شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

جدول۴-۳۴ وزن فازی هر یک از شاخصهای عوامل پشتیبانی: (منبع :محاسبات تحقیق۱۳۹۱)

رتبه وزن وزن فازی مولفه ها
۱ ۰٫۳۷ (۰٫۲۷,۰٫۳۶,۰٫۴۸) حمایت های مالی
۲ ۰٫۳۴ (۰٫۲۷,۰٫۳۴,۰٫۴۳) تعاملات اجتماعی – سیاسی
۳ ۰٫۲۹ (۰٫۲۲,۰٫۳۰,۰٫۳۵) مسائل فرهنگی -اجتماعی

فصل پنجم
نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه
پس از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در دو مرحله شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی در فصل گذشته، در این فصل به نتایج حاصل از تحقیق، محدودیتهای تحقیق و ارائه پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی پرداخته می شود .
۵-۲- بحث و نتیجه گیری:
در این تحقیق با تلفیق مدلها و تحقیقات پیشین،مولفه ها و شاخص های موثر بر موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی تعین گردید،که نقاط ضعف مدلهای پیشین برطرف شده و نقاط قوت آنها تقویت گردیده .
یافته های این تحقیق عبارتند از :
الف)- بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی مولفه های، کیفیت سیستم و زیر ساخت،کیفیت خدمات،کیفیت اطلاعات، خصوصیات دانشجو، خصوصیات استاد، عوامل پشتیبانی و عوامل محیطی برای سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی مناسب می باشند و فرضیه های ۱ تا تا ۷ که بصورت زیر تعریف شده بودند، تائید گردیدند .
فرضیه ۱- کیفیت سیستم و زیر ساخت یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی است .
فرضیه ۲- کیفیت خدمات یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی است .
فرضیه ۳- کیفیت اطلاعات یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی است .
فرضیه ۴- خصوصیات دانشجو یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی است .
فرضیه ۵- خصوصیات استاد یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی است .
فرضیه ۶- عوامل پشتیبانی یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی است .
فرضیه ۷- عوامل محیطی یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی است .
ب)-همانطوری که در جدول ۴-۶ مشاهده می شود، با توجه به نتایج ازمون t از بین ۲۸سوال مربوط به شاخص های اندازه گیری مولفه ها در پرسشنامه شماره یک همگی سوالات از نظر متخصصان نسبت به حد وسط نمره سوال اهمیت بیشتری دارد زیرا سطح معناداری همه آزمون ها ی t در تمامی سوالات معنادار است. و تفاوت مشاهده شده نمره های t نیز مثبت است.
شاخص هایی که در این تحقیق برای سنجش مولفه های تائید شده، به کار گرفته شد اندو مورد تائید قرار گرفته اند بصورت زیر می باشند:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.