریزی،اجرا و کنترل امور گوناگون بازار و ابعاد مختلف بازاریابی است.
بازارگردانی یعنی انجام فعالیتهای نظام منـد و دائـم بازارگرایـی، بازارشناسـی، بازاریابـی، بازارسـازی، بازارگرمی، بازارگردی، بازارسنجی و بازار داری.(کاتلر،۱۳۷۹)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است